Energiebesparing en energieneutraal

Wij zijn ons bewust van de noodzaak om maatregelen te treffen om de energietransitie te versnellen. Wij willen op lokaal niveau allereerst in zetten op energiebesparing. Dit door het organiseren van deskundig, onafhankelijke en persoonlijk advies-op-maat voor woningeigenaren en huurders. Daarnaast moet het voor iedereen financieel mogelijk gemaakt worden om verduurzamingsmaatregelen te nemen. De kosten gaan hier voor de baten uit. Mogelijkheden om dit te financieren worden benut, denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van duurzaamheidsleningen en subsidies.

De gemeente geeft het goede voorbeeld door zijn eigen gebouwen energieneutraal te maken. Indien mogelijk worden de daken van maatschappelijke gebouwen voorzien van zonnepanelen. Bij het vervangen van bijvoorbeeld straatverlichting of vervoermiddelen wordt altijd gekozen voor een energiezuinig alternatief. Daken van nieuwe industriële gebouwen moeten, constructief gezien, voorzien kunnen worden van zonnepanelen. Lokale initiatieven voor het duurzaam opwekken van energie geven wij de ruimte, onder de voorwaarde dat het goed aansluit bij de omvang van de energievraag en passend in de omgeving is. Lusten en lasten zijn in balans.

Grote windmolens worden bij voorkeur alleen gebouwd nabij de Eemshaven. Hierdoor wordt het elektriciteitsnetwerk ontlast en kunnen kleinschaligere zon-initiatieven lokaal ontwikkeld worden. Vraag en aanbod worden altijd op elkaar afgestemd. In samenwerking met kennisinstituten, scholen en het bedrijfsleven stimuleren we de waterstofontwikkeling en stimuleren we innovatieve technieken.

Op wijkniveau gaan we samen met inwoners alle stappen zetten in de warmtetransitie, door in ieder gebied een passende en betaalbare oplossing te vinden, want uiteindelijk moeten alle huishoudens in 2050 van het aardgas zijn afgekoppeld. Wij starten op de plekken in onze gemeente waar hier nu al draagvlak en initiatieven voor zijn.

De klimaatverandering, de opwarming van de aarde en extreme regen- en droogteperioden vraagt om ingrijpende maatregelen. Op kleine schaal dragen we bij door te zorgen voor voldoende openbaar groen en initiatieven te ontwikkelen die inwoners stimuleert om stenen uit tuinen te vervangen voor groen! 

Speerpunten:

 • Besparing van energieverbruik door woningeigenaren en huurders
 • Aandacht voor de betaalbaarheid van verduurzamingsmaatregelen.
 • Grootschalige energieopwekking alleen nabij de Eemshaven
 • Stimuleren innovatie en scholing
 • Stimulering vergroening in woongebieden.

 

Slimme en duurzame mobiliteit stimuleren

Om het gebruik (bijvoorbeeld deel-auto-projecten) en de aanschaf van elektrische auto’s te stimuleren moeten er voldoende, en goed over onze gemeente verspreidde, openbare laadpalen in onze gemeente staan. Deze moeten ook goed vindbaar zijn. Hetzelfde geldt voor oplaadpunten voor elektrische fietsen en boten.

Speerpunten:

 • Goed bereikbare en voldoende openbare oplaadpunten voor auto's, fietsen en boten;
 • Stimuleren van het gebruik van deel-auto's;
 • Gemeentelijke voertuigen rijden elektrisch of op waterstof.

 

Afval verminderen en hergebruiken

Wij willen de hoeveelheid afval zoveel mogelijk beperken en wij bevorderen hergebruik en recycling. Diftar is een middel om dit te stimuleren, met mogelijkheden om “groen”, oud-papier en glas vooraf te scheiden. Luiers moeten apart kunnen worden ingezameld. Zwerfafval is ons een doorn in het oog. Wij willen dit voorkomen door voldoende openbare vuilnisbakken en het opsporen van de veroorzakers. Bij gemeentelijke plannen nadrukkelijk kiezen voor duurzame, herbruikbare materialen en gebruik maken van gerecyclede grondstoffen.

Speerpunten:

 • Voorkomen van zwerfafval;
 • Nadrukkelijk kiezen voor herbruikbare materialen en gerecyclede grondstoffen;
 • Centrale luierinzameling;

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.