Bewoners weten vaak zelf het beste wat er speelt in hun wijk en hoe bepaalde zaken kunnen worden aangepakt. Het CDA wil de zeggenschap over de eigen buurt vergroten. Dit hebben wij al gestimuleerd door in het  voorjaar van 2017 met een voorstel te komen om geld beschikbaar te stellen voor het realiseren van ideeën van inwoners om de veiligheid te verbeteren. Dit willen wij  gaan doen door onder andere in alle wijken aan de slag te gaan met het project 'De Buurt Bestuurt'. Inwoners uit een wijk kunnen zo zelf problemen aankaarten en actief meedenken aan de oplossing van deze problemen. Dit zijn voornamelijk problemen die van invloed zijn op de veiligheid en leefbaarheid, zoals zwerfafval, het aanbrengen van openbaar groen of het verhelpen van verkeersoverlast. Ervaringen zoals opgedaan in de pilot-wijk Nieuwstad dienen daarbij te worden meegenomen.

Tijdens de behandeling van de voorjaarsrapportage heeft het CDA Culemborg zich hard gemaakt extra geld in te zetten voor de verbetering van de veiligheid in de stad. Inwoners weten vaak goed wat er leeft in hun eigen straat. Zij hebben ideeën over waar en hoe het beter kan. In Culemborg is er nog veel winst te behalen op het gebied van veiligheid en veiligheidsgevoel. Om dit te verbeteren kunnen deze ideeën van inwoners worden ingezet. Uit de gemeentelijke voorjaarsrapportage, zoals deze voor de zomer 2017 is behandeld in de raad, bleek dat er minder geld beschikbaar zou komen voor veiligheid. Het CDA heeft hier samen met andere partijen een stokje voor gestoken door een amendement in te dienen om inwoners de mogelijkheid te bieden hun ideeën in te brengen. Zodoende kan dit geld alsnog worden ingezet voor het verbeteren van de veiligheid in Culemborg. Het amendement is aangenomen en het college gaat er voor zorgen dat dit wordt uitgevoerd.

Concreet:
- Het CDA wil dat de gemeente in alle wijken aan de slag gaat met de aanpak ‘De Buurt Bestuurt’, om daarmee de zeggenschap over de eigen buurt te vergroten.

Zie verder ook de onderwerpen vrijwilligers en veiligheid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.