Het CDA is blij met de Omgevingsvisie die op 16 september 2020 door Provinciale Staten is vastgesteld. Naar aanleiding van de vele zienswijzen die zijn ingediend, is de visie aangescherpt en op een aantal plaatsen verduidelijkt. In het bijzonder de aandacht voor een flexibel woningbouwprogramma spreekt ons aan.

Op grond van de Omgevingswet (die waarschijnlijk in 2022 van kracht wordt), zijn de provincies verplicht om een Omgevingsvisie op te stellen. In de Fryske visie is op hoofdlijnen vastgelegd hoe wij willen omgaan met de verdeling van de ruimte in Fryslân. Op hoofdlijnen, omdat de verschillende thema’s nog worden uitgewerkt in beleidsbrieven en uitvoeringsprogramma’s. Bij de bespreking van de Omgevingsvisie heeft onze woordvoerder, Maaike Prins, in het bijzonder aandacht gevraagd voor kansen en mogelijkheden voor woningbouw in relatie tot de aanleg van de Lelylijn.

Daarnaast hebben wij aandacht gevraagd voor het havengebied op Terschelling. Met name de aanlegsteiger voor de veerboot is kwetsbaar. Gedeputeerde mevrouw Fokkens heeft toegezegd dat zij met alle partijen die betrokken zijn bij het havengebied in gesprek gaat over verbetering van het gebied.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.