01 juli 2020

Noordelijke samenwerking uitbreiden met Overijssel

Wij zijn van mooi en goed voor elkaar

“Even stilstaan en daarna anders door. Drenthe, mooi voor elkaar! Ons Drenthe ontroert en waardeert rust en ruimte. Ik wil het in alle eenvoud zeggen: Geïnspireerd door het verleden, werken we via de realiteit van het heden naar en aan de toekomst van onze kleinkinderen. Hoe briljant is dit geformuleerd in ons coalitieakkoord.” Daarmee begon fractievoorzitter van de CDA-Statenfractie Bart van Dekken zijn bijdrage aan de Voorjaarsnota.

Voor het CDA kan dat niet anders bereikt worden dan vanuit constructieve samenwerking met elkaar, dus met burgers, boeren en buitenlui. “De creatieve verbindingen met mensen vormgeven. Kwetsbaarheid verminderen en sociale veiligheid bieden voor iedereen die dat nodig heeft. Wij bieden ons prachtig Drenthe aan, voor elkaar en met elkaar”, zo vervolgde Bart van Dekken zijn betoog. “Wij zijn als CDA een sterke politieke middenpartij! Wij zijn voor een goede markwerking maar niet voor naïeve of ongewenste privatisering. We zijn voor het MKB en vooral blij met de werkgelegenheid vanuit het grootbedrijf. Voor werkgelegenheid en betaalbare woningen voor de kleine of beter “grote” man en vrouw. Als CDA zullen we deze discussie altijd in balans houden, we zullen het midden nemen van klassiek politiek rechts of links. Solidariteit is een van onze kernwaarden.”

Overijssel betrekken bij het Noorden
Het Noorden kent het samenwerkingsverband SNN en de CDA-fractievoorzitter pleitte om dat verband uit te breiden met de buurprovincie Overijssel. “We hebben de rijksoverheid en bovenal onze buurprovincies Fryslân, Groningen en Overijssel nodig. Onze interregionale samenwerking mag en kan voor het CDA nog breder. Geen SNN maar een SNON, Samenwerking Noordoost Nederland, en daarvoor gaan we de komende periode gebruiken om dat te verder te onderzoeken.”  

Door de aanwezigheid van het COVID 19-virus is ook Drenthe volgens Bart van Dekken in een andere realiteit terecht gekomen en ziet hij nieuwe uitdagingen en kansen. “Om die reden sprak ik in de vorige week gehouden commissievergadering al over een goede analyse vanuit een Coronascan. Wie moeten we nu precies helpen zodat we verder komen dan we waren voor deze crisis? We gaan een beleidsrichting voor die analyse vanuit een Provinciale Corona-scan vormgeven. Ik zeg deze Staten toe dat we bij de behandeling van de Begroting bouwstenen voor die scan gaan monitoren. Ze zullen bestaan uit een beoordeling van ons beleid in de richting van alle sectoren, bovenal de agrarische en recreatieve sector maar ook in de richting van kwetsbare doelgroepen. Het is voor ons een vanzelfsprekendheid dat niet alleen onze financiën daarvoor evenwichtig en helder in balans moeten zijn. Niet alleen toezicht op de gemeentelijke financiën maar ook daadwerkelijk hulp aan gemeenten waar het binnen de kerntaken kan en mag. Wij zijn als CDA blij met de motie die vandaag op dat punt aan de orde komt.” Hij doelde daarbij op de mede door het CDA ingediende motie waarin het College van Gedeputeerde Staten gevraagd wordt bij het kabinet aan te dringen om meer financieel perspectief voor gemeenten.

Ondertiteling programma’s RTV-Drenthe
Het CDA heeft eerder dit jaar het College van Gedeputeerde Staten gevraagd om te onderzoeken op welke wijze ondertiteling van programma’s bij RTV-Drenthe gerealiseerd kan worden. Het College toont volgens Bart van Dekken de bereidheid om de toegankelijkheid van de regionale media te verbeteren en ook een toekomst te blijven bieden voor kwetsbare mensen, zoals vluchtelingen van ver die hier kunnen rekenen op een menselijke betrokkenheid. “Die betrokkenheid moet uitgewerkt blijven in onze dorpen en wijken. Ook daarom, voorzitter, een sterke steun voor de activiteiten vanuit het Bestuurlijk Overleg Kleine Dorpen. Fijn dat GS dat ook zo ziet.”

Eerst zon op dak
Mede namens het CDA diende de VVD-fractie een motie in waarin wordt gevraagd om te onderzoeken welke juridische sturingsinstrumenten nog nodig zijn om te bevorderen dat allereerst moet worden gekeken of er zonne-energie opgewekt kan worden via installaties op daken. “Als CDA zijn wij sterk voor een zonneladder, een getrapt model: eerst daken beleggen, daarna minder courante plaatsen en als laatste landbouwgrond waarop esthetisch dan een goede oplossing wordt gevonden om de recreatieve waarde nooit onder druk te zetten. De kwetsbaarheid van onze schepping en natuur kan blijvend rekenen op de alertheid van het CDA. “Pas wanneer vervuild afvalwater voor 100% veilig kan worden geïnjecteerd kunnen we praten over opslag in voormalige aardgas- of olieproductievelden.” Daarmee ging hij in op de plannen van de NAM om vervuild boorwater te injecteren in lege gasvelden in Drenthe. Gedeputeerde Stelpstra kondigde aan op korte termijn over dit onderwerp een informatiebijeenkomst voor Staten- en commissieleden te organiseren.
Wanneer je volgens Bart in wat meer rust de nieuwe realiteit in Drenthe ziet dan levert het een cruciale vraag op. “Waar ben jij eigenlijk van? Mijn antwoord zal vanuit de CDA-fractie dan zijn: Wij zijn van mooi en goed voor elkaar.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.