12 juni 2022

Startnotitie is valse start, stikstofaanpak moet anders

Eindelijk was het zover. Op 10 juni jl. kwamen de ministers Van der Wal en Staghouwer met hun brieven waarin ze de plannen toelichtten. En dan hoop je dat onze en door anderen eerdere breed uitgemeten kritiekpunten tot aanpassingen hebben geleid in die plannen. Maar helaas, daar zien we veel te weinig van terug. Daarom is CDA Drenthe faliekant tegen de plannen zoals deze er nu liggen. Deze plannen zijn een bedreiging voor een leefbaar en vitaal platteland! Het lijkt wel alsof de landbouwsector in Drenthe de problemen moeten oplossen die in andere gebieden wordt veroorzaakt. Immers, als de veehouders 40 % van de uitstoot veroorzaken, komt nog steeds 60 % uit andere bronnen zoals verkeer, luchtvaart en industrie zoals Tata Steel, en het buitenland. Dan is het een gemiste kans dat de doelen voor deze sectoren pas in de zomer beschikbaar komen. De agrarische sector heeft al enorm bijgedragen aan stikstof- en ammoniakreductie. Nu is het tijd dat alle sectoren evenredig bijdragen, al kan dat per gebied verschillend zijn. Dat maakt direct al dat datgene wat er nu ligt onevenwichtig en onvoldragen is!

Vrijdagavond was er al een mail van Tweede Kamerlid en woordvoerder landbouw, Derk Boswijk, waarin hij een groot aantal aandachtspunten benoemt Terecht! Het is allemaal nog concept, de Tweede Kamer moet er nog over spreken, dus bijsturen kan en moet ook. Daarom moeten we de ministers de komende tijd overtuigen dat het anders moet.

  1. Alle sectoren dragen evenredig bij. Zodra de doelen voor industrie en luchtvaart zijn bepaald, dient een herformulering (lees: verlaging) van de doelen voor de landbouw plaats te vinden.
  2. Allereerst moet er en oplossing komen voor de PAS-melders, die te goeder trouw hun investeringen hebben gemeld tussen 2015 en 2019. Zij zijn nog steeds niet gelegaliseerd ondanks de belofte van minister Schouten. De huidige minister Van der Wal kiepert dit gewoon terug naar de provincies en geeft aan dat ze zelf maar moeten zorgen voor de benodigde stikstofruimte. Hierdoor zitten veel bedrijven volledig klem. Vervolgens ontbreekt het sterk inzetten op innovatie, hoewel er wel enige ruimte wordt geboden. De wetenschap is niet gek en daar moet naar geluisterd worden. Het CDA in Drenthe zal alles op alles zetten om kaalslag te voorkomen en dus zich zoveel mogelijk inzetten om bedrijven overeind houden. Uiteraard wel op een duurzame wijze, waarbij emissies op basis van haalbare doelen zullen worden beperkt. Wij willen dat de veehoudende boer zijn dieren kan houden op een wijze waarbij sprake is van geen of een zeer geringe uitstoot.
  3. Je moet wel heel zeker van je zaak zijn als je voedselproductie wilt vernietigen, de inzet moet zijn dat kennis en kunde van de sector regionaal behouden blijft. Wij willen dat de boer zijn dieren kan houden op een wijze waarbij sprake is van geen of een zeer geringe uitstoot en daarmee dus de voedselproductie in stand houden.
  4. Ook missen wij de uitwerking van het verschil tussen stikstofemissie en stikstofneerslag. Uiteindelijk is het doel om natuurherstel te realiseren maar niet alle neerslag komt door onze veehouders. We moeten in plaats van de theoretische KDW veel meer inzetten op de werkelijke staat van de natuur. 
  5. Tenslotte kunnen we op basis van de brief van minister Staghouwer nog geen perspectief ontdekken waar we volop mee aan de slag kunnen. In Drenthe zitten we tot nu toe steeds mét elkaar aan tafel en dat moeten we blijven doen.
  6. De plannen die er nu liggen zijn voor ons daarom een vertrekpunt voor constructief overleg om samen afspraken te maken over de haalbare en verantwoord te nemen maatregelen per gebied. Laten we bij de uitwerking van de GGA (gebiedsgerichte aanpak) inzetten op uitvoerbare maatregelen en een eindplaatje formuleren waar we allemaal achter kunnen staan.

Siemen Vegter, woordvoerder van de CDA-fractie in Drenthe is niet alleen teleurgesteld maar mist de ruimte voor een eigen provinciale aanpak die perspectief biedt voor de boeren. “Samen met de sector willen we tijd, geld en ruimte van de ministers om per gebied de beste oplossingen te kiezen. Samenvattend, er is nog geen oplossing voor de PAS-melders, geen of onvoldoende aandacht voor innovatie, te theoretische benadering en perspectief ontbreekt.”
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.