CDA OLDEBROEK GEEFT RUIMTE!

Het CDA is een christendemocratische volkspartij, dat wil zeggen, dat bij ons de verbinding met de gemeenschap centraal staat en de betrokkenheid bij anderen en hun leef- en werkomgeving. Mensen kunnen tot persoonlijke groei komen door verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar. Die instelling en houding is het CDA uit het hart gegrepen. Wij gaan uit van een christelijke mens- en maatschappijvisie. De Bijbelse boodschap is ons fundament, onze kracht en onze inspiratiebron bij het zoeken naar oplossingen voor problemen die spelen.

Daarnaast is het CDA een open en verbindende partij, geworteld in alle lagen van de samenleving en biedt plaats aan mensen van allerlei pluimage. We zijn een partij waar iedereen bij mag horen. Ook een partij die midden tussen de mensen staat en de kracht en energie van de gemeenschap wil inzetten voor de gemeenschap. Politiek begint met de erkenning van maatschappelijk initiatief. De overheid geeft mensen en organisaties het vertrouwen dat ze doen wat ze kunnen doen. De burger gunt de overheid de ruimte om te doen wat ze moet doen. Vertrouwen staat daarbij centraal. We willen geen cultuur van opleggen, controleren en afrekenen, maar van overleggen, stimuleren, meedenken en aanpakken.

In het verkiezingsprogramma 2022 tot 2026 zijn de uitgangspunten van het CDA Oldebroek: Rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit.  

Vijf pijlers

Het programma stoelt op vijf pijlers:

Samenleving (wonen en zorg), ondernemerschap en werkgelegenheid (agrarische sector, kleine ondernemers in relatie met Zwolle) bestuur (gemeentediensten, financiën), duurzaamheid en  als laatste maar niet onbelangrijkste pijler: recreatie.

Samenleving

Het CDA staat voor meer woningen in de gemeente Oldebroek voor elke doelgroep.

De woningen in Nederland zijn in zijn algemeenheid duurder geworden en dat geldt ook voor de gemeente Oldebroek. Dit resulteert in een lage beschikbaarheid van betaalbare woningen en de doorstroom is nihil.

Zwolle heeft groei-ambities en daardoor is er de neiging dat woningzoekenden buiten de stadsgrenzen op zoek gaan naar een woning.  Een deel daarvan zal op de Noord Veluwe terecht komen. Het CDA Oldebroek stelt het volgende voor:

 • We voldoen aan de behoeften van de diverse doelgroepen (starters, gezinnen en senioren) binnen de kernen (Oldebroek, Wezep, Hattemerbroek, Oosterwolde, Noordeinde, ’t Loo) en letten op de diversiteit en leefbaarheid.
 • Inbreiding, lege plaatsen opvullen waar het kan, maar met voldoende ruimte voor groen. Verder moet de inbreiding zich richten op Seniorenwoningen, deze bewoners hebben het meeste baat bij korte afstanden tot diverse faciliteiten.
 • Er moeten woningen gebouwd worden in alle prijsklassen. Dit bevordert doorstroming en vormt een basis voor het in stand houden van faciliteiten. Het CDA Oldebroek is voorstander van een soepel beleid ten aanzien van andersoortige woonvormen. Daar waar het enigszins kan, zou het mogelijk moeten zijn een woning voor ouders te plaatsen op het terrein van kinderen. Dit bevordert de sociale cohesie en maakt het mogelijk voor ouderen om lang zelfstandig te blijven wonen.

Het CDA stelt dat zorg een basisrecht is.

Dat betekent dat zorg voor iedereen beschikbaar moet zijn. Dat geldt voor de gezondheidszorg, maar ook voor de zorg voor ouderen, mensen met een beperking en mensen die psychische zorg of jeugdzorg nodig hebben. De gemeente is verantwoordelijkheid voor ouderenzorg en ondersteuning en Jeugd GGZ, Deze moet adequaat aangeboden worden.

We zien de laatste jaren steeds meer en meer problemen met name onder de jongeren. Drugs , alcoholgebruik en sociale ontworteling. Als CDA willen we die trend doorbreken met beleid dat meer gericht is op preventie en het stimuleren van sociale banden, waaronder het stimuleren van het verenigingsleven.

 • Preventie door voorlichting ten aanzien van roken, alcohol, drugs en bovenmatig gamen. Niets doen is geen optie.
 • Stimuleren van lichamelijke ontwikkeling door wekelijks sportklassen op de scholen te blijven faciliteren.
 • Preventie door aanmoedigen van sociale banden tussen muziek-, cultuur- en sportverenigingen.
 • Stoppen met ingewikkelde aanbestedingen, verkeerde financiële prikkels en productietargets die alleen maar leiden tot onnodige behandelingen, om zo de jeugdzorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

Ondernemerschap en werkgelegenheid

Het CDA wil de veelheid aan activiteiten in de gemeente Oldebroek stimuleren.

Wanneer thuiswerken meer de norm gaat worden, maar ook het opzetten van werkunits aan huis vaker voorkomen, zijn kleine verbouwingen daarvoor soms vereist. De gemeente moet hier op anticiperen, snel acteren en stimuleren.

Oldebroek is een groene gemeente met veel boerenbedrijven, maar ook enkele industriegebieden. Waarschijnlijk zal recreatie steeds meer beslag gaan leggen op het buitengebied. Dat levert werk en inkomsten op. Daarnaast moet het ook zorgvuldig gekaderd worden, om elkaar te versterken in plaats van te wedijveren. Het CDA vindt ook, dat de boeren gestimuleerd en gesteund moeten worden om rendabel te blijven o.a. door nevenactiviteiten te ontwikkelen.

Veel boeren hebben een familiebedrijf, dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Samen staan ze voor het beste wat ons land de wereld te bieden heeft. Voor de boer zijn de grond, de dieren en de natuur het kapitaal waarmee hij werkt. Ondersteun het opzetten van nevenactiviteiten, “Ja het kan mits…” is de houding, die van de gemeente hierbij verwacht wordt.

Initiatieven vanuit ondernemers in het buitengebied moeten snel en adequaat behandeld worden door de gemeente. Kansrijke initiatieven, die meerwaarde hebben voor de inwoners, zullen actief ondersteund dienen te worden. Dit geldt ook m.b.t. boerenbedrijven die samengevoegd worden en dus deels stoppen met agrarische activiteiten als hoofdinkomst.

Bedrijven en werkgelegenheid zijn de kurk, waar de lokale en regionale economie op drijft. Het CDA is voorstander van het initiëren van een innovatieloket, waar burgers en ondernemers bijgestaan worden bij het verder ontwikkelen van innovatieve ideeën.

 • Zorgen voor voldoende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden en slim omgaan met de beschikbare ruimte;
 • De gemeente moet dienstbaar zijn voor ondernemers en bijdragen en adviseren in het ontwikkelen van maatschappelijk aantrekkelijke ideeën. Hiervoor het innovatieloket initiëren om als schakel te fungeren met Provincie en Rijksoverheid.
 • Het CDA  kiest voor een sterke agrarische sector in onze gemeente d.m.v. schaalvergroting, verduurzaming en verbreding van activiteiten.
 • Binnen de gemeente eerst mogelijkheid bieden aan lokale ondernemers om ondernemerschap en werkgelegenheid te bevorderen.
 • Stimuleren wonen en werkgelegenheid voor jongeren en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in de gemeente Oldebroek.
 • Betrek burgers meer bij de ontwikkelingen in de kernen en het buitengebied.
 • Actief het beheer verduurzamen met bloeiende bermen, vruchtbomen en voedselbomen.

Bestuur

Het CDA staat voor een dienstbare en beschermende overheid die er altijd voor de burger is.

Het bestuur van de Gemeente Oldebroek heeft zich na een korte periode van spreiding over de kernen, met name naar een kantoor in het MFC in Wezep, weer meer georiënteerd op het gemeentehuis in de kern Oldebroek. Dat lukt alleen als door de gemeente voor eenvoudige handelingen als nieuw paspoort en/of rijbewijs aan huis bezoek en het bieden van meer service wordt gedacht. Met de huidige staat van de informatietechnologie is dat goed mogelijk. Daarbij zien we een meer uitdijend ambtenarenapparaat, terwijl steeds meer werk uitbesteed wordt, omdat de expertise niet aanwezig is. Dat zijn dus dubbele kosten en uiteindelijk draait de burger hier voor op. We zien dat terug in verhoging van gemeentelijke lasten als de OZB, afvaltarieven en andere te betalen kosten voor diensten. Voor de langere termijn willen we een betrouwbaar financieel beleid, waarmee we nieuwe buffers kunnen opbouwen.

 • Vereenvoudigen van vergunningsaanvragen en bestemmingsplanwijzigingen. De gemeente moet zich hierin dienstbaar opstellen.
 • De verdere digitalisering zal over het algemeen doorzetten. Het CDA wil de eerstelijnsdienstverlening voor burgerzaken bewaken.
 • Een veilige leef- en werkomgeving is van het hoogste belang; we willen de verkeersveiligheid verhogen door meer 30 km zones aan te wijzen en landbouwluwe zone.
 • Wethouders moeten in de gemeente wonen en een duidelijke affiniteit hebben met de gemeente, om de verbinding met de burger te blijven behouden.
 • Verhoging van OZB, afvaltarieven en te betalen kosten voor diensten mag niet meer zijn dan de indexering. Te hoge kosten voor bestuur en gemeente mogen niet op de burger afgewend worden.
 • Zoek de samenwerking met andere gemeenten om expertises te bundelen.
 • We willen een betrouwbaar financieel beleid.

Duurzaamheid

Het CDA kiest voor een duurzame toekomst                                       

Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur (rentmeesterschap). Daarom is het belangrijk om te investeren in een hogere biodiversiteit en een vitale natuur, als basis voor een gezonde leefomgeving.

Over leefomgeving en biodiversiteit is al veel geschreven en gepraat. Het CDA wil de burgers betrekken bij het aantrekkelijker maken van de gemeente. Voorbeelden zijn: bermen meer divers en kleurrijker maken en het planten van vrucht- en voedselbomen.

Het CDA is blij met de inzet in Nederland ten aanzien van Duurzaamheid en wil dat stimuleren door aan te sluiten bij het landelijk beleid van de partij om de klimaatdoelen van Parijs te halen. De Gemeente Oldebroek neemt haar aandeel en verantwoordelijkheid hierin.

De net afgeronde Regionale Energie Strategie afgekort als RES maakt het mogelijk om gronden van bedrijven en/of landgoederen hiervoor op te offeren. We vinden dit geen goed idee en willen het beperken tot alleen enkele kleinschalige zonneweide projecten op landgoederen en op agrarische bedrijven. Ten aanzien van windmolens vinden we, dat een industriële aanpak de beste is, dus windmolens bij elkaar en tussen de gebouwen op de industriegebieden. Het gebied ten noorden van het huidige H2O is wat ons betreft de beste locatie. Windmolens dus niet verspreiden over het hele buitengebied, niet bij de kernen of langs de dijken van de randmeren. Het CDA wijst graag op de mogelijkheden om beter te isoleren tegen warmteverlies.

Investeringen in duurzaamheid die gedaan worden in de gemeente Oldebroek moeten een reële terugverdientijd hebben zodat publieke middelen op een juiste manier worden ingezet.

•          Oldebroek doet zijn deel in de Regio.

•          Windmolens zoveel mogelijk op en bij de industriegebieden.

•          Vóór zonnepanelen op daken en niet functionele gronden, waarbij we willen benadrukken dat onze voorkeur uitgaat naar andere, slimme mogelijkheden om aantasting van het landelijk gebied te voorkomen.

•          De bevolking veel meer betrekken bij het tot stand komen van het beleid en de uitvoering.

Recreatie en Vrije tijd

Het CDA wil dat de Gemeente Oldebroek zijn positie als recreatieve gemeente uitbreidt.

De hotelfunctie is vrijwel verdwenen en het aanbod van restaurants is beperkt. Ondanks dat er diverse B & B’s zijn bijgekomen moet de verhuur van kleinschalige verblijfsmogelijkheden uitgebreid worden (bv. het "Natuurhuisje" concept is een welkome aanvulling). De positieve grondhouding moet zijn: "Ja het kan mits…". Het geeft mogelijkheden om de economische functie van met name het buitengebied te verbeteren. De gemeente moet hierbij faciliterend optreden. Het openhouden van het zwembad in Wezep is hierbij ook een noodzakelijkheid.

•          Verruimen van vergunningsmogelijkheden om zo meer muziek, sport of culturele (jeugd)evenementen de ruimte te geven.

•          Verruiming van openingstijden in de horeca en tijdens evenementen.

•          Het CDA is voor zondagsopening van het zwembad de Veldkamp of van andere recreatie, zoals theetuinen.

•          Vriendelijke omgeving voor wandelaars en fietsers met voldoende rustpunten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.