12 mei 2022

Woningen of foerageergebieden voor ganzen

Op de agenda van de Statencommissie Omgevingsbeleid, gehouden op woensdag 11 mei jl., agendeerde de VVD-Statenfractie de rapportage verstoring en draagkracht in en rond het N2000 gebied Fochteloërveen. Vanuit het bezwaar op de uitbreidingsvergunning Kloosterveen en het daarna gestarte minnelijk traject is eind 2020 samen met de gemeente Assen aan Altenburg en Wymenga de opdracht gegeven om het Foerageergebied van ganzen en kraanvogels rondom het Fochteloërveen te beoordelen. Dit mede om na te gaan of de provincie Drenthe voldoet aan onze opgave voor behoud van de aangewezen Natura2000-doelen zoals is omschreven in de Vogel- en Habitatrichtlijn. Uit het onderzoek blijkt dat het Fochteloërveen niet voldoet aan de verplichting van Natura-2000 om als opvanggebied voor beschermde vogelsoorten als ganzen, zwanen en kraanvogels te dienen. Rond het Fochteloërveen is er binnen een straal van vijf kilometer te weinig ruimte voor deze vogelsoorten om te slapen, rusten en voedsel te vinden. 

Vragen aan fracties
De VVD-fractie van de overige fracties weten of zij het eens zijn met hen dat het groeiend aantal ganzen slecht is voor de ontwikkeling van het herstellend hoogveen en leidt tot meer overlast en vermesting en de provincie hierop moet ingrijpen. Daarnaast wil de fractie weten of de overige fracties het met haar eens is dat het vreemd is dat buiten het gebied naar nieuw foerageergebied gezocht wordt terwijl in het gebied zoals in het rapport bij 4.5 blijkt dat 4,2% foerageergebied is verdwenen.

Hier de bijdrage van CDA-Statenlid Eline Vedder.   
“Er is in Drenthe geen enkele vierkante meter zonder bestemming. Dus als je ergens woningen wil bouwen, dan zou het kunnen, zoals bij het Fochteloërveen, dat je ergens anders fourageergebieden voor ganzen tekortkomt. Het plan van aanpak, hoe het College van Gedeputeerde Staten met dit probleem om wil gaan, wordt in de zomer 2022 verwacht. Maar voorzitter, van het rapport dat de basis is voor deze conclusie, wordt de CDA -fractie op zijn zachtst gezegd niet vrolijk. Ten eerste is het onderzoek uitgevoerd op basis van de bevinding van maar liefst twee personen. Dat lijkt ons weinig representatief. Vervolgens trekt het onderzoek de conclusie, dat het tekort aan opvangcapaciteit voor ganzen in het Fochteloërveen voornamelijk door allerlei vormen van verstoring, zoals jacht en recreatie komt. En tot welke maatregelen komt men dan hoofdzakelijk? Ingrijpen op het omliggende boerenland! Daar begon de irritatie al wat toe te nemen. En als we dan naar deze maatregelen in meer detail kijken, komt de stoom me werkelijk uit de oren, voorzitter. De eerste maatregel die wordt voorgesteld is het laten liggen van oogstresten bouwland. Maar op onder andere maispercelen op zand moet verplicht een vanggewas worden geteeld ná het hoofdgewas, met resultaatverplichting. En dat wordt vanuit de lucht gecontroleerd voorzitter. We kunnen toch niet van onze boeren verwachten dat ze dat vanggewas tussen de stoppels blazen en maar hopen dat het vanzelf op komt? Uit het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn volgen bovendien straks ook voor andere teelten op zand een vanggewasverplichting. De tweede maatregel is nóg erger, namelijk grasland omzetten naar bouwland. Als we ook maar enig belang hechten aan de doelen voor schoon grond- en oppervlaktewater, het door de EU verplichte behoud van permanent grasland, de grondgebondenheid van de melkveehouderij en biodiversiteitsdoelen, dan is omzetten van grasland naar bouwland wel het láátste wat we moeten doen. Maar geen woord over al deze belangrijke nadelen of beleid waardoor voorgestelde maatregelen überhaupt niet uitvoerbaar zijn. Dit soort paragrafen tekst zijn het gevolg van een volkomen verkokerde blik, de zoveelste onwerkbare tekentafeloplossingen, die onze boeren zo onderhand tot waanzin drijven. 
Voorzitter, wij wachten het plan van aanpak af, gaan deze nauwgezet bestuderen en hopen zo mín mogelijk van de aanbevelingen uit dit verschrikkelijke rapport terug te zien. 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.