De mondiale economie is aan het veranderen. Twee grote trends spelen daarin een rol: de digitalisering en de maatregelen als gevolg van het klimaatakkoord van Parijs. Juist de Friese economie kan hiervan profiteren. Digitalisering en robotisering maken lokale productie van unieke producten tegen concurrerende kosten mogelijk. Gebruik en hergebruik van grondstoffen vragen om andere productiemethoden. Zo zijn Friese ondernemers koplopers op het gebied van ‘circulaire economie’. Het toekomstperspectief maakt ‘made yn Fryslân’ wereldwijd mogelijk. Daarom is het proces om Friese ondernemers ruimte te geven om te internationaliseren van groot belang. Het zal de regionale economie versterken. Visie op economisch beleid betekent niet dat er altijd sprake is van wijziging. In dat kader hecht het CDA er aan te benadrukken dat het bestaande kernenbeleid gehandhaafd blijft. Daarmee is de positie van zestien kernen zoals Dokkum, Franker en Wolvega geborgd.

Fryslân profileert zich niet alleen met zuivel, watertechnologie en toerisme. Wij zijn vooral ook een belangrijke MKB-provincie. Daarom komt er gericht beleid om MKB-familiebedrijven te ondersteunen. De provincie zorgt als aanjager van de regionale economie voor een laagdrempelig en actief aanbod van krediet- en subsidiemogelijkheden en bevordert export en innovatie. Recente en succesvolle initiatieven zoals de oprichting van Ynbusiness, de Friese Ontwikkelingsmaatschappij, Circulair Fryslân en het innovatieplatform Fryslân worden optimaal benut om Fryslân zichtbaar te maken als beste MKB-provincie van Nederland.

Het CDA zet zich in voor:

 • Een gezamenlijke aanpak met gemeenten om in het aanbestedingsbeleid innovatie door startups echt mogelijk te maken. Bij voorbeeld een bewezen bedrijfshistorie kan niet gevraagd worden van startups.

 • Stimulering van innovaties in de zorgsector en het MKB, waardoor de zorg beter en efficiënter wordt. De Frisian Health Campus i.o. bij het MCL kan een belangrijke rol spelen als broedplaats voor vernieuwing bij Friese zorgorganisaties. Startups kunnen bijdragen aan betekenisvolle innovaties op het gebied van digitalisering en domotica.

 • Het vasthouden van de Friese koplopersrol van de beweging van en naar een  circulaire economie. Meefinancieren als het gaat om het organiseren van deze ingewikkelde economie. Acquisitie van bedrijfsvestiging kan alleen succesvol zijn als er wordt samengewerkt.

 • Een plan om een aantal bedrijfsterreinen vanuit het oogpunt van internationale acquisitie alvast zo inrichten dat het aansluit op de markt. Dit in samenwerking met de F4-gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Smallingerland en Heerenveen. En te beginnen met het beschikbaar stellen van duurzame energiesystemen.

 • Behoud van de regeling om het MKB te stimuleren om te gaan exporteren. Omdat exportbevordering verder reikt dan de provinciale grenzen is samenwerking met ‘NLTrade’ noodzakelijk.

 • Het geven van voldoende kansen aan Friese midden- en kleinbedrijven bij aanbesteding en inkoop door de provincie. Bij aanbesteding kan dit bijvoorbeeld door opdrachten in delen uit te zetten.

 • Kapitaal dat voor het MKB in ruime mate aanwezig is. Voor veel ondernemers is het lastig om aan het juiste kapitaal te komen, omdat ze vaak bij meerdere financiers moeten aankloppen. De provincie subsidieert de Noordelijke ondersteuningsinfrastructuur (b.v. NOM en Economic Board) voor MKB’ers. Startups profiteren hier al met succes van.

 • Steeds meer Friezen die werk hebben. Aandacht voor doelgroepen die nog te veel langs de kant staan is essentieel. Wij willen een ‘sociaal contract’ voor alle Friese overheden om de taakstelling van de overheden binnen twee jaar ingevuld te krijgen. Daarnaast dient dit contract om meerdere maatregelen samen op te pakken, bij voorbeeld op het gebied van scholing en opleiding.

 • Een basisinfrastructuur voor glasvezel die in 2023 klaar is. Daarnaast worden in Fryslân in samenwerking met de noordelijke provincies experimenten met 5G uitgevoerd.

 • Voorfinanciering voor verduurzaming in de bouw. In de sector is een groots plan ontwikkeld om te komen tot snellere verduurzaming van woningen. Het CDA wil dat de provincie - langs de beschikbare routes - de voorfinanciering van deze aanpak regelt via NL-invest.

 • Het uitschrijven van een tender (inschrijving) voor de bouw van een digitale ontmoetingsplek voor ‘Friezen om utens’. Dit moet een ontmoetingsplaats worden waar Friezen uit de hele wereld kennis en informatie kunnen delen. Ook kunnen zij de Friese overheden tips geven die zijn gericht op economische ontwikkeling. Friezen om utens dragen bedrijven en instellingen aan, waarmee de provincie contact legt. Dit naar Schots voorbeeld: de ‘Schotse diaspora’.

 • Het introduceren van een gezins- en carrièremakelaar om jonge gezinnen te informeren en te begeleiden om zich in onze mooie provincie te vestigen. Deze begeleiding organiseren we samen met onderwijs, werkgevers, gemeenten en woningmakelaars.

 • Het introduceren van een Friese ouderenambassadeur. Deze ambassadeur moet de vooroordelen over werkzoekende 50-plussers uit de wereld helpen en ze misschien ook nog een baan bezorgen. Verder adviseert hij of zij provincie gevraagd en ongevraagd bij nieuwe grote opgaven zoals openbaar vervoer, taalbeleid, digitalisering en de zorg;

 • Het stimuleren en aanjagen van een follow-up van Leeuwarden-Fryslân als Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Zodat enerzijds de toegenomen werkgelegenheid in de horeca en toeristische sector in stand blijft en verder kan groeien en anderzijds de versterkte culturele identiteit gewaarborgd blijft.

 • Behoud van ruimte voor plaatselijk gebonden bedrijven. Dit is belangrijk voor de groei en vitaliteit van dorpen en steden. Ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen wordt in samenhang met de regio beoordeeld. Gebruik en hergebruik van bestaande terreinen gaat hierbij vóór uitbreiding.

 • Een gezond retail-landschap waarbij vitale binnensteden en dorpskernen beschermd worden tegen outletcentra of weidewinkels. De provincie maakt met middenstanders en gemeenten beleid om winkelleegstand te voorkomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.