Medio 2022 stopt de gaswinning in Groningen, behoudens gaswinning in een hele strenge winter. Maar dit betekent niet dat de bevingen voorbij zijn. De afgelopen jaren is er een begin gemaakt met versterking, schadeherstel en compensatie aan een groot gedeelte van onze gemeentelijke inwoners. Voor het gebied in onze gemeente wat hierbuiten valt blijven we naar mogelijkheden zoeken om de bewoners hier ook iets te kunnen bieden.

Wat ons betreft wordt de gaswinning uit het Groningerveld zoals gepland afgebouwd en onomkeerbaar beëindigd. Onze inwoners hebben recht op zekerheid en rust.

Schadeherstel en versterking

Het proces van schade herstel, versterking en compensatie gaat vaak moeizaam en duurt lang. Daarnaast is het proces ondoorzichtig. Bij gelijksoortige woningen in één dorp moet het ene huis wel versterkt of opnieuw gebouw worden en het andere niet. Dit valt niet uit te leggen. Er moet intensief gewerkt worden aan gebiedsagenda’s, om gekoppeld aan de versterking, ook gewenste herstructurering van wijken en dorpen ter hand te nemen. Dan ontstaan er mogelijkheden voor duurzaam en levensloopbestendig bouwen. Dat dit in nauwe samenspraak moet met de inwoners is voor ons vanzelfsprekend. De versterkingsopgave moet gemeente breed worden gerealiseerd. Bijzondere aandacht is er voor ons cultureel erfgoed, monumenten en karakteristiek bebouwing. Die moet behouden blijven. Enkel geldelijke motieven mogen niet bepalend zijn voor wel of niet slopen van een woning of gebouw.

Daarnaast dient de beslistermijn bij het IMG  over een schade verkort te worden (is nu max. 15 maanden). Ook dient er aandacht en hulp te zijn voor de psychische nood. Wij zijn voor een financiële compensatie in verband met de gaswinning/ongelijkheid in de versterkingsoperatie die gemakkelijk en vlot aan te vragen is en waar ieder getroffen burger aanspraak op kan maken.

Toekomstperspectief

Scholen

Een aantal scholen zijn al opnieuw gebouwd of versterkt. Andere scholen zitten nog midden in dit proces. Maar ook vallen een aantal scholen buiten dit proces. Hierdoor ontstaat er een groot verschil in huisvesting. Wij willen graag dat alle scholen in onze gemeente toekomst bestendig worden gemaakt. Waarbij o.a. binnenklimaat, energiebehoefte  en een digitale leeromgeving belangrijke elementen zijn.

Nationaal Programma Groningen (NPG)

Het NPG heeft als doel het verbeteren van de brede welvaart in de provincie en dus ook onze gemeente. De eerste projecten zijn nu gaan lopen via dit programma. Toekomstige projecten dienen eenvoudig ingediend te kunnen worden. En daarbij dienen projecten die veel steun hebben van de lokale gemeenschap een grote kans van slag te hebben voor een bijdrage vanuit het NPG.  

Speerpunten:

  • Snelle en ruimhartige schadeafwikkeling;
  • Voortvarende aanpak van versterking, verduurzaming en verbetering van woningen en gebouwen, gemeente breed;
  • Zorgvuldig herstel en versterking van cultureel erfgoed, gericht op behoud;
  • Bevorderen van eerlijke en heldere communicatie door alle betrokkenen;
  • Gevolgen mijnbouwschade kantelen naar kansen voor een perspectiefvolle toekomst;
  • Nadrukkelijk aandacht voor schadeherstel van infrastructuur en drainagesystemen;
  • Maximale inzet van lokale en regionale ondernemers bij herstel en versterking.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.