De uitkomsten van het landelijk Klimaatakkoord vragen veel van de hele samenleving. Essentieel is draagvlak breed in de samenleving en een juiste balans in het dragen van de kosten en baten. Inmiddels is duidelijk dat hierbij een belangrijke rol voor gemeenten is weggelegd. Maar wie voert de regie om de samenhang te bewaken zodat niet iedere partij afzonderlijk aan de slag gaat? Wij nodigen partijen uit om een bijdrage te leveren. Er zijn al veel lokale initiatieven die werken aan hun eigen duurzaamheidsagenda.

Het CDA zet zich in voor:

  • Voorop lopen bij experimenten met nog onbenutte toepassingen zoals rio-thermie, geothermie, watergrachtkoppeling, uitbreiding biogasontwikkeling en nieuwe technieken voor getijde-energie. Dit zijn voorbeelden van innovaties waarbij veel Friese ondernemers betrokken zijn.

  • Een aanvalsplan voor zonnecellen op (platte) daken. Zonneweiden horen op percelen met bestemming werken/industrie en langs wegen en andere infrastructuur. In principe niet op agrarische grond.

  • Een energienet dat pieken in vraag en aanbod aankan. Als aandeelhouder van een netbeheerder kan de provincie dit mee afdwingen.

  • Dorpsmolens, mits er voldoende draagvlak van de omgeving is. De opbrengsten moeten ten goede komen aan de leefbaarheid in deze gebieden. Het toestaan van kleine (solitaire) windmolens van maximaal 15 meter hoog. Inzetten op vervanging van oude molens door nieuwe. Geen extra molens, wel extra opwekking van energie. Volledig faciliteren van energiecoöporaties in dorpen.

  • Het CDA wil geen nieuwe initiatieven voor grootschalige windparken op land. Deze moeten er komen, maar dan op zee. Ook wil het CDA onderzoek stimuleren naar het kunnen hergebruiken van bijvoorbeeld in zonnepanelen en in wieken van windmolens gebruikte materialen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.