22-02-2021  UPDATE   - Beantwoording schriftelijke vragen door het college - 

Vraag 1 Betekent dit het einde van een huisartsenpraktijk in Uithuizermeeden?

Beantwoording Het besluit van de zittende huisarts in Uithuizermeeden om te stoppen en zijn praktijk over te dragen aan collega Reimert in Uithuizen, hoeft op zichzelf niet te betekenen dat er in Uithuizermeeden nooit meer een nieuwe huisartsenpraktijk kan komen. Sterker nog, de ontwikkelingen in Uithuizermeeden met betrekking tot de huisartsenpraktijk volgen elkaar snel op.

Na het stellen van de vragen door de CDA-fractie is publiciteit gegeven aan het plan om een huisartsenpraktijk in Uithuizermeeden te handhaven. Deze praktijk wordt een soort dependance van de praktijk van huisarts Veen uit Uithuizen en daarin zal mevrouw Groze als huisarts fungeren. Zij heeft de afgelopen jaren al naast de nu uit Uithuizermeeden vertrekkende huisarts gefungeerd. De nieuwe praktijk blijft voorlopig gevestigd op de huidige locatie aan Vlasakker 1 te Uithuizermeeden. Het betreffende pand kan daarvoor voorlopig, waarschijnlijk totdat het verkocht is, gehuurd worden van de huidige eigenaar. Huisarts Veen heeft inmiddels kenbaar gemaakt mee te willen denken over toekomstige huisvesting binnen het in Uithuizermeeden te ontwikkelen gezondheidsplein.

Inwoners van Uithuizermeeden worden via een website onder de vlag van Dorpsbelangen (www.meijsterhuisarts.nl) en formulieren verkrijgbaar bij huisarts Veen in de gelegenheid gesteld zelf aan te geven of ze bij de nieuwe praktijk in Uithuizermeeden ingeschreven willen worden. Door geen actie te ondernemen gaan ze per 19 april 2021 automatisch over naar huisartsenpraktijk Reimert. Het resultaat van deze ontwikkeling zal moeten worden afgewacht, maar vormt impliciet ook een signaal betreffende de behoefte aan toekomstige huisvesting voor de huisartsenpraktijk in Uithuizermeeden, mogelijk in het te ontwikkelen gezondheidsplein. De kans op handhaving van een dokterspraktijk in Uithuizermeeden wordt vergroot wanneer de (nieuwe) huisarts (of een aantal, ieder parttime) niet zelf meer hoeft te investeren in vastgoed voor huisvesting. Veel huisartsen werken tegenwoordig parttime en willen zich niet meer voor lange tijd binden aan een plaats en voelen derhalve ook niet voor de aankoop van vastgoed hiervoor. De bijdrage vanuit NPG aan het gezondheidsplein heeft juist het doel aan de oplossing van dit dilemma bij te dragen.

Vraag 2 Hoe staat het met de plannen voor een gezondheidscentrum op het dorp? Is het onderzoek en het gesprek nog steeds gaande?

Beantwoording Jazeker. Zorggroep Noorderzorg heeft hierbij het voortouw, gebruik makend van de door de gemeente ter beschikking gestelde subsidie uit het budget van de daarvoor beschikbare NPG-middelen. De bijeenkomsten in kleine groepen (corona proof) in de sporthal in Uithuizermeeden eind november hadden tot doel om aan het dorp terug te geven (en zo ook te verifiëren) hoe de gedachten over doel en aard van het gezondheidsplein, zoals tijdens de bijeenkomsten in juli door “het dorp” naar voren gebracht zijn, door het ingehuurde architectenbureau (FAME uit Zwolle) zijn verwerkt in de concept-ontwikkeling.

Met het resultaat van deze laatste bijeenkomsten wordt momenteel een aantal locaties in het dorp, die mogelijk als vestigingsplaats kunnen kwalificeren, in een nadere beschouwing op hun geschiktheid beoordeeld. Na een keuze voor een beperkt aantal (2 a 3) locaties zal hiervoor een verdere beoordeling op technische en financiële haalbaarheid worden gemaakt. Verwacht wordt dat voor de aankomende zomer duidelijk is of en waar het gezondheidsplein bij voorkeur verder uitgewerkt zal gaan worden.

Vraag 3 Welke gevolgen heeft deze actie voor het slagen van het zorgproject in zijn totaliteit?

Beantwoording  Zoals onder 1 verwoord heeft de actie tot een nieuwe wending geleid. De oorspronkelijke gedachte achter het gezondheidsplein was een fysieke bundeling van meerdere functionaliteiten van zorgverlening, waarbij de financiële bijdrage vanuit NPG een financieel voordeel moet opleveren in termen van verlaging van huisvestingskosten voor de afzonderlijke zorg verlenende functionaliteiten. De huisarts is daar maar 1 exponent van. Of andere zorg verlenende functies ook bereid zijn zich te verplaatsen naar een gezamenlijke nieuwe locatie moet nog blijken in de fase van onderzoek naar de technische en financiële haalbaarheid. Daarin speelt natuurlijk ook mee in hoeverre recent (per functionaliteit) al elders investeringen zijn gedaan.

Vraag 4 Heeft een gezondheidscentrum wel bestaansrecht zonder een huisartsenpraktijk?

Beantwoording  Het spreekt voor zich dat een eerstelijnsvoorziening als een huisartsenpraktijk niet mag ontbreken in een eventueel nieuw te realiseren gezondheidsplein. Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

.........................................................................................................................................................................

09-02-2021    Met verbazing is gereageerd in het dorp Uithuizermeeden toen op zaterdag 30 januari 2021 er bij vele dorpsingezetenen een brief werd bezorgd over het beëindigen van de huisartsenpraktijk aan de Vlasakker. De brief melde dat de patiënten worden overgeschreven naar de huisartsen-praktijk in Uithuizen per 19 april 2021.

Deze actie roept bij velen de nodige vragen op.

Op 30 november 2020 is een bijeenkomst geweest in Uithuizermeeden over zorg in de toekomst, ofwel het toekomstbestendig maken van de zorgverlening op het dorp. De inwoners zijn gevraagd mee te denken en de bijeenkomst is goed bezocht.

De uitnodiging opende als volgt:

…Noorderzorg onderzoekt in nauw overleg met de gemeente en in samenwerking met Dorpsbelangen, Meij-Invest en de Ondernemersvereniging de mogelijkheden voor een gezondheidsplein met geschikte woningen voor mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag in Uithuizermeeden. Doel daarvan is de zorg toegankelijk en bereikbaar te houden. Op 9 juli jl. hebben wij een dorpsbijeenkomst gehouden waarbij wij met bewoners en professionals in gesprek zijn gegaan zowel over het hier en nu van wonen en zorg als over hoe we dit in de toekomstzien in Uithuizermeeden. Dit thema blijkt bij velen te leven…

Tot zover de uitnodiging.

Het College van B&W van de gemeente Het Hogeland heeft een bedrag van 170.000 euro toegekend aan Zorggroep Noorderzorg. De subsidie is afkomstig uit gelden van het Nationaal Programma Groningen (NPG). Noorderzorg heeft de opdracht gegeven aan 2 externe bureaus om samen met gemeente en Ondernemersvereniging Eemsmond Noord, Dorpsbelangen en Meij-Invest het onderzoek te doen naar haalbaarheid, kansen en mogelijkheden.

Ook wordt onderzocht of de geplande nieuwbouw de huidige woonvoorziening voor ouderen, ‘De Mieden’, kan vervangen. Voor de realisering van het totale zorgproject heeft NPG in totaal 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Binnen een nieuw gezondheidscentrum is een centrale rol weggelegd voor de huisarts, de beschikbare huisartsen zijn in dit onderzoek dus ook betrokken.

Alhoewel de vestiging van een huisartsenpraktijk geen bevoegdheid is van de lokale overheid, is het wel heel zuur dat nu op deze manier flinke ruis is ontstaan bij niet alleen de inwoners van Uithuizermeeden maar ook bij de initiatiefnemers van het nog lopende haalbaarheidsonderzoek.

Vraag/vragen               

  1. Betekent dit het einde van een huisartsenpraktijk in Uithuizermeeden?
  2. Hoe staat het met de plannen voor een gezondheidscentrum op het dorp? Is het onderzoek en het gesprek nog steeds gaande?
  3. Welke gevolgen heeft deze actie voor het slagen van het zorgproject in zijn totaliteit?
  4. Heeft een gezondheidscentrum wel bestaansrecht zonder een huisartsenpraktijk? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.