01 december 2021

Weinig steun voor Drents Waterprogramma 2022 – 2027

Op de agenda van de Drentse Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB) stond onder meer het Regionaal Waterprogramma 2022-2027. De provincie stelt kaders en strategische doelen vast voor het regionale waterbeheer en is strategisch en deels operationeel grondwaterbeheerder. Het Regionaal Waterprogramma is bedoeld als een concrete uitwerking van het provinciaal waterbeleid binnen de provincie Drenthe. In het Regionaal Waterprogramma wordt een aantal onderdelen geactualiseerd en volgens verantwoordelijk gedeputeerde Hans Kuipers is met alle betrokken organisaties hierover overleg geweest. Woordvoerder van de CDA-Statenfractie Eline Vedder had juist over de participatie van betrokken partijen veel vragen. 

Participatie
De de waterschappen, waterwinbedrijven en groene partijen hebben in zijn algemeenheid behoorlijk wat kritiek en aanvullingen op het waterprogramma en daarom wilde Eline Vedder van de gedeputeerde weten hoe die afstemming er heeft uitgezien. “Tussen de regels door in de nota van beantwoording lezen we dat bijvoorbeeld de 20cm-peilmaatregel uit de lucht is komen vallen voor de Waterschappen. Hoe rijmt dat met nauwe samenwerking, zo vraag ik mij af. Bovendien valt mij op dat de Groene partijen en landbouw nergens worden genoemd in de vooroverleggen. Gelukkig hebben we van de Groene partijen wel een zienswijze ontvangen, maar bij navraag bij LTO, toch ook belangrijke speler in dit onderwerp, blijkt dat ook daar zorgen zijn over klimaatadaptatie en verdroging. Waarom zijn zij niet betrokken bij het vooroverleg.” Verantwoordelijk gedeputeerde Hans Kuipers herkent zich niet in de kritiek dat er geen overleg is geweest. Volgens hem is er voldoende overleg geweest met alle betrokken organisaties.

Grondwaterpeil overlaten aan Waterschappen
In het Waterprogramma heeft de provincie de ambitie om de komende periode tot 2050 het grondwaterpeil over de gehele provincie met 20 centimeter te verhogen en daar wilde Eline Vedder meer over weten. Zij heeft alle zienswijzen van de vier in Drenthe actieve waterschappen gelezen en alle vier hebben hier problemen mee. “Een normale werkwijze zou toch zijn dat deze Waterschappen vanuit een waterbalans, aangevuld met ontwikkelingen door de tijd heen, in beeld krijgen wat gebiedsgewijs de waterbeschikbaarheid is zodat ze van daaruit hun maatregelen kunnen bepalen? Waterschap Noorderzijlvest heeft bijvoorbeeld in haar Waterbeheerprogramma 2027 opgenomen dat onderzoek wordt uitgevoerd om na te gaan hoe meer water op het Drents Plateau kan worden vastgehouden en wat dit betekent voor het grondgebruik in dat gebied. En natuurlijk kan daar dan uit voortkomen dat er grondwaterstandverhogingen nodig zijn. En natuurlijk kun je de waterschappen het kader meegeven dat de grondwatervoorraad zo groot mogelijk zou moeten zijn. Maar je kunt dat proces om daar te komen, dat onzes inziens bij de waterschappen hoort, als provincie toch niet platslaan door dan maar over de hele provincie dezelfde en tamelijk willekeurige peilverhoging uit te storten? “

Ambities herformuleren 
De Waterschappen geven in hun zienswijzen aan dat ze niet bekend waren met deze 20 cm peilverhoging-ambitie, dat dit een ingrijpende en onrealistische opgave is, vragen zich hardop af of en hoe ze deze opgave zouden moeten realiseren en geven aan dat de sociaaleconomische en ecologische impact van deze ambitie gebiedsafhankelijk is, die zich niet zonder nadere studie laat inschatten. Eline Vedder: “Alle vier roepen ze de provincie op om de ambitie zodanig te herformuleren dat deze aanzet tot gebiedsgerichte samenwerking met alle betrokken partijen, om daarin het vergroten van het watervasthoudende vermogen van het bodem en watersysteem te gaan verkennen. Het antwoord van de provincie hierop is geweest: ‘We houden vast aan die 20 cm, maar dan doen we het niet in 2030, maar in 2050’. Dat is toch geen serieus antwoord op de zorgen van de Waterschappen? Gedeputeerde Kuipers gaf aan dat die 20 cm ook gemiddelden kunnen zijn maar wilde die norm niet loslaten. Eline Vedder gaf aan tijdens de behandeling in de komende Statenvergadering een motie te overwegen om die 20 centimeternorm los te laten.      

Watertafel
Tenslotte stelde Eline Vedder de inhoud van de brief die Natuur en Milieufederatie Drenthe, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en stichting Drents Landschap hebben gestuurd aan de orde. “Kan de gedeputeerde aangeven wat hij vindt van de in de brief geopperde suggestie dat de urgentie van de vraagstukken rondom verdroging, vasthouden van water en veenoxidatie maakt dat een watertafel een belangrijk instrument is om effecten van klimaatverandering in Drenthe de komende jaren serieus het hoofd te kunnen bieden? Is een watertafel niet een instrument die breder, daadkrachtiger en sneller verdroging en klimaatadaptatie op korte termijn kan aanpakken?” Daar wilde gedeputeerde Kuipers niet aan waarop Eline Vedder aangaf bij de behandeling is de Statenvergadering hierop terug te komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.