Concept-agenda voor de Wadden 2050:

CDA Het Hogeland dient amendement in om de landbouwbelangen zwaarder mee te laten wegen dan nu in de Agenda het geval is. 

Lees hier de agenda en de bijbehorende stukken onder agendapunt 14 >>>

Lees hieronder de bijdrage van Harma Dost

De Wadden-Agenda is een gezamenlijke agenda van het Rijk, Waddenprovincies, eilandgemeenten en gemeenten langs de kust, waterschappen, natuurorganisaties, visserijorganisaties, organisaties voor recreatie en toerisme en de samenwerkende havens.

En met de opsomming van al deze partijen komen we ook meteen bij de hoeveelheid aan verschillende belangen.  Natuur, economie en energie en niet te vergeten wonen en werken.

In de reactienota kunnen we lezen dat er aandacht wordt gevraagd voor de rol van bewoners van het Waddengebied, de leefbaarheid en het tijdig betrekken van bewoners bij de beleidsvoorbereiding. Er is een informele consultatie geweest vorig jaar en afgelopen week liep de formele internetconsultatie af. We vragen ons af of inwoners de weg hebben weten te vinden, heeft de gemeente hier ook aandacht aan besteed?

Het voorgestelde besluit om aandacht te vragen voor de bereikbaarheid van de havens onderschrijven wij. Ook het Omgevingsberaad onderstreept het vaargeulonderhoud. Met name de toegang naar de haven van Lauwersoog, het Westgat, is een blijvend aandachtspunt. We vertrouwen er op dat ook de aanbevelingen uit het reactiedocument van het Omgevingsberaad ook zullen worden meegenomen.Overigens wordt ook gesproken over de mogelijkheid tot uitbreiding alleen landinwaarts, zetten we daarmee de ontwikkeling van onze havens niet op slot?

De landbouwsector heeft ook terecht aan de bel getrokken. Dat onderstreept ook de inspreker vanuit LTO Noord vanavond. Hoe ziet de toekomst van de landbouw in het waddengebied eruit. Dan hebben we het over verzilting, maar ook bv wat de energietransitie betekent voor landbouwgronden. In de concept agenda wordt voorgesteld om de kuststrook langs de Wadden niet alleen aan de Waddenzeekant maar ook aan de landzijde meer natuurwaarde te geven. Via de pers is de afgelopen tijd veel onrust weergegeven onder de landbouwsector. Wij vragen ons af in hoeverre de landbouworganisaties zijn betrokken bij de totstandkoming van dit stuk. Er zijn vragen gesteld door Kamerleden aan de verantwoordelijk minister op dit punt.

Vanuit Het Hogeland willen wij dit punt ook opmerken en toevoegen aan het raadsbesluit, aangezien bijna de gehele Groninger waddenkuststrook in onze gemeente ligt.

De grens van het Natura2000 gebied en het Werelderfgoedgebied ligt onderaan de zeedijk aan de kant van de Waddenzee. Deze agenda eigent zich dus het recht toe om ten behoeve van het beheer van de Waddenzee invloed uit te oefenen op het aanliggende veelal in particulier gebied.

Voor ons ligt nu de concept-agenda voor de Wadden, gaat de definitieve versie ook nog weer langs de raden? Of worden wij betrokken bij het uitvoeringsprogramma?

Mondeling amendement Wens / bedenking toe te voegen aan het raadsvoorstel:

4. Verzoek om de landbouwbelangen zwaarder mee te laten wegen dan nu in de Agenda het geval is en de grens van het Natura2000 gebied en het Werelderfgoedgebied onderaan de zeedijk aan de kant van de Waddenzee te handhaven.

Dit amendement is aangenomen door een meerderheid van de raad op 23 sept 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.