In het zorgcentrum de Beatrix presenteert het CDA Culemborg op 9 maart een ouderen pamflet. Met het ouderenpamflet wil het CDA duidelijk maken hoe zij de komende jaren wil werken aan een steviger ouderenbeleid. Het eerste pamflet zal in bijzijn van het tweede kamerlid Rene Peters worden uitgedeeld aan bewoners en vrijwilligers van ‘Huis van de Buurt’. Dit tijdens een High Thea georganiseerd in het kader van NL doet.


Zelfstandig(er) ouder worden

Met het ouderenpamflet geeft het CDA invulling aan de wens van inwoners en organisaties uit Culemborg. Tijdens de vorig jaar gehouden CDA50 waren zij gevraagd feedback te geven op het concept verkiezingsprogramma. Het zelfstandig(er) ouder kunnen worden is toen als één van de prioriteiten aangemerkt. “Momenteel is 20% van de Culemborgers ouder dan 60 jaar. Dat aantal zal naar de toekomst toe alleen maar verder toenemen. De stad staat dan ook voor een forse uitdaging. Wie nu niet aan de slag gaat met het bevorderen van gezondheid en welzijn onder (jonge) ouderen, krijgt daarvoor vroeg of laat een rekening gepresenteerd.” aldus CDA lijsttrekker Nicolien de geus. “Extra aandacht voor deze soms kwetsbare en vaak ook nog vitale doelgroep is cruciaal” vult Jaap Schaaf aan. Met zijn 73 jaar is Jaap Schaaf het oudste kandidaat-raadslid voor de gemeenteraadsverkiezingen in Culemborg. Schaaf stelde zich verkiesbaar om ook de stem van ouderen vertegenwoordigd te laten zijn in de gemeenteraad.

Gerichte aanpak
Met het Ouderenpamflet kiest het CDA voor een gerichte aanpak voor ouderen in Culemborg. In de praktijk komt het nml. steeds vaker voor dat ouderen het contact met de wijk en de buurt verliezen. Het CDA denkt dat dit probleem in de toekomst zal toenemen. Steeds minder ouderen komen namelijk in aanmerking voor een plek in een verzorgingshuis. Naast een blijvende toegang tot voorzieningen, persoonlijke op maat geleverde zorg en het invoeren van een vaste wethouder als aanspreekpunt, wil het CDA Culemborg ook dat alle 60+ ers jaarlijks gratis een vitaliteitstest wordt aangeboden.

Vroegtijdig signaleren zorgbehoefte
 
De gemeenten Neder Betuwe en Rotterdam deden eerder ervaring op met de zogenaamde vitaliteitstest. De daarmee opgedane ervaring vraagt volgens het CDA om een navolging in Culemborg. De vitaliteits-test is met name gericht op ouderen die nog geen zorg ontvangen. Er moet worden voorkomen dat zij onnodig minder het huis uit gaan, minder bewegen, snel eenzaam raken en in dure zorg terecht komen. Als het aan het CDA ligt wordt de jaarlijkse ‘check-up’ in samenwerking met het lokale initiatief ‘Gezond en in Beweging’, vrijwilligers, sportverenigingen, het sociale wijkteam en de wijkverpleegkundige uitgevoerd.

Passende woonruimte en voorzieningen
Met het ouderenpamflet pleit het CDA ook voor meer geschikte woningen voor senioren. Hiermee moet mogelijk worden gemaakt dat ouderen samen kunnen blijven wonen, ook als één van beide niet meer thuis kan wonen. Mantelzorg wordt hiermee makkelijker gemaakt en de doorstroming op de woningmarkt verbeterd. Met alleen geschikte woonruimte ben je er nog niet. Ook het behoud van voorzieningen vraagt aandacht. Plekken als het ‘huis van de Buurt’ in Culemborg Oost en Bonvie in Culemborg West laten zien hoe noodzakelijk deze plekken zijn voor het ontmoeten en in beweging blijven van ouderen.

Het Ouderenpamflet is hier te downloaden.

Meer lezen over standpunten van het CDA?
Bekijk op de website onze standpunten per onderwerp.  Bijvoorbeeld ouderen.
Of bekijk de themapagina met onze keuzes voor een Zorgzaam Culemborg.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.