11 januari 2023

Nieuwe Omgevingsvisie Drenthe ademt CDA-kernwaarden

De nieuwe Omgevingswet, die al wel is aangenomen maar nog niet in werking is, verplicht de provincies om een lange termijnvisie op de fysieke leefomgeving vast te stellen. Een samenhangende visie met strategische beleidskeuzes voor ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur, werklocaties en cultureel erfgoed. De Omgevingsvisie Drenthe 2022 voldoet op zich aan de vereisten van de Omgevingswet. Het maken van een nieuwe Omgevingsvisie biedt echter de mogelijkheid om toe te werken naar een Omgevingsvisie die meer op hoofdlijnen is en nog beter aansluit bij de bedoeling van de Omgevingswet. In de Statencommissie Omgevingsbeleid werd de procesaanpak besproken van ‘Horizon van Drenthe. Op weg naar een nieuwe Omgevingsvisie’. 

CDA-kernwaarden
Klaas Neutel is namens de CDA-Statenfractie woordvoerder in de commissie Omgevingsbeleid. Hij stelde dat luchtfietserij en onrealistische visies niet passen bij de blik van de nuchtere Drent op zijn of haar omgeving. “Mooi dat het woord realistisch prominent in dit stuk staat”, zei Neutel. “In de CDA-visie is de mens er om de natuur te bewaren en te beheren. We noemen dat rentmeesterschap. Onder gespreide verantwoordelijkheid verstaan we dat we het als overheid niet alleen moeten doen, maar met andere overheden samen en zeker in samenspraak met onze inwoners. De CDA-fractie is dan ook blij dat ook dat prominent in het stuk staat. Behouden wat goed is. Ook zo’n uitspraak die ons al CDA bijzonder aanspreekt. Het CDA is verre van een conservatieve partij, maar we zijn als goede rentmeesters wel gehouden om de ontwikkelingen kritisch te bekijken en niet met de waan van de dag naar onze provincie te kijken. Ook de solidariteit die het stuk uitademt bevalt ons goed.
Sociale kwaliteit, gezondheid en duurzaam zijn voor het CDA-kernwoorden en die vinden we in het stuk terug.”

Minder ik, meer wij
“Als CDA staat we midden in de samenleving en zijn wij een brede volkspartij”, vervolgde Klaas Neutel zijn betoog. “Dat wil zeggen dat onze kiezers uit alle lagen van de bevolking komen. Daarom spreekt het ons bijzonder aan dat de nieuwe omgevingsvisie tot stand moet komen in gesprek met de samenleving. Maar onze samenleving is in verwarring. Groepen staan tegenover elkaar en verdragen elkaars standpunten niet. Het gaat steeds om ik. Bij het CDA zeggen we: Minder ik, meer wij. Dat is dus ook wat we beogen met een omgevingsvisie. We moeten het samen doen, met oog voor het individu, maar dat staat niet voorop. Het ‘wij’ staat voorop en dat moet in de nieuwe omgevingsvisie gestalte krijgen. Op een kleinschalige manier. Ook dat vinden we terug in het stuk: gebiedsgericht werken. Je niet verliezen in het soms onoverzichtelijke grote geheel, maar werken vanuit de kleinschaligheid van onze gebieden. Mevrouw de voorzitter, als we op deze manier met dit vraagstuk aan de gang gaan gaat het CDA in de nieuwe zittingsperiode van Provinciale Staten met genoegen deelnemen aan het debat hierover.”
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.