06 juli 2022

Nieuw bestuursakkoord coalitie Oldebroek

Van de fractievoorzitter

Presentatie bestuursakkoord.

Vandaag is het een mooie dag voor Oldebroek. Met trots presenteren wij als CDA Oldebroek samen met Christen Unie en SGP een nieuw bestuursakkoord aan de Raad. Een brief aan onze inwoners hoe we samen de komende jaren mogen groeien naar een nog mooier Oldebroek. Een brief met een duidelijk CDA signatuur.

Het is een lange weg geweest naar een nieuw college. Dat is niemand en zeker niet de media ontgaan. Het CDA werd genoemd in het advies van de informateur, maar niet als eerste keuze. Uiteraard was dat een teleurstelling. Maar zoals u mag verwachten ,stelden wij ons positief en constructief op. Dit heeft ertoe geleid dat wij alsnog aan tafel zijn gevraagd om een nieuw college te vormen.  Het informatieproces dat volgde was open en eerlijk, respectvol en constructief. Door enthousiasme van een ieder was er veel energie. Ja, het was hard werken, maar met een ontzettend mooi resultaat.

Alle drie partijen hebben vanuit eigen standpunten het beste voor ogen voor onze gemeente. Samen nemen wij de verantwoordelijkheid. Samen zijn wij dienstbaar aan u als raad en aan onze inwoners en samenleving.

Het CDA in deze gemeente is een lokaal, christelijke partij gebaseerd op het CDA gedachtengoed en uitgangspunten. Wij gingen de verkiezingen in met CDA Oldebroek geeft Ruimte! Dit vindt u terug in het bestuursakkoord. Daarbij geven we ook ruimte aan standpunten die door andere partijen in de raad naar voren zijn gebracht. Een bestuursakkoord waar alle partijen in deze raad zich in kunnen herkennen en dus echt een akkoord voor Oldebroek.

Ruimte gaan we geven.

Bouwen

We willen dat iedere inwoner een passende woning heeft in 2030. Een visie voor komende jaren, waar we hard aan gaan werken. Daarbij willen we bouwen voor alle doelgroepen zoals starters, gezinnen en de oudere generatie.  Daarbij blijven we zoeken naar uitbreidingslocaties en zetten we in op actief grondbeleid.

zorg

Als CDA willen we dat zorg beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar blijft. Deze doelstelling vindt u terug in het akkoord. Samen met u, vrijwilligers en professionals, werken we aan het welzijn van de inwoners van Oldebroek. We zetten in op een veilige omgeving voor iedereen. Als hulp vanuit uw eigen netwerk niet genoeg is, is er binnen de gemeente professionele ondersteuning beschikbaar.

Preventie

Het CDA kiest voor preventie door middel van voorlichting en door aanmoediging van sociale banden tussen muziek-, cultuur- en sportverenigingen. We blijven werken aan een omgeving waarin onze jeugd gelukkig kan opgroeien en onze ouderen waardig oud kunnen worden. Deze kansrijke omgeving gaat over leren, wonen, leven en ontspanning. Daar is recreëren en sporten een belangrijk onderdeel van, bovendien gaat er een preventieve werking van uit.

Het standpunt van het CDA is: Elke persoon of jeugdige die we kunnen behoeden voor verslaving of uit deze problematiek halen is winst!

 

Veiligheid

Het CDA ziet veiligheid als een kerntaak van de overheid. Vrijheid, rechtsgelijkheid en rechtszekerheid vinden we heel erg belangrijk. Dit wordt door alle partijen in de raad onderschreven en vindt u ook terug in het bestuursakkoord.

Verkeersveiligheid is een belangrijk onderdeel van dit akkoord. We richten ons op de veiligheid rondom plekken waar veel kinderen zijn. Daarnaast richten we ons ook op goede fietspaden. Uiteraard blijven we inzetten op verbetering van de verkeersveiligheid op de Zuiderzeestraatweg, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Recreatie en vrije tijd

Oldebroek is en blijft een aantrekkelijke gemeente voor jong en oud, voor inwoners en gasten.  Oldebroek mag daarin ook groeien!

Het huidige evenementenbeleid is door de coronapandemie niet getoetst. Wij hebben hier in het bestuursakkoord afspraken over gemaakt. Het huidige beleid kent ontheffingsmogelijkheden, zodat evenementen langer door kunnen gaan en meer ruimte krijgen. In 2024 evalueren we dit beleid en leggen we dit aan u als Raad voor. Daaruit volgt mogelijk nieuw beleid!

Participatie

Wij blijven inzetten op inwonersparticipatie. Burgerparticipatie betekent voor het CDA, dat inbreng van inwoners wordt gewaardeerd en meegewogen in een besluit. We betrekken u vroegtijdig bij plannen,  beleid en uitvoering. Daarbij zijn we aan de voorkant duidelijk over planning en randvoorwaarden. Zodat het plan beter wordt en gedragen kan worden door onze inwoners.

Duurzaamheid

Vanuit een besef van verbondenheid tussen generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. Daarom gaan we in dit akkoord samen met u als Raad voor een duurzame leefomgeving. We zijn trots op de natuur en gevarieerd landschap en koesteren dit.

Stikstof

De huidige stikstofproblematiek stelt ons voor grote uitdagingen, een moeilijk dossier. We streven naar goed rentmeesterschap, waarbij we het belang van toekomstige generaties voorop stellen. Dit zal onder verantwoordelijkheid van onze wethouder komen. Daarbij blijven we inzetten op kansrijk ondernemen voor de boeren in onze gemeente en zoeken we samen met hen naar verandering van de wetgeving en perspectief voor de toekomst van hun bedrijf en komende generaties.

Ondernemers

Samen met ondernemers, onderwijs en overheid werken we aan een bloeiende lokale en regionale economie en arbeidsmarkt. Op deze manier bieden we een goed ondernemersklimaat. Ook voor bedrijven zoeken we naar uitbreidingslocaties binnen de gemeentegrenzen.

Sluiting

De laatste weken mochten wij veel positieve reacties ontvangen van vele burgers  over de coalitie vorming en  positie van het lokale christelijke CDA en zeker het voorliggend bestuursakkoord

U ziet hier een trots lokaal  CDA Oldebroek. Met enthousiasme en passie nemen wij deel aan dit college. Het CDA zal bijdragen aan een daadkrachtig en proactief college dat kansen en uitdagingen voor onze gemeente voortvarend aanpakt. Samen werken we aan een nog mooier en beter Oldebroek!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.