Zorg bestaat uit vele facetten. Wat wij belangrijk vinden is dat de mensen er voor elkaar zijn en dat de gemeente, waar nodig, de ondersteuning biedt die de mensen nodig hebben. Daarbij vinden wij het belangrijk dat de overheid, waar mogelijk, het initiatief neemt om uit eigen beweging de mensen te helpen.

De overheid omarmt, stimuleert en jaagt particuliere initiatieven aan, waarbij omzien naar elkaar voorop staat. Dit vanuit de overtuiging dat het maatschappelijk middenveld gestimuleerd moet worden, omdat daar de krachten van inwoners worden verenigd. Het CDA wenst uitdrukkelijk geen directieve, opleggende gemeente maar een meedenkende en faciliterende gemeente.

Zorg en innovatie

Sociale teams zijn noodzakelijk om integraal te kunnen werken. Daarbij wenst het CDA ook de schuldhulpverlening onder te brengen bij het sociale team. Er dient te worden onderzocht of het een meerwaarde is om van de uitvoering van de schuldhulpverlening een eigen gemeentelijke afdeling te maken.

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Met behulp van de nodige zorg lukt dat prima. Het grote gevaar is echter vereenzaming. Het CDA streeft ernaar om te zorgen voor woonvoorzieningen waarbij ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen en in gezamenlijkheid oud kunnen worden. Particuliere initiatieven die degelijke woonvormen faciliteren dienen met voorrang te worden behandeld en maximaal te worden gefaciliteerd.

We lopen er ook tegenaan dat de kinderen vaker het dorp waarin ze opgroeien verlaten. Voor hulpbehoevende ouders betekent dit dat ze zijn aangewezen op anderen om naar hen om te kijken. Wij stimuleren het ontstaan van sociale vangnetten in dorpen om ouderen bij te staan. Daarbij moet ook gebruik worden gemaakt van nieuwe technische ontwikkelingen en initiatieven, zoals virtuele thuiszorg.

Er zijn heel veel hulpverleners beschikbaar en wij zijn snel geneigd te denken aan wat de hulpverlener kan bieden. Het CDA is er echter voorstander van om meer te denken vanuit wat de burger nodig heeft om naar eigen wensen te kunnen functioneren. Dit vraagt een omslag van denken en ‘doorontwikkeling’ van het ambtelijke personeel.

Mantelzorgers verdienen extra aandacht. Mantelzorg is het zwaarste beroep in Nederland! De mensen die dag in dag uit klaar staan voor hun naasten zijn het cement in de samenleving. Er dient ter overbelasting van mantelzorgers een concreet plan te worden opgesteld.

Speerpunten:

Sociale teams, incl. schuldhulpverlening;

• Woonvoorzieningen tegen eenzaamheid;

• Oud worden in eigen dorp (Kloosterenburen);

• Het dorp als sociaal vangnet;

• Acteer vanuit de vraag;

• Aandacht voor mantelzorgers (respijtzorg!);

• Aandacht voor het functioneren van het zorgloket;

• Toegankelijkheid voor mensen met een beperking;

• Het Hogeland moet een dementievriendelijke gemeente worden.

Jongeren en kinderen

Als jongeren een steuntje in de rug kunnen gebruiken is het de taak van de gemeente om hierbij te helpen. De drempel om hulp te zoeken moet voor ouders zo laag mogelijk liggen. De toegang tot zorg moet zo worden ingericht dat een jongere de zorg krijgt die hij nodig heeft. Het moet niet uitmaken onder welke wet het valt, bijvoorbeeld de scheidslijn tussen WMO en jeugdzorg.

Door problemen vroegtijdig te constateren, en door op tijd de goede hulp te bieden, kan een kind zich ongestoord ontwikkelen. Om een duidelijk beeld te krijgen van wie hulp nodig hebben moet de samenwerking tussen de verschillende partijen, die met kinderen te maken hebben, worden versterkt.

Het CDA vindt het daarnaast van belang dat de gemeente aandacht besteedt aan de situatie van jongeren die na hun 18e verjaardag niet meer onder jeugdzorg vallen. Jongeren zijn een volwaardig onderdeel van onze maatschappij! Voor ondersteuning of advies bij activiteiten vinden wij het van groot belang dat de jeugd- en jongerenwerkers dichtbij de jongeren staan.

Speerpunten:

Een goed en benaderbaar jongerenwerk;

• Wij bepleiten een veel betere overgang tussen de verschillende vormen van zorg en vinden dat de gemeente jongeren en hun familie daarin duidelijk en op tijd moeten begeleiden;

• Versterk de samenwerking tussen de verschillende partijen, die met kinderen te maken hebben, om problemen bij kinderen vroegtijdig te constateren;

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.