Welkom bij CDA Fryslân!

Het CDA is een organisatie naar het verenigingsmodel: de leden hebben de zeggenschap. Als afspiegeling van de opbouw van ons overheidssysteem, heeft het CDA ook verschillende afdelingen. Zo kennen we het landelijk-, het provinciaal- en het gemeentelijk CDA. Al deze afdelingen hebben het Bijbels Evangelie als richtsnoer voor denken en handelen en zijn daar op aanspreekbaar.
 

Provinciaal CDA

Het provinciaal CDA heeft een bestuurlijke relatie met de Statenleden en Gedeputeerden, die vanuit het CDA zitting hebben in respectievelijk de Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten. Vanuit die betrokkenheid wordt het verkiezingsprogramma opgesteld en is er dus een link met alle beleidsterreinen. Op deze wijze vervult het provinciaal CDA een intermediaire rol tussen het provinciaal bestuur en de kiezer & leden. Dit laatste is ook van toepassing voor de andere CDA-geledingen zoals jongeren-organisatie CDJA.

Daarnaast heeft het provinciaal CDA een faciliterende functie mede voor de gemeentelijke CDA afdelingen. Een op provinciaal niveau actieve CDA Scholingscommissie heeft hierin mede een soort spilfunctie voor zowel politiek- als voor intern bestuurlijk kader.

Samenstelling bestuur CDA Fryslân

  • Theo Joosten (voorzitter)
  • Gelbrig Hoekstra (secretaris)
  • Hedwich Rinkes (penningmeester)
  • Ackelyn Stapensea (evenementen)
  • Wietze Kooistra (commissie O&O)
  • Jouke Spoelstra (communicatie)
  • Anna Tjalsma (namens CDJA)
  • Thom Lageveen (ambtelijk secretaris)
  • Wil van den Berg (namens BSV)

Landelijk

Richting het landelijk CDA is het provinciale CDA van belang voor praktische communicatie over en weer. In organisatietermen uitgedrukt: er is Bottum-Up en Top-Down een logistieke uitwisseling van noodzakelijke informatie. Enerzijds blijft men landelijk continue op de hoogt wat er aan de basis “leeft” en anderzijds wordt de basis van achtergrond informatie voorzien aangaande het landelijk beleid.

Hiermee is in hoofdlijnen het profiel van het provinciaal CDA geschetst. De provinciale CDA afdeling is, kortom, een essentiële schakel in ons constitutioneel bestel!
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.