Gisteren stond de kosten- en batenanalyse voor de uitvoering veenweide op de agenda van Provinciale Staten. Het Friese veenweidegebied is een uniek landschap met veel agrarische bedrijvigheid. Het bijzondere karakter van dit gebied staat echter onder druk. Het veen oxideert ook als gevolg van ontwatering, waardoor de bodem daalt. De provincie wil met het Uitvoeringsprogramma Veenweide de komende jaren voortvarender bezig gaan met experimenten om het verdwijnen van het veen tegen te gaan, zodat daarna duidelijk is welke maatregelen in het hele veenweidegebied kunnen worden toegepast.

Samen met Wetterskip Fryslân is een zogenaamde Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse uitgevoerd over de bodemdaling in het Friese veenweidegebied. Deze MKBA geeft inzicht in de maatschappelijke kosten en baten van mogelijke alternatieven. Het voorstel wat uit deze analyse naar voren komt is een “drie sporen aanpak”, wat betekent dat er doorgegaan zal worden met een combinatie van verschillende alternatieven die als beste uit de analyse naar voren kwamen. Hier gaat het grondwaterpeilbeheer door middel van een aantal technische maatregelen, waarbij vernatting centraal staat. Deze aanpak zal nog verder worden uitgewerkt in een nieuw uitvoeringsprogramma, want in deze analyse zijn nog veel zaken onduidelijk.  

Onze woordvoerder veenweide Attje Meekma vind dat er vooruit moet worden gegaan met deze aanpak, want ‘niets doen is geen optie’ benadrukte Meekma. Als CDA gaven wij aan dat het van het allergrootste belang is om de belanghebbenden goed mee te nemen, dit dossier kan alleen maar van onderop. Ons verzoek om dit goed mee te nemen in het nieuwe beleid werd breed gesteund door de Staten. Daarnaast vinden wij dat er duidelijkheid moet komen voor inwoners en ondernemers. “Dy moatte foarút sjen kinne, oars wurdt ûndernimmen oerlibjen", zei Attje Meekma tijdens haar bijdrage. Het CDA blijft het proces rond de veenweide kritisch volgen. Daarbij zullen de opbrengsten in relatie tot de kosten voor het CDA altijd leidend zijn. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.