In Culemborg hebben wij oog voor de toekomst. We maken daarom serieus werk van het klimaatbeleid. We doen dit doordacht en weloverwogen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigenbelang en onze eigen tijd. We behouden wat van waarde is en durven te vernieuwen waar nodig.

De energieopgave is een belangrijke opgaven waar we voor staan. Om gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren wil het CDA inzetten op integrale benadering van vraagstukken met een maximaal draagvlak onder inwoners.

Het CDA is in principe niet tegen de plaatsing windmolens maar ziet wel graag oplossingen met draagvlak onder inwoners en de meest eerlijke verdeling van lusten en lasten. .Voor het laten opstellen van een lokale windwijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gaven wij het volgende standpunt door:

Het CDA wil naar een keuze voor windenergie die weloverwogen is. Een keuze die zij kan uitleggen aan inwoners. Ten aanzien van een eventueel tweede windpark vindt het CDA het essentieel dat de uitvoering past bij de Culemborgse maat. Een eventueel aangepast plan moet dan ook recht doen aan zowel de ambities voor groene energie als de zorgen van onze inwoners. Het CDA heeft zich daarbij steeds duidelijk uitgesproken voor een windpark met een maximale omvang (72 GWh per jaar) en windmolens met een maximale ashoogte (135-140 meter). Dit ingegeven door zorgen ten aanzien van geluidshinder (zowel hoorbaar als laagfrequent geluid) en slagschaduw.

Kortom het CDA is voorstander van windenergie maar, mede gezien ons beperkte grondgebied,  voor een windpark met een passende omvang.

Een eventueel nieuw plan voor windenergie zal ook moeten voldoen aan landelijke richtlijnen en normen. Ontwikkelingen in de recente rechtspraak maken dat die (afstands)normen opnieuw tegen het licht worden gehouden. Het CDA zal NIET meegaan in het lokaal vaststellen van eigen (afstands)normen. De maatschappelijke risico’s die dat met zich meebrengt vinden wij te groot.

Voor een benodigde bijstelling van het ontwerpbestemmingsplan zullen wij er ook op toezien dat mogelijke maatwerkvoorschriften bij de vergunningverlening en-of andere contractuele bepalingen juridisch haalbaar en houdbaar zullen zijn. Dit om overlast en onaanvaardbare risico’s op gezondheidsschade (o.a. slagschaduw en geluidshinder als gevolg van hoorbaar en laagfrequent geluid) in de exploitatiefase te voorkomen.

Meer informatie:
Het CDA nam in de afgelopen raadsperiode het initiatief voor een pas op de plaats. Het maakte samen met CVN en D66 een motie die raadsbreed is aangenomen. Lees de aangenomen motie hier terug https://bit.ly/3qYdYGP  of het nieuwsbericht Het CDA wil een gedragen keuze voor windenergie

Het standpunt over windmolens moet gezien worden in de bredere opgave die wij hebben ten aanzien van duurzaamheid.
Voor ons bredere standpunt op gebied van duurzaamheid verwijzen wij naar de themapagina over Duurzaam Culemborg in ons verkiezingsprogramma Zij aan Zij - samen voor Culemborg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.