Op 20 januari 2021 werd de Beleidsbrief Economie door PS besproken, waarin aangegeven wordt hoe de provincie de Friese economie voor zich ziet. Wij hebben de volgende speerpunten aangegeven (over de eerste twee punten hebben we een motie ingediend en beide zijn aangenomen met ruime meerderheid):

•    Zoek de Noordelijke samenwerking met Drenthe en Groningen:
Fryslân is geen eiland of Gallisch dorpje uit een stripboek, maar onderdeel van een globale economie. Het Friese bedrijfsleven is in denken en doen vaak verder dan de politiek en openbaar bestuur. Dat bedrijfsleven geeft aan dat de Noordelijke samenwerking beter kan. Ook wij als CDA zijn van mening dat Noordelijke initiatieven niet mogen mislukken. De drie Noordelijke provincies hebben met economie vergelijkbare vraagstukken en vrijwel dezelfde uitgangspositie. Daarom pleiten wij met een motie voor intensievere samenwerking met Groningen en Drenthe.

•    Zet alle mogelijkheden in, die er bij de provincie voorhanden zijn
We willen dat de provincie al haar mogelijkheden benut om ondernemers bij te staan. De provincie kan helpen bij het verhogen van het hoger kennis- en ambitieniveau en het behouden/aantrekken van talent. 

•    Inzetten op circulariteit
De provincie wil inzetten op circulariteit en daar staan wij helemaal achter. Echter, 1 op de 12 gezinnen leeft onder de armoedegrens  (Data Fryslân/CBS oktober 2020) en daar moet ook rekening mee gehouden worden. Deze gezinnen zijn bezig met overleven en niet met circulair leven. Wij pleiten er dus voor dat je niet alleen moet kijken naar materiële circulariteit, maar ook naar de duurzaamheidsdoelen (Sustainable Development Goals).
  
•    Haak in op aansluiting bij het onderwijs en behoud van talent
We hebben iedereen hard nodig om in de toekomst brede welvaart te behouden. Over een aantal jaren is onze grootste bevolkingsgroep niet 50+, maar 60+. Dit biedt kansen voor bijvoorbeeld de gastvrijheidseconomie en de zorg. Maar tegelijk is het een bedreiging: er komt een tekort op de arbeidsmarkt en een gevecht om talenten. Daarom moet er maximaal ingezet worden op aansluiting bij het onderwijs, op het behouden en aantrekken van talent en op brede arbeidsparticipatie. 

•    Een ambitieuze woonagenda
Bij de huidige economische en demografische vraagstukken hoort een ambitieuze woningagenda met meer (en betaalbare) woningen. Plus een aantrekkelijk woonklimaat met voorzieningen die daarbij horen. Wij vinden dat de provincie iets ambitieuzer mag zijn. De ingezette economische koers, gericht op brede welvaart, is onderscheidend en met iets meer ambitie kan Fryslân haar eigen koers vervolgen zonder dat we worden ingehaald.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.