foto: www.detirrel.nl

De raad is in de gelegenheid het evaluatierapport over de informatievoorziening aan de raad over het project de Tirrel te bespreken en wordt gevraagd te besluiten over in het rapport gedane aanbevelingen.

Lees hieronder de bijdrage van Kor Berghuis namens de fractie.

Lees hier de bijbehorende stukken onder agendapunt 20 >>>

Voorzitter,

Door Ecorys is een onderzoek gedaan hoe de verschillende stappen in de besluitvorming rond De Tirrel zijn verlopen, met als voornaamste opdracht er bij wat kunnen we hier als organisatie, college maar ook als raad van leren.

Veel is er goed gegaan, maar op een aantal cruciale momenten is de informatievoorziening onvoldoende geweest. Als we het hele proces bekijken dan is er misschien wel onvoldoende aandacht geweest voor de realiteit. Op een aantal momenten moeten we constateren dat er vanuit de verschillende disciplines gedacht is dit valt even tegen maar het komt wel goed in de volgende fase. Helaas is het anders gelopen en is het niet goed gekomen en zijn we uiteindelijk in fase beland dat er er geen weg meer terug is, omdat daarvan de consequenties nog groter waren. We hebben zeker niet de indruk dat er verkeerde bedoelingen achter zaten, maar het voelt niet goed.

Ecorys geeft een drietal aanbevelingen, waarvan het college heeft aangegeven om die over te nemen en waar we als raad vanavond een klap op moeten geven. De aanbeveling om een raadsoverleg grote projecten in te stellen kunnen wij mee instemmen, maar dit vergt nog wel de benodigde voorbereiding. Wat is nu een groot project en hoe gaan we dit transparant aanvliegen voor de hele raad, maar nog belangrijker voor onze inwoners. Graag zien we dat dit op korte termijn door het college samen met de raad wordt opgepakt.

De andere 2 aanbevelingen zijn meer procesmatig en zijn in ons optiek een verantwoordelijkheid voor het college. Het college heeft aangegeven dit op te willen pakken en wij zien het besluit van ons als raad op dit punt dan ook meer als een bevestiging van. Het oppakken en uitvoeren is één, maar het is meer dan een documentje maken. Het moet helder inzicht geven waar je staat, maar ook dat aan de hand van de inzichten heldere en zonodig andere keuzes kunt voorlegen en maken.

Als je het rapport tussen de regels door goed leest is het ons inziens van belang dat er een heldere communicatie is, transparantie, heldere afspraken en vooral de zaken goed vast gelegd worden. Gewone basiszaken, maar wat al te vaak blijkt, dat dit niet vanazelfsprekend is.

Vertrouwen op iemands blauwe ogen is natuurlijk goed, maar zet het ook even op papier., maak verslagen van bijeenkomsten zodat het voor een ieder helder is wat er is afgesproken. Natuurlijk is het college uiteindelijk verantwoordelijk en dat is voor ons als raad het aanspreekpunt, maar alles staat of valt bij transparante en heldere informatie waarover een besluit moet worden genomen, en wat wellicht nog veel belangrijker is als er afwijkingen zijn gaandeweg het proces allen hierin worden meegnomen om onaangename verrassingen te voorkomen.

Wat we als,fractie een beetje missen in het hele verhaal is het 4 ogen principe. Leggen we de verantwoordelijkheid bij dit soort grote projecten niet teveel bij 1 persoon of bij één afdeling? Staren we ons allen niet blind op mooie ambitieuse plannen en zien we dan met ons allen de realiteit onvoldoende onder ogen? Dit is een vraag die we ons allen moeten stellen bij ieder project.

Voorzitter,

Laten wij allen hier lessen uit trekken hoe we voor toekomstige projecten het op een transparante manier inrichten en dat het beter is een paar vragen teveel te stellen dan één te weinig. Laten we samen de handschoen oppakken die ons is aangereikt door de aanbevelingen van Ecorys en laten we als organisatie, college en raad dit vooral samen doen door onder ander het raadsoverleg grote projecten samen op te pakken.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.