Gisterenavond waren in Culemborg de algemene beschouwingen en behandeling van de gemeente begroting voor 2024. In de algemene beschouwingen vroeg het CDA aandacht voor de impact van armoede en kansenongelijkheid.

Armoede en kansenongelijkheid
Fractievoorzitter Marco van Zandwijk verwees in zijn algemene beschouwingen naar het boek 'Mischien moet je iets lager mikken' van Milio van de Kamp. "Dit boek maakt heel concreet wat armoede kan beteken. In de gemeenteraad wordt ook veel over armoede gesproken. Het gaat dan vooral in termen van beleid en in termen van geld. Waar Milio in zijn boek op wijst is dat het niet zo zeer om het ontvangen van geld maar vooral om het krijgen van kansen gaat. Het wijst daarmee indirect op het belang van een goede sociale infrastructuur. Het vaststellen van de begroting geeft de kans deze sociale infrastructuur te versterken en kansenongelijkheid te voorkomen."

Gezonde gemeentefinancieen
Bij het vaststellen van de begroting voor 2024 heeft het CDA aangegeven vooral vooruit te willen kijken. "Voor de zomer hebben we al geconstateerd dat het maken van keuzes door het college wordt doorgeschoven naar de begroting van 2025. Dat er een herbezinning nodig is rondom onze gemeente financiën is duidelijk. Vol inzetten op het ene dossier zou moeten inhouden dat we minder kunnen doen op een ander dossier. Keuzes maken zal pijn gaan doen volgens het CDA, maar geen keuzes maken is op den duur nog pijnlijker."

Prioriteren en keuzes maken
"Nodig is dan ook dat wij in deze raad met elkaar een goed proces gaan doorlopen om vanaf volgend jaar een begroting te presenteren die wel klaar is voor de toekomst. In het proces dat we met elkaar zullen gaan doorlopen zal het CDA terughoudend zijn om zaken op te gaan pakken die geen directe kerntaak zijn of niet direct bijdragen aan het voorkomen van kansenongelijkheid. Investeringen in een klein deel van een fietsstraat (kan later tegelijkertijd met bouw woningen aan de Jan van Riebeeckstraat) , een burgerberaad (kost veel tijd en geld) of het faciliteren van een maatschappelijk initiatief op de plek van het voormalige restaurant Op de Haven (beter is restaurant tegen tegen lagere verkoopprijs), hebben dan logischerwijs niet onze eerste prioriteit."

2024 belangrijk tussenjaar
De inzet van het CDA zal er bij de komende bezuinigingen op gericht zijn kritisch te kijken waar wij onze personele capaciteit op willen inzetten. "We kunnen niet alles. En visies en uitgeschreven beleid, zowel lokaal als in de regio, hebben we nu zo langzamerhand wel genoeg. Het komt de komende jaren echt op de uitvoering aan. Het recent vast gestelde IHP en het nog vast te stellen Masterplan voor de stationsomgeving vormen voor ons een goede lakmoesproef. Nodig is dat we in 2024 helder gaan krijgen wat de impact van deze majeure projecten op onze toekomst zal zijn."

Out of the box denken
Wij denken dat er nog veel met Out of the box denken kan worden bereikt. Dekking voor bijvoorbeeld de huisvestingsplannen van de onderwijsvoorzieningen gaan we alleen vinden wanneer wij de huisvestingsopgave van scholen gaan combineren met andere (ruimtelijke)opgaven in de stad. Zoals het CDA al vaker heeft laten weten zullen wij beschikbare ruimte en middelen in onze stad echt slimmer moeten gaan benutten. De beleidsnota voor het sociaal domein sprak in 2020 al over het benutten van samenkracht. Als het aan het CDA ligt brengen wij dat komend jaar tot uitvoering. 

Duidelijkheid voor verenigingen
Het CDA wil niet dat sportverenigingen als eerste de dupe worden vanwege financiele tekorten bij de gemeente. Om de sociale infrastructuur van onze stad te behouden en te versterken diende het daarom een motie 'duidelijkheid groot onderhoud buitensportaccommodaties' in. Ons voorstel kon op unanieme steun vanuit de gemeenteraad rekenen.

Afspraak is afspraak
Het CDA stemde dit keer tegen het verzoek om weer opnieuw een extra subsidie te verlenen aan de Fransche School. "De laatste subsidie verstrekking had destijds tot doel te zorgen voor een duurzame toekomst van het stadstheater. Door de gemeenteraad is toen duidelijk aangegeven dat De Fransche School in de toekomst niet opnieuw op financiele ondersteuning vanuit de gemeente moest rekenen. Op een gegeven moment moet je accepteren, hoe moeilijk ook, dat je als gemeente niet bij kan blijven springen. Het CDA ziet veel goede dingen gebeuren waar het gaat om de inzet op de samenwerking tussen deze culturele podia, nu wederom inzetten op een individuele subsidie aan het stadstheater is voor het CDA dan ook niet te rechtvaardigen."

Lees de volledig uitgesproken tekst 'Samenkracht beter gaan benutten'  
Lees de Blog Inkijk in een andere wereld (met verwijzing naar boek Milio van de Kamp)
Kijk ook vergaderstukken en inbreng andere fracties terug. 

Heb je een vraag of wil je ons iets meegeven? Mail of bel ons gerust. 
marco.van.zandwijk @raadslid.culemborg.nl 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.