De aardbevingen raken onze burgers materieel en vaak ook immaterieel. Het CDA vindt dat onze inwoners niet de dupe mogen worden van de gaswinning, waarvan de baten alleen worden ingezet voor de BV Nederland. Veilig en onbezorgd wonen staat voorop! Dat betekent dat alle schade hersteld en vergoed moet worden. De emotionele schade moet veel meer aandacht krijgen en een financiële compensatie is hier op zijn plaats. Ook de waardevermindering van woningen en gebouwen moet gecompenseerd worden. Alleen dan kunnen gevoelens van onveiligheid en zorg worden weggenomen.

Schadeherstel

De door de bevingen ontstane schade moet direct en volledig hersteld worden. De bewijslast ligt niet bij de inwoners maar bij de veroorzaker. Ruimhartige vergoeding bevordert daarbij het herstel van vertrouwen in de NAM en Rijksoverheid. Naast de schade aan woningen en gebouwen moet ook de schade aan de infrastructuur en drainage volledig vergoed worden.

Versterkingsopgave

Om woningen en gebouwen aardbevingsbestendiger te maken moet hard gewerkt worden aan de versterking daarvan. Veiligheidsnormen die landelijk gelden, gelden ook voor Groningen. Er moet intensief gewerkt worden aan gebiedsagenda’s om gekoppeld aan de versterking ook gewenste herstructurering van wijken en dorpen ter hand te nemen. Dan ontstaan er mogelijkheden voor duurzaam en levensloopbestendig bouwen. Dat dit in nauwe samenspraak moet met de inwoners is voor het CDA vanzelfsprekend. De versterkings-opgave moet gemeente breed worden gerealiseerd. Bijzondere aandacht is er voor ons cultureel erfgoed, monumenten en karakteristieke bebouwing. Die moet behouden blijven. Enkel geldelijke motieven mogen niet bepalend zijn voor al of niet slopen van een woning of gebouw.

Toekomstperspectief

Het Hogeland verdient het, net als de hele regio, dat er weer perspectief ontstaat. Dat geldt voor een veilige en goede woonomgeving, behoud van de rijke cultuur en goede economische vooruitzichten. Dat hoort bij “herstel van vertrouwen”. Overheden, inclusief de Gemeente hebben hierbij de regie. Ook hier is het gerechtvaardigd “ruimhartigheid” te vragen van de NAM en de Rijksoverheid. Kansen benutten.

Garantieregeling

Onderdeel van een perspectiefvolle toekomst is een garantieregeling: Als de eigenaar van een woning, om welke reden dan ook, zijn huis moet verkopen moet hij verzekerd zijn van een goede opbrengst. Overigens bevordert dit ook een gezonde woningmarkt, kopers durven weer te investeren en woningverbetering is geen bodemloze put. Gemeente Het Hogeland zet zich hiervoor in. Ook garantieregeling voor koper?!

Speerpunten:

  • Snelle en ruimhartige schadeafwikkeling;

• Voortvarende aanpak van versterking, verduurzaming en verbetering van woningen en gebouwen, gemeente breed;

• Zorgvuldig herstel en versterking van cultureel erfgoed, gericht op behoud;

• Bevorderen van eerlijke en heldere communicatie door alle betrokkenen;

• Gevolgen mijnbouwschade kantelen naar kansen voor een perspectiefvolle toekomst;

• Nadrukkelijk aandacht voor schadeherstel van infrastructuur en drainagesystemen;

• Maximale inzet van lokale en regionale ondernemers bij herstel en versterking.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.