Zorg voor elkaar

Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe. Wie recht heeft op ondersteuning moet dat kunnen krijgen. Wij willen dat de gemeente aandacht heeft voor mantelzorgers en hen actief ondersteunt. Zorg voor elkaar is het fundament onder onze samenleving. Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van onze dorpen, wijken en buurten.

 

 • Optimaal faciliteren van vrijwilligerswerk.

 • Vrijwilligers en mantelzorgers verdienen blijk van waardering van de gemeente. 

 • Wij willen de WMO betaalbaar houden en bereikbaar voor allen die het nodig hebben.

 • Extra aandacht voor jonge mantelzorgers.

 • Wij blijven inzetten op laaggeletterdheid; iedereen moet goed kunnen lezen en schrijven. 

 • Schuldhulpverlening; inzetten op voorkomen van schulden met hulp van mensen uit de praktijk.

 • Eén aanspreekpunt per gezin.

 • Vroeg signaleren van een hulpvraag kan veel problemen voorkomen.

 • Gekwalificeerde kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie ook in de kleinere dorpskernen.

 • We dagen de dorpen uit om dorpsvisies te ontwikkelen en met initiatieven te komen waarvoor een dorpsbudget ingezet kan worden.

 • De voorzieningen in de dorpen in stand houden, passend bij het schaalniveau van de dorpen.   

 • Wij zetten in op een gevarieerd aanbod van nieuwe vormen van wonen en zorg. 

 • Toegang tot sport en cultuur moet voor elk kind mogelijk zijn. Daarom moeten eventuele (financiële) hobbels uit de weg worden geruimd.

 • We zetten in op toegankelijke en moderne sportvoorzieningen.  

 • Sportvoorzieningen moeten ook goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. 

  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.