Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2023-2027

" ‘Fryslân is it bêste lân fan d’ierde’. Daar zijn we trots op. Als CDA zetten we ons in voor onze 650.000 inwoners van Fryslân die wonen in één van de 400 dorpen of in één van de elf steden.

Dé Fries bestaat volgens ons niet. Elke Fries is uniek, met zijn of haar eigen gaven en talenten geschapen. Of je nu op Vlieland woont, in Noardeast-Fryslân, een Stellingwerver bent of een echte stedeling uit Leeuwarden, hier geboren en getogen, of hier later bent komen wonen. In al die verscheidenheid bindt onze Friese cultuur, taal en het landschap ons." 

Nieuwsgierig geworden hoe CDA Fryslân denkt over o.a. de Lelylijn, de wolf of het Thialf? Open het verkiezingsprogramma via de onderstaande knop.

Ferkiezingprogramma Provinsjale Steaten 2023-2027

"‘Fryslân is it bêste lân fan d’ ierde’. Dêr binne wy grutsk op. As CDA sette wy ús yn foar ús 650.000 ynwenners fan Fryslân, dy’t wenje yn ien fan de 400 doarpen, of yn ien fan de alve stêden.

Dé Fries bestiet neffens ús net. Elke Fries is unyk, skept mei syn as har eigen jeften en talinten. Oftst no op Flylân wennest, yn Noardeast-Fryslân, in Stellingwerver bist of in echte stedsjer út Ljouwert, hjir hikke en tein, of hjir letter kommen bist te wenjen. Yn al dat ferskaat binne wy ferbûn troch ús Fryske kultuer, taal en it lânskip."

Benijd wat CDA Fryslân tinkt oer ûnder oare de Lelyline, de wolf of it Thialf? Iepenje it ferkiezingprogramma fia de knop hjirûnder.


Verkiezingsprogramma Wetterskip Fryslân 2023-2027

" Analoog aan veilig en stabiel waterbeheer, bouwt ons programma voort op belangrijke doelstellingen en verworvenheden die samen borg staan voor de hoge kwaliteit die het werkgebied van het Wetterskip heeft voor wonen, bedrijven, landbouw en natuur. Steeds is effectief waterbeheer hiervoor een essentiële randvoorwaarde geweest, en dat zal het in de toekomst zeker blijven.

Met groot respect voor organisaties, overheden en mensen die dit mogelijk hebben gemaakt willen we vanaf 2023, opnieuw en met een modern en stabiel bestuur en een eigentijdse organisatie die dicht bij inwoners en gebruikers staat, stappen zetten voor toekomstige generaties. Met ons CDA partijprogramma voor Wetterskip Fryslân bepalen we als partij de koers, maar onze gekozen bestuurders krijgen de ruimte om steeds adaptief te handelen in een dynamische omgeving. "

Nieuwgierig geworden hoe CDA Fryslân denkt over o.a. dijkversterking, veenweide of de verdeling van zoetwater? Open het verkiezingsprogramma via de onderstaande knop.

Ferkiezingprogramma Wetterskip Fryslân 2023-2027

"Analooch oan feilich en stabyl wetterbehear, bout ús programma fierder op belangrike doelstellingen en ferwurvenheden dy’t mei-inoar boarch stean foar de hege kwaliteit dy’t it wurkgebiet fan it Wetterskip hat foar wenjen, bedriuwen, lânbou en natuer. Hieltyd hat effektyf wetterbehear hjirfoar in ûnmisbere rânebetingst west, en dat sil it yn de takomst seker bliuwe.

Mei grut respekt foar organisaasjes, oerheden en minsken dy’t dit mooglik makke hawwe wolle we fan 2023 ôf, opnij en mei in modern en stabyl bestjoer en in eigentiidske organisaasje dy’t tichtby ynwenners en brûkers stiet, stappen sette foar takomstige generaasjes. Mei ús CDA partijprogramma foar Wetterskip Fryslân bepale we as partij de koers, mar ús keazen bestjoerders krije de romte om hieltyd adaptyf te hanneljen yn in dynamyske omjouwing."

Benijd wat CDA Fryslân tinkt oer ûnder oare dykferbettering, feanweiden of de fersprieding fan swiet wetter? Iepenje it ferkiezingprogramma fia de knop hjirûnder.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.