ZZP'ers en kleine ondernemers (MKB)

ZZP’ers zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse economie. Voor velen is een start om als ZZP’er te beginnen een noodzaak om aan werk te komen en voor een eigen inkomen zorg te dragen. De start en de facilitering van deze groep dient actief opgepakt te worden. CDA is voorstander van lokale facilitering zeker wanneer ZZP’ers en de lokale politiek de handen ineenslaan. Samenwerking loont en lost problemen op waardoor de leefgemeenschap ineens een stuk leuker kan worden. Een integrale benadering in faciliterende vorm is hierbij gewenst.

Speerpunten:

Het vestigingsklimaat voor ZZP’ers is een eerste stap is om een bijdrage te kunnen leveren aan de lokale economie;

• Een leeg gebouw, kan b.v. met hulp van de Gemeente omgeturnd worden tot een bedrijfsverzamelgebouw;

• Startersleningen en subsidies zijn middelen om te komen tot een goede ondersteuning van deze groep ondernemers;

• Realiseren woon-werklocaties voor ZZP’ers;

• Bedrijvigheid in de kernwinkelgebieden stimuleren door compactheid, goede bereikbaarheid.

Agrarische sector

Eén van de belangrijke pijlers onder de lokale economie is de agrarische sector. Met name in deze sector is de schaalvergroting al jaren aan de orde. Aan die vergroting zitten nogal wat consequenties voor de bedrijfsvoering. Dat zijn zowel voor- als nadelen. Ervoor zorgen dat de schaalvergroting zowel voordelen oplevert voor de ondernemer, als wel voor de natuur en omgeving is een uitdaging. Het op een verantwoorde manier her-bestemmen van vrijkomende agrarische bedrijfspanden is een opgave waaraan gewerkt moet worden.

Door de zeer snelle ontwikkelingen op het terrein van automatisering is er al jaren vraag naar snelle internetverbindingen. Het CDA is voorstander van het snel realiseren van deze voorziening op het grondgebied van de gemeente Het Hogeland.

Door schaalvergroting en transitie van en naar (productie)bedrijven, door steeds groter wordende vervoermiddelen, komt de belasting van toe- en afvoerwegen onder druk te staan. Aandacht voor een goede bereikbaarheid van en naar bedrijven is een belangrijk punt voor de economische instandhouding van bedrijven. Door de schaalvergroting, automatisering en verandering van de markt komen agrarische bedrijfsgebouwen vrij. Onderzocht moet worden hoe en onder welke condities deze bedrijfsgebouwen een andere bestemming en functie kunnen krijgen, zonder daarbij de bedrijfsvoering van andere (agrarische of andere) ondernemingen te beperken. Behoud van flora en fauna, historie en cultuurwaarden moet daarbij in acht worden gehouden.

Speerpunten:

• Aandacht voor de noodzakelijke schaalvergroting;

• Snelle internetverbinding (kabel of straalverbinding);

• Goede bereikbaarheid en verwijzing naar ondernemingen;

• Op een verantwoorde manier meewerken en stimuleren van het herbestemmen van vrijkomende agrarische bedrijfspanden.

Industrie en visserij

De industriële (hoogwaardige) activiteit is één van de economische motoren van de gemeente Het Hogeland. De Eemshaven is daarbij leidend en straalt de activiteiten uit naar aanliggende sectoren zoals transport, op- en overslagslag en ICT. Verder is de Eemshaven een strategische opslag voor brandstoffen en een productieplaats (assemblage) van windmolens en het onderhoud daarvan. Te verwachten valt dat de offshore sector in toenemende mate activiteiten zal ontplooien in de Eemshaven.

Daarnaast heeft Lauwersoog een visafslag en een levendige visserijhaven. Het CDA wil werkgelegenheid stimuleren in en rondom de zeehavens waarbij voor schone en technologische hoogstaande industrie een voorkeur bestaat. Wij willen de kwaliteiten van de verschillende havens benutten door de industrieën daar te vestigen, waar de beste kansen liggen.

Voor de Eemshaven gaat het om technologie, ICT en (schone) energie. Voor Lauwersoog liggen de kansen in de visserij, herstel van boten, vaarrecreatie, toerisme en personenvervoer naar Schiermonnikoog. En voor Noordpolderzijl liggen er kansen op het gebied van toerisme, cultuur en evenementen.

Speerpunten:

• Creëren van werkgelegenheid in en rondom zeehavens;

• Het, binnen de mogelijkheden, in stand houden van de voorzieningen in deze zeehavens;

• Kleinere Retail lokaal op de daarvoor aanwezige bedrijfsterreinen vestigen;

• De haven van Lauwersoog moet bereikbaar blijven.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.