De landbouw is zeer belangrijk voor Fryslân. Als veruit de grootste grondgebruiker heeft de landbouw een grote invloed op de ruimtelijke inrichting en het beheer van onze provincie. Ook economisch neemt het belang van de landbouw weer toe. In Noord-Nederland zorgt de sector (het agro-cluster) voor meer dan 100.000 banen, wat goed is voor 17% van de werkgelegenheid. De melkveehouderij en de akkerbouw zijn toonaangevend in de wereld. Dairy Campus is de etalage van de melkveehouderij. De diversiteit van het agro-cluster als geheel is een grote kracht. Daarom moet er ruimte blijven om te ondernemen en te innoveren.

De landbouw staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Die kan de sector aan en ze heeft ook die intentie. Maar een essentieel punt is dat voor duurzamer produceren een verdienmodel noodzakelijk is. Niet alle risico’s van veranderingen mogen worden afgewenteld op de boer. Bovendien: schaalvergroting is niet alleen een middel voor efficiënte productie.  Zij maakt ook de toepassing van moderne technologieën mogelijk en is uit sociaal oogpunt zeer gewenst. Om te kunnen blijven dienen als platform voor vernieuwing, moet de sector voldoende groot zijn. Tegelijkertijd heeft de maatschappij allerlei wensen over het landschap. Die wensen vervullen vraagt tijd en brengt kosten met zich mee.

Het CDA hanteert de volgende uitgangspunten voor het landbouwbeleid:

 • Agrarische ondernemers hebben tijd nodig voor aanpassing van de bedrijfsvoering aan regelgeving. De natuur laat zich immers niet dwingen. De regels moeten overzichtelijk en consequent zijn en er mag geen extra regelgeving komen. Bestaande regelgeving aanpassen wanneer regels elkaar in de weg zitten, zoals bij het onderwerken van mest en gebruik van digestaat het geval is.

   

 • Een duurzame ontwikkeling van de landbouw kan niet zonder een goedgekeurd verdienmodel, met een noodzakelijk evenwicht tussen ecologie, economie en sociaal-maatschappelijke wensen. Grote veranderingen in onze samenleving zijn alleen mogelijk met draagvlak. Dan is sturing noodzakelijk van en door alle belanghebbenden. Daarin passen geen verboden, maar juist goede praktijken die worden beloond. De positionering van de landbouw in de samenleving vraagt om aandacht. Dat kan alleen met en samen met agrariërs.

   

 • Blijven inzetten op het versterken van de innovatieve kracht door het laten samenwerken van onderwijsinstellingen, boeren, toeleveranciers en afnemers. innovatieve kracht van het agro-cluster wordt gefaciliteerd en gestimuleerd, ook bij de toeleverende bedrijven.

   

 • Goede landbouwgrond moet bestemd blijven voor de landbouw. Minder vruchtbare c.q. laaggelegen grond gebruiken voor natuurgebieden. Niet met strakke grenzen werken, maar een flexibele insteek kiezen. Agrarisch natuurbeheer is de meest efficiënte wijze van natuurbeheer. Het CDA wil geen onteigening van grond ten behoeve van natuur.

   

 • Ook in Fryslân vermindert de kennis over het reilen en zeilen van de agrarische sector. Het CDA ziet het daarom als een opgave en uitdaging de maatschappelijke wensen en die van de agrarische ondernemers te verenigen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.