Woensdag 23 maart werd er in de Statenvergadering gesproken over Natuer mei de Mienskip. Dit project is gestart in 2019 toen de natuurorganisaties, agrarische organisaties, grondbezitters en Wetterskip Fryslân een gezamenlijk aanbod deden aan de provincie voor het realiseren van de natuurdoelen, in het kader van Right To Challenge. Nu is er een paar jaar later een daadwerkelijk aanbod voor het realiseren van Natuur tot 2027.

Woordvoerder Attje Meekma is positief over de aanpak: “It CDA leauwt wol yn dizze oanpak. Wy fine draachflak tige wichtich, it past by Fryslân, om mei alle partijen dy’t ekonomysk en maatskiplik belang ha te wurkjen, it is de Fryske oanpak. Wy tinke dat it tempo heger leit at der op dizze manier wurke wurdt en tinke net dat de Provinsje it allinnich effisienter dwaan kin”, aldus Attje Meekma tijdens haar bijdrage.

Attje Meekma gaf een paar belangrijke zaken aan de gedeputeerde mee: Er zijn steeds meer opgaven die om ruimte vragen, denk aan klimaat/energie, veenweide, waterretentiegebieden en stikstofmaatregelen. Wij willen daarom dat er slim met ruimte en budget wordt omgegaan: “Wy stelle út om foaral tûke koppelingen te meitsjen. Wy freegje dêrom de deputearre om by de Strategyske Nota NNN yn maaie mei de partners yn byld te bringen foar hoefolle fan de 500 ha en op hokker plakken it mooglik is om de koppeling mei oare opjeftes te meitsjen, om kosten en lânbougrûn te (be)sparjen.

"Dêrneist wolle wy hjoed ek meijaan om by in funksjewiziging fan lânbougrûn foar it Natuernetwurk, foaral te sjen nei de kombinaasje fan de agraryske funksje en natuer. It soe in boppeslach wêze at ús Provinsje it mooglik makket dat lânbougrûn foar it Natuernetwurk syn agraryske bestimming hâldt mei in natuerkwaliteitsplicht, bygelyks foar greidefûgelbiotoop. Dizze lânbou-ynklusive natuer soe wolris in soad draachflak bringe kinne” aldus Attje Meekma.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.