18 februari 2019

Zorg: neem je verantwoordelijkheid en doe het samen

CDA-ers spraken op maandag 11 februari op welke wijze we in de samenleving en dus ook in de zorg kloven kunnen overbruggen. Hoe brengen we in onze gefragmenteerde samenleving, mensen bij elkaar brengen en hoe nemen we samen onze verantwoordelijkheid als het gaat om zorg? 

Oppassen voor versnippering
Sinds 2015 is de zorg gekanteld. Tot die tijd betekende zorg vooral zorg in instellingen, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen. Tegenwoordig wonen mensen langer thuis en minder in zorginstellingen. Mensen die zorg nodig hebben zijn daardoor meer op zichzelf en hun omgeving aangewezen. Daardoor ontstaan nieuwe vormen van wonen en zorg.
De zorg is buitengewoon complex. Er zijn verschillende geldstromen. Zorgverzekeraars spelen en rol, maar ook gemeenten via de Wmo. En er zijn geldstromen voor zogenaamde langdurig zieken. Oppassen voor versnippering. Daar ligt een taak voor het CDA om die versnippering via regelgeving aan te pakken. Organiseer in iedere gemeente “één zorgloket.” Daar moeten mensen van begin tot het einde door één medewerker geholpen worden. “Het gaat er om wat mensen nodig hebben en niet om de regels waar die hulp op is gebaseerd.” 

Sociale Innovatie
Onder de noemer Sociale Innovatie komen er initiatieven opgang die mensen bij elkaar brengen en een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke vraagstukken. Samen verantwoordelijkheid nemen, samen iets regelen in maatschappelijke initiatieven en burgerparticipatie. En dat begint met het gesprek aangaan, aandacht voor elkaar. “Hoe gaat het er mee?”
Iedereen heeft de mondvol over de energietransitie. Maar Sociale Innovatie vraagt minstens zoveel aandacht. Sociale Innovatie moet in het kader van gespreide verantwoordelijkheid een kernthema worden van het CDA. CDA-ers moeten zich dan ook voortdurend afvragen, “Wat kunnen we in onze omgeving doen?” Het CDA pleit dan ook voor een “transitie-aanpak” als het gaat om Sociale Innovatie.
Zorg dichtbij moet de voortdurende zorg zijn van lokale en landelijke politici. Daarom is CDA Drenthe tegen verdere afkalving van de ziekenhuiszorg! “Alleen een polikliniek in Hoogeveen is voor ons niet acceptabel! Ons uitgangspunt is: wij willen niet dat ziekenhuizen worden gesloten,” aldus Bart van Dekken.

Omkijken naar elkaar, omdat het om mensen gaat. “Zoek elke dag uit hoe het beter kan,” waren de slotwoorden van Henk Jumelet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.