Het CDA wil dat de gemeente zichtbaar is en goed luistert naar haar inwoners. Dit betekent niet denken voor, maar praten mét inwoners. Actief vragen om hun mening en zo vroeg mogelijk betrekken bij de totstandkoming van nieuw beleid. Ambtenaren en politici moeten achter hun bureau vandaan komen en de boer op.

In ieder raadsvoorstel, indien van toepassing, zal moeten worden aangegeven in hoeverre de inwoners en ondernemers betrokken zijn bij het beleid. We vormen samen met de inwoners en bedrijven de nieuwe gemeente en iedereen heeft de mogelijkheid om daaraan mee te doen.

Dorpen

De nieuwe gemeente Het Hogeland kent straks 50 dorpen. Deze dorpen hebben krachtige en vitale dorpsgemeenschappen met eigen visies en daar worden nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van informele zorg, ontwikkeld. De samenstelling van de bevolking verandert door vergrijzing en ontgroening. Dat legt druk op de vitaliteit van de gemeenschappen, wonen, de leefbaarheid, het onderwijs en voorzieningen in het gebied. 

Voor leefbaarheid zijn allerlei aspecten van belang. Het voorzieningenniveau in de dorpen is er daar één van. De dorpen kennen diversiteit in het voorzieningenniveau, passend bij het schaalniveau van de dorpen. Een kwalitatief goede woonomgeving met een goede spreiding en bereikbaarheid van voorzieningen is voor alle dorpen van belang.

Speerpunten:

Wij dagen de dorpen uit dorpsvisies te ontwikkelen.

• De voorzieningen in de dorpen in standhouden, passend bij het schaalniveau van de dorpen.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Wij koesteren de vrijwilligers die zich elke dag opnieuw inzetten voor hun omgeving. Wij willen het voor de vrijwilligers makkelijk maken om hun werk te doen. Wij vertrouwen onze vrijwilligers en maken ons hard voor minder regels en papieren rompslomp. Koesteren, faciliteren, voordragen, bijvoorbeeld degene die zonder werk zit en goed in staat is in ruil voor de uitkering passend vrijwilligerswerk te doen. Dit zijn taken die op het bord van de gemeente liggen. Daarbij is het belangrijk het evenwicht tussen professional en vrijwilliger goed in de gaten te houden.

Speerpunten:

• Optimaal faciliteren vrijwilligerswerk;

• Vrijwilligerswerk inzetten als re-integratie;

• Vrijwilligers en mantelzorgers verdienen blijk van waardering van de gemeente

Openbare orde en veiligheid

Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. In de gemeente Het Hogeland moeten inwoners zich veilig voelen, zich veilig kunnen vervoeren en veilig kunnen wonen. Dit betekent niet alleen toezicht van politie, maar ook aandacht voor verkeersveiligheid en goed onderhouden wegen en bermen. Wij willen ruimte voor ieders plannen, maar de gemeente is er ook voor toezicht op en handhaving van vergunningvoorschriften. Daarnaast moet er in de gemeente Het Hogeland een post voor de politie gevestigd zijn.

Ook willen wij in overige hoofdplaatsen steunpunten voor hulpverlening zodat kan worden voldaan aan de landelijke normen voor aanrijtijden. Buurtapps kunnen ook bijdragen aan veiligheid in de wijk, daarom wil het CDA deze faciliteren. Zo werken wij aan een eerlijke en veilige samenleving voor iedereen.

Speerpunten:

Inzet van bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) voor een schone en veilige leefomgeving;

• Samen met woningcorporaties en inwoners verbeteren en onderhouden van de buurt;

• De aanrijtijden voor hulpverleners dienen te voldoen aan de normen die daaraan zijn gesteld;

• Wij zijn tegen de vestiging van coffeeshop en/of growshops in onze gemeente;

• Verbetering veiligheid op stations.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.