We gaan voor energieneutraal

Het CDA streeft naar energie neutrale kernen. Dit kan alleen met voldoende maatschappelijk draagvlak. Daarom wil het CDA lokale initiatieven en dorpscoöperaties die hiermee aan de slag gaan ondersteunen en faciliteren. Kleinschalige zonne- en windenergie kan op eigen dak of erf worden gerealiseerd. Voor grootschaliger initiatieven zijn duidelijke kaders nodig, waarbij rekening wordt gehouden met het landschap en de omwonenden. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners in de gelegenheid worden gesteld te participeren in windmolens en zonneparken. Hierdoor ontstaat een eerlijke verdeling van lusten en lasten.

Als gemeente geven we het goede voorbeeld. Gemeentelijke-, maar ook andere maatschappelijke gebouwen, kunnen bijvoorbeeld worden voorzien van zonnepanelen. Op het moment dat de levensduur van de huidige openbare verlichting ten einde is, wil het CDA energiezuinige openbare verlichting plaatsen. Hierdoor zal het energieverbruik dalen en dat draagt bij aan een duurzame ontwikkeling.

Daarnaast zorgen de lagere energielasten en onderhoudskosten ervoor dat de investeringen zich binnen enkele jaren terugverdienen. Ook wil het CDA dat er wordt onderzocht welke maatregelen (verlichting weghalen, vervangen of dimmen) er nodig/mogelijk zijn in de nieuwe gemeente Het Hogeland om energiezuiniger te worden, maar ook om lichtvervuiling tegen te gaan. In de Eemshaven willen we ruimte bieden om (grootschaliger) te kunnen experimenten met duurzame energie en innovatieve technieken. Dit in samenwerking met onder andere kenniscentra en het bedrijfsleven.

Speerpunten:

Eén loket voor duurzaamheid & energie;

• Een opstartsubsidie voor dorpscoöperaties;

• Het verstrekken van duurzaamheidsleningen aan woningeigenaren;

• Beleid en duidelijke kaders voor windmolens en zonneparken;

• De gemeentelijke organisatie en de gebouwen worden klimaat- of energieneutraal.

• (Sport)verenigingen en besturen van dorpshuizen ondersteunen bij het verduurzamen van gebouwen en accommodaties. De lagere energierekening moet ten gunste komen van bijvoorbeeld de sportvereniging.

• Stimuleren dat opwekking van energie centraal bij industriegebied (Eemshaven) en decentrale opwekking bij verspreid liggende bedrijven (buitengebied) wordt gerealiseerd, waarbij samenwerking en afname van te veel aan opgewekte energie lokaal dient plaats te vinden

Slimme en duurzame mobiliteit stimuleren

Binnen de mogelijkheden die we hebben willen we slimme en duurzame mobiliteit stimuleren. Dit betekent dat er voldoende voorzieningen moeten zijn voor elektrische auto’s en fietsen, maar ook voor voertuigen die (in de toekomst) op waterstof rijden. Ook hier willen we ruimte bieden om te kunnen experimenteren met nieuwe technieken (bv. een experiment met zelfrijdende auto’s op een apart baanvak). Hierbij willen wij aansluiting zoeken bij kenniscentra uit de stad, zoals de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool en New Energy Coalition.

Speerpunten:

• Voldoende openbare oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s;

• Een waterstofstation mogelijk maken voor auto’s en bussen;

• Gemeentelijke voertuigen rijden elektrisch of op waterstof.

Afval verminderen en hergebruiken

We willen de hoeveelheid afval zoveel mogelijk reduceren en hergebruiken. Dat betekent zorgvuldige keuze van (bouw)materialen, bevordering van hergebruik en optimale recycling van afval. Een eerste stap ziet het CDA in het beperken van de afvalstroom. Wij ondersteunen de doelstellingen van VANG (Van Afval Naar Grondstof): niet meer dan 100 kg afval per inwoner in 2020. Wij zetten daarom in op maximale scheiding van ons afval, aan de bron (papier, glas, GFT) dan wel met na-scheiding na inzameling (kunststoffen). Daarbij willen wij de kosten voor de burgers zo laag mogelijk houden. Verder zijn we voor een actieve aanpak van zwerfafval.

Speerpunten:

• Beschikbaar stellen van een biobakje voor het optimaal scheiden van grijs en gft-afval;

• Bij investeringen nadrukkelijk kiezen voor herbruikbare materialen en gerecyclede grondstoffen;

• Voorlichting over de VANG-doelstellingen en advisering om die te behalen;

• Handhaven en bevorderen van de inzameling van papier door verenigingen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.