De hoofdstructuur van het Friese wegennet staat. Er is de laatste jaren ongelooflijk hard aan gewerkt en daar mogen we met recht trots op zijn. Dit neemt niet weg dat er nog tal van belangrijke plaatselijke verbeteringen nodig zijn.

Straks zal er geen sprake meer zijn van een Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan. Hiervoor in de plaats komt de Omgevingsvisie. Zo’n visie mag geen dichtgetimmerd plan worden. Het CDA wil de hieronder genoemde verbeteringen in het wegennet opnemen in de Omgevingsvisie. De uitvoering kan alleen plaatsvinden door samenwerking met partners en betrokken partijen.

Het CDA vraagt nadrukkelijk aandacht voor het verkeer op fietspaden. De laatste jaren is er een stijgend aantal slachtoffers onder fietsers. Bij de realisatie van infrastructuur is duurzaamheid in al zijn facetten een belangrijk thema. Het Friese vaarwegennet is nog niet ‘af’. De discussie hierover moet op korte termijn worden afgerond.

Het CDA zet zich in voor:

  • Aandacht in de Omgevingsvisie voor de mobiliteit in de toekomst. Dit betekent inspelen op ontwikkelingen in verkeer en vervoer. Het CDA denkt aan experimenten met ‘het intelligent maken’ van wegen, gericht op verhoging van de verkeersveiligheid. Zo mogelijk in combinatie met het verhogen van de gemiddelde snelheid op doorgaande wegen. De N354 tussen Sneek en Leeuwarden is een weg waarop veel ongelukken gebeuren. De nieuwste innovaties kunnen bij uitstek op dit tracé ingezet worden, zodat hier een veilige weg ontstaat. Ook zet het CDA zich in voor het op orde brengen van het netwerk van elektrische laadpalen, samen met andere wegbeheerders in Fryslân.

  • Verbreding van de schutsluissluizen bij Kornwerderzand. Deze oplossing betekent een belangrijke stimulans voor de economie van Noord-, Oost- en Midden-Nederland, en past daarom in het plan tot versterking en verbetering van de Afsluitdijk. Scheepswerven, kustvaart en visserij hebben er baat bij. Europees geld kan deel uitmaken van de financiering.

  • Versnelde vervanging van de storingsgevoelige bruggen in de Afsluitdijk. Deze bruggen zorgen voor veel file-overlast. Overleg van de provincie Fryslân met de provincie Drenthe over een gezamenlijk plan om de N381 vierbaans door te trekken tot aan Beilen. Aanpak van de aansluiting Wâldwei op de rondweg Garyp. Het verkeer maakt veel gebruik van de Centrale As en de rondweg Garyp. Een aquaduct in snelweg A6. Nu de wegenstructuur bij Joure definitief is opgelost blijft nog wel het probleem van de brug over de Scharster Rien bestaan. Blijvende aandacht voor doorstroming wegverkeer Lemmer ter bevordering van de bereikbaarheid van Gaasterland en het beperken van sluipverkeer Lemmer en omgeving.

  • Het in beeld brengen van mogelijkheden om de veiligheid voor fietsers te verbeteren. Ongevallencijfers laten een stijgende trend zien die voornamelijk wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal slachtoffers onder fietsers. Steeds vaker betreft dit mensen op elektrische fietsen. Hierbij past ook een Provinciaal Fiets Snelwegen Plan waarin fietsers ruim baan krijgen. De toename van elektrisch fietsen zorgt voor veranderingen in het woon-werkverkeer. Dit vraagt om de aanleg van fietssnelwegen, in de eerste plaats naar stedelijke gebieden. Te beginnen rond de economische kernen Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek of op routes waar een fietssnelweg eenvoudig realiseerbaar is. De provincie spant zich met de gemeente Leeuwarden in om in 2022 fietshoofdstad van Nederland te worden.

  • Minder vrachtauto’s in de stad. In overleg met de gemeente Leeuwarden willen we een eerste overslagstation creëren om de goederenstroom per vrachtauto de stad in te verminderen. Voor de bezorging in de stad mikken we op elektrisch aangedreven voertuigen.

  • Het verder geschikt maken van het Van Harinxmakanaal voor vaarwegklasse Va. Het op termijn vrijwaren van de recreatieve hotspot Earnewâld voor de zware klasse Va. Het intact laten van de huidige staat van de vaarweg naar Heerenveen. De bereikbaarheid van Heerenveen over water is voor de huidige bedrijven voldoende gewaarborgd met een goede verkeersbegeleiding. Onderzoek naar de pluspunten én het draagvlak voor een andere vaarweg naar Drachten (gebiedsgerichte aanpak voor bereikbaarheid Drachten). Het CDA kiest, door het ontbreken van synergie, niet voor een vaarweg door de Hege Warren.

  • Een goede ongevallenregistratie van het verkeer op de Friese vaarwegen. Aan de hand hiervan kan het vaarwegenstelsel plaatselijk worden verbeterd. Door het verbeteren van de zichtlijnen op de Friese vaarwegen wordt de veiligheid vergroot. Om die reden zal wildgroei van struiken en bomen worden tegengegaan en daar waar nodig worden teruggesnoeid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.