Toegankelijk en duurzaam openbaar vervoer is essentieel voor de leefbaarheid van onze steden en dorpen. Niet alleen traditionele vormen van openbaar vervoer spelen daarbij een rol. Het CDA kijkt naar nieuwe vormen van mobiliteit zoals zelfstandig vervoer en deelauto's en -fietsen. CDA Fryslân streeft daarnaast naar een emissievrij openbaar vervoer in 2025, wat niet koste gaat van kwaliteit, comfort, frequentie en ticketprijs.

Het CDA zet zich in voor:

  • Fries openbaar vervoer dat vanaf 2025 emissievrij is, met bussen die rijden op duurzame energiebronnen zoals elektriciteit of waterstof. Het CDA staat open voor innovaties om de dieselspoorlijnen in Fryslân zo snel mogelijk te verduurzamen door bijvoorbeeld gedeeltelijke elektrificatie van lijnen en de inzet van batterij- of waterstoftreinen.

  • Stoptreinen tussen Zwolle en Leeuwarden die onder de verantwoordelijkheid van Fryslân vallen. Hiermee krijgt de provincie meer invloed op deze stoptreinen en worden ze onderdeel van het gehele Friese openbaarvervoernetwerk. Doel van de ‘eigen’ stoptreinen is sneller treinvervoer naar de rest van Nederland.

  • Een robuustere en snellere treinverbinding met Fryslân. Een hogesnelheidslijn als internationale spoorverbinding door Fryslân en met een stop in Fryslân is nodig. De oplossing draagt op langere termijn bij aan een duurzamer internationaal vervoerssysteem.

  • Vervanging van de verouderde spoorbrug over het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden door een spooraquaduct. Hiermee wordt de reistijd met de trein naar het westen verkort, kan de scheepvaart op het Van Harinxmakanaal doorvaren, is er minder risico op verstoringen van het trein- en scheepvaartverkeer en zijn onderhoudskosten lager.

  • Verplaatsing van bushaltes naar de rand van dorpen. Voor de leefbaarheid van dorpen en voor de aantrekkelijkheid van het busvervoer is het goed dat dit - in overleg met de mienskip - zo veel als mogelijk gebeurt. Het verkort reistijden, verhoogt het comfort van de busreis (minder drempels en scherpe bochten) en ontlast dorpen. Uiteraard kan dit alleen in combinatie met alternatieven voor mensen die slecht ter been zijn. Denk aan elektrische leenfietsen en elektrische deelauto's. Hiermee wordt tevens een begin gemaakt met de samensmelting van allerlei vormen van vervoer met het openbare net. Besparingen op openbaar vervoer moeten gebruikt worden voor het inzetten van extra bussen op bepaalde lijnen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.