10 november 2021

Provincie moet als aandeelhouder stevig aan de bel trekken bij de WMD

Op de agenda van Provinciale Staten, gehouden op woensdag 10 november 2021, stond onder andere een brief van het College van Gedeputeerde Staten waarin werd ingegaan op de voorgenomen tariefontwikkeling bij de Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD). De directie van de WMD heeft aangekondigd voor 2022 een stijging van 8% van het drinkwatertarief te voorzien. Dat is een verdubbeling van de tariefontwikkeling van 4% per jaar dat de aandeelhouders eind 2018 hebben aangegeven. Die extra stijging van 4% is noodzakelijk om kosten op te vangen die worden veroorzaakt door onontkoombare ontwikkelingen waar de WMD zelf minder grip op heeft, maar waarbij de toekomstbestendigheid van goed en veilig drinkwater in het geding is. Het College van Gedeputeerde Staten geeft aan in de brief dat zij als aandeelhouder voornemens zijn akkoord te gaan met de verhoging.

Geen onderbouwing tariefverhoging

Gertjan Zuur is woordvoerder namens de CDA-fractie en hij zei in het debat dat hij de broodnodige onderbouwing voor de tariefverhoging miste. En dat voelt volgens hem niet goed. “Het CDA vraagt de gedeputeerde hier dan ook niet zonder meer mee akkoord te gaan. Zeker nu bij de informatiebijeenkomst werd geopperd dat de 8% verhoging weleens structureel, dus jaarlijks, zou kunnen zijn. Daar moeten wij niet aan denken. Mijn fractie had hier graag meer ‘beeld en geluid’ bij gehad, meer dan een factsheet van de WMD en een brief van krap anderhalf kantje van ons College. Als Provinciale Staten zouden wij anders toch geen knip voor de neus waard zijn? Daarom hebben wij afgelopen maandag om een nadere financiële onderbouwing gevraagd. Helaas moet het daarbij vooralsnog blijven, zo is door de gedeputeerde in de beantwoording aangegeven. Jammer.”

Is WMD wel in control?
Niets leek erop volgens Gertjan Zuur dat deze tariefverhoging aanstaande was. Zeker niet, nadat eind 2019 door de provincie een achtergestelde lening van zes miljoen euro werd verstrekt, juist vanwege de solvabiliteitseis. “En ook de geconsolideerde jaarrekening van 2020 ziet er niet verontrustend uit: eind 2020 bedraagt de solvabiliteit 28,4%, ruim boven de ‘eis’ van 25%, en de winst over 2020 bedraagt 4,1 miljoen euro. Hoe kan dit dan nu zo, kort voor de aandeelhoudersvergadering, uit de lucht komen vallen? De vraag komt bij ons op of de WMD de bedrijfsvoering en financiële gevolgen voldoende ‘in control’ heeft, zeg maar in voldoende mate beheerst. Wat kunnen we nog meer verwachten, voorzitter, is onze vraag aan de gedeputeerde?”

Stevig aan de bel trekken
Wat de CDA-fractie betreft, mag de gedeputeerde als vertegenwoordiger van die aandeelhouder, de provincie Drenthe, hierover stevig aan de bel trekken bij en kritisch zijn naar het bestuur van de WMD. “Waarom is dit zó laat ontdekt? En is het financiële plaatje écht zo desastreus dat een dergelijke verdubbeling van de verhoging op zo’n korte termijn nodig is? De CDA-fractie zou graag een nadere, uitgebreide financieel onderbouwde toelichting willen ontvangen, bij voorkeur tijdens een informatiebijeenkomst. Wij horen graag of dit mogelijk is.”

Goed en veilig drinkwater
Verantwoordelijk gedeputeerde Cees Bijl was het eens met de opvatting van Gertjan Zuur dat de informatie wel rijkelijk laat is aangeleverd. Dat zou volgens hem bij de behandeling van de Voorjaarsnota al bekend moeten zijn en hij zal die kritiek ook tijdens de aandeelhoudersvergadering over brengen. Hij gaf aan wel het voornemen te hebben in te stemmen met de tariefverhoging omdat volgens hem voldoende door de bestuurder van de WMD is duidelijk gemaakt dat dat nodig is voor de toekomstbestendigheid van goed en veilig drinkwater in Drenthe.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.