CDA en ChristenUnie in Fryslân maken zich zorgen over het draagvlak voor weidevogelbeheer. Via LTO Noord is naar buiten gebracht dat de Provincie werkt aan nieuwe regels voor handhaving van de zorgplicht voor weidevogels. Deze regels zouden moeten worden vastgelegd in de Omgevingsverordening. Samen stellen de partijen daarom vragen aan Gedeputeerde Staten. 

De verordening komt aan het eind van dit jaar ter vaststelling in Provinciale Staten. Toch vinden CDA en ChristenUnie de berichtgeving zorgelijk genoeg om nu al vragen te stellen. De uitvoerbaarheid wordt namelijk zeer in twijfel getrokken door LTO Noord en het KollektivenBeried Fryslân. Daarom vrezen ze dat het draagvlak voor weidevogelbeheer snel af zal nemen en de relatie met de nazorger ernstig onder druk komt te staan. Dat zou funest zijn voor de weidevogels, het laatste wat iedereen wil.

CDA en ChristenUnie zijn van mening dat nog meer regels demotiverend zullen werken. Bovendien is niet duidelijk hoe deze regels bij zullen dragen aan het halen van de doelen. Daarom vragen beide partijen aan gedeputeerde Douwe Hoogland om uitleg over de werkbaarheid van de regels en willen ze weten of er overleg geweest is met de landbouwkoepels, de collectieven voor Agrarische Natuur en de Bond van Friese Vogelwachten. Ook vragen CDA en ChristenUnie of er bereidheid is om een andere werkwijze te volgen: samen met boeren, collectieven en de BFVW een praktische werkwijze ontwikkelen om boeren te helpen om aan de zorgplicht te voldoen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.