06 december 2023

Provincie moet turbo zijn met de Sociale Agenda

Eind 2023 loopt de huidige Sociale Agenda 2020-2023 af en daarom heeft het College van Gedeputeerde Staten een startnotitie geschreven om zo de Statenleden te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van de nieuwe Sociale Agenda die tot 2029 loopt. De urgentie om samen te werken aan een levendig en sociaal Drenthe is volgens het College groot omdat niet iedereen in Drenthe kan meedoen. Steeds meer inwoners hebben moeite om rond te komen, hebben zorgen over hun toekomst en verliezen het vertrouwen in de overheid. Met de nieuwe Sociale Agenda zet de provincie zich samen met inwoners, gemeenten en maatschappelijke organisaties in om hier een verschil in te maken, door samen te blijven bouwen aan een Drenthe voor elkaar.

Levend Sociaal Drenthe
“De CDA-fractie is sterk voorstander van de twaalf plus één gedachte”, zegt Sonja Hilgenga – van Dam, woordvoerder van de CDA-Statenfractie. “Optimale samenwerking met onze gemeenten en steuntjes in de rug geven waar dat soms nodig is. Wij willen blijven werken aan die gezamenlijke opgave van gemeenten en provincie voor een zo goed mogelijk voorzieningenniveau en het kunnen meedoen in de samenleving door al onze inwoners. Deze sociale agenda ziet daarop. We willen een levend sociaal Drenthe neerzetten vanuit de vier thema’s behouden én versterken van Naoberschap, bestaanszekerheid, gezondheid en Inclusie en diversiteit: niemand is gelijk, maar iedereen is gelijkwaardig. Mooi om dat zo te zien. Diverse partijen geven aan dat we vanuit de kerntakendiscussie weinig zeggenschap hebben op deze sociale onderwerpen. Los van de formele rol draaien wij de kerntakendiscussie liever om, elke bijdrage die we hieraan kunnen leveren is erg waardevol voor onze inwoners.

Niet de startmotor
De startnotitie geeft richting voor de ontwikkeling van de nieuwe Sociale Agenda en presenteert de uitgangspunten, provinciale rol, thema’s, participatie en planning van het proces. Met het stellen van een aantal vragen aan de Statenleden wil het College van Gedeputeerde Staten duidelijk krijgen waar de accenten moeten liggen. Het CDA hecht volgens Statenlid Sonja Hilgenga – van Dam veel waarde aan het bestaan van de sociale agenda en vind het fijn dat het College van Gedeputeerde Staten voortvarend aan de slag is gegaan met deze nieuwe startnotitie. “In uw startnotitie vinden we mooie uitgangspunten. De focus op kansengelijkheid, terugdringen van armoede, ondersteunen van gezondheid en leefstijl en het versterken van bewonersinitiatieven met de partners waar we goede ervaringen mee hebben. Het spreekt ons aan. We willen wel benadrukken dat we wanneer het gaat om onze rol met betrekking tot lokale initiatieven we als Provinciale Staten nadrukkelijk niet de startmotor moeten zijn. Die rol past ons niet in het sociale domein. Die rol ligt bij de gemeenten en onze inwoners. Wel past ons de rol van de turbo om net even de extra Pk’s te leveren voor een succesvolle finish.”

Controle op subsidie
Over de programmatische aanpak bij de sociale agenda had Sonja Hilgenga – van Dam nog wel vragen. Zij had moeite om er een concreet beeld bij te krijgen en vroeg verantwoordelijk gedeputeerde Turenhout of zij systematischer wil werken van doel naar plan, naar uit voering en evaluatie. “Wij horen dat graag van u. Het CDA is namelijk een voorstander van een goede controle op de toegevoegde waarde en opbrengst van een subsidie. Die volgen uit de doelen van de sociale agenda.” Ook vraagt het CDA hoe financieel de samenwerking met de gemeente wordt vorm gegeven. “Hoe kijkt u naar cofinanciering als middel voor die verbinding met de gemeenten met betrekking tot de projecten die bijdragen aan de doelen van de sociale agenda? U benoemt ook uw wens om lobbyactiviteiten onder te brengen bij de sociale agenda. Het CDA vindt die hier niet specifiek onder passen, al hoewel een goede verbinding met de in de begroting voorgestelde lobby inzet naar Den Haag zeker belangrijk is.”

Goed participatietraject
Over de vier kernthema’s had het CDA nog wel enkele opmerkingen. Sonja Hilgenga – van Dam: “We willen wel opmerken dat we uw interpretatie van het thema gezondheid te veel georiënteerd vinden op het thema preventie en bereikbaarheid. Ook op het gebied van de zorg in de wijk en beschikbaarheid van zorg voor de diverse doelgroepen zitten enorme uitdagingen voor onze regio door de combinatie van een stevige vergrijzing en een lage bevolkingsdichtheid. En uw opzet van het participatieproces vinden wij duidelijk en goed ingericht. Kortom met een paar aanbevelingen vinden wij dit een mooie eerste startnotitie.”

Provincie niet aan de lat
Op vragen van het Sonja Hilgenga – van Dam zei gedeputeerde Turenhout dat zij zoveel als mogelijk wil aansluiten bij bestaande grotere programma’s die er al zijn en daarnaast impulsen wil geven om partijen bij elkaar te brengen. “Maar we moeten ons wel realiseren dat de provincie niet primair aan de lat staat maar altijd ondersteunend is.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.