23 januari 2019

Nog beter overtuigen van haalbaarheid plannen

De Noordelijke Rekenkamer (NRK) is een instrument van Provinciale Staten van de drie Noordelijke provincies bij de uitvoering van de controlerende taak. De rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gevoerd bestuur door de provincie.  Onlangs heeft de NRK een onderzoek afgerond naar de investeringen die de provincie Drenthe in de periode 2005 – 2015 heeft gedaan om de economie te versterken. Met name is onderzoek gedaan naar de zogenaamde structuurversterkende maatregelen zoals de centrumontwikkeling in Emmen, het innovatief actieprogramma voor het Drentse bedrijfsleven en het sensortechnologiecluster. De achterliggende gedachte van de NRK hierbij is dat voorkomen moet worden dat Statenleden bij het afsluiten van het subsidietraject moeten constateren dat er goede bedoelingen waren en voldoende publieke gelden werden aangewend, maar dat er geen duurzame werkgelegenheid tot stand is gebracht.  

Opportunistische saus
Het rapport van de Noordelijke Rekenkamer stond op de agenda van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE). CDA-Statenlid Siemen Vegter is van mening dat zowel het College van Gedeputeerde Staten (GS) als Provinciale Staten (PS) zich aan de voorkant moeten overtuigen van de haalbaarheid van de plannen die worden voorgelegd. “Terecht merkt de NRK op dat de onderbouwing meestal wordt aangeleverd door of namens de indieners en dat dat plannen oplevert die met een opportunistische saus zijn overgoten. We zagen dat onlangs ook bij de plannen voor een FOC in Assen, waarbij het uitmaakt wie de onderbouwing aanlevert: de voorstanders zagen alleen maar positieve effecten terwijl de tegenstanders met onderbouwingen kwamen die erg kritisch waren.”

Zelf onderzoek vooraf instellen?
Siemen Vegter is zich ervan bewust dat dat hij het nu eenmaal moet doen met de informatie, inzicht en onderbouwing die op dát moment op tafel ligt. Dat niet alle plannen uiteindelijk tot de gewenste resultaten leiden is volgens hem ‘all in the game’. “En, eerlijk is eerlijk, als een programma eenmaal in gang is gezet, dan is sprake van een rijdende trein die je niet meer tegenhoudt. Maar dat neemt niet weg dat we aan de voorkant alles moeten doen wat in ons vermogen ligt om de juiste afwegingen te kunnen maken”, zegt de Christendemocraat. De CDA-fractie is volgens Siemen Vegter content met de reactie van het College van Gedeputeerde Staten die de aanbevelingen overneemt. Hij stelde voor om in ieder geval als evaluatiemoment met de begunstigde af te spreken, dat na drie jaar een informerende rapportage plaatsvindt aan PS, waarbij de gerealiseerde resultaten worden vergeleken met de verwachtingen bij de start van het investeringsprogramma. Ook opperde hij de mogelijkheid om als Provinciale Staten vooraf zelf onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid van voorliggende plannen.

Siemen Vegter wees nog eens op de rol van de provincie als het gaat om het faciliteren van projecten. “De provincie maakt geen banen maar heeft wel met het flankerend beleid in de afgelopen jaren invloed gehad op de werkgelegenheid. De werkloosheidscijfers in Drenthe zijn nog nooit zo laag geweest. Daar zijn wij als CDA-ers trots op en met dat beleid willen we daarom de komende jaren doorgaan.” Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 6 februari werd het voorstel met algemene stemmen aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.