Vragen van het lid Bontenbal (CDA) aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over het Acantus-arrest en de gevolgen voor de warmtetransitie.

 

 1. Bent u bekend met de uitspraak van de Hoge Raad van 21 januari jl. in zaaknummer ECLI:NL:HR:2022:61 (1) waarin wordt bepaald dat warmte-installaties geen onlosmakelijk deel van woningen uitmaken, waardoor de volledige investeringen voor warmte-koudeopslag-installaties (WKO-installaties) en ook de onderhoudskosten verrekend horen te zijn in de huur?

 2. Is het juist dat deze uitspraak bepaalt dat woningcorporaties alleen het vastrecht van aansluiting en de energiekosten voor de opwekking van warmte mogen doorbelasten aan de huurders?

 3. Bent u op de hoogte van het negatieve effect dat deze uitspraak zal hebben op de verduurzaming van de gebouwde omgeving, omdat er voor woningcorporaties geen businesscase meer zal zijn om van het gas af te gaan vanwege het feit dat de investeringskosten voor WKO-installatie (in combinatie met een warmtepomp) vele malen hoger zijn dan die voor een gasketel?  

 4. Bent u tevens op de hoogte van het feit dat er reeds verschillende verduurzamingsprojecten zijn die dreigen te worden uitgesteld of zelfs geheel niet zullen worden uitgevoerd?

  1. Hebt u in beeld om hoeveel projecten en woningen het daarbij gaat?

 5. Deelt u de mening dat het negatieve effect van deze uitspraak op de warmtetransitie een onwenselijke ontwikkeling is?

  1. Zo nee, waarom niet?

 6. Klopt het dat er binnen uw ministerie wordt gewerkt aan een wetswijziging die de bovengenoemde obstakels voor de verduurzaming van woningen weg moet nemen?

 7. Kunt u inzichtelijk maken wat deze wetswijziging zal inhouden?

  1. Is het de bedoeling dat deze het mogelijk zal maken om alle kosten verbonden aan de levering van warmte en koude door te belasten?

 8. Kunt u tevens aangeven op welke termijn u tot deze wetswijziging zult komen?

  1. Deelt u de mening dat er hierbij haast geboden is, gezien de negatieve effecten van de huidige situatie voor de warmtetransitie en het feit dat er reeds projecten stilliggen en/of stoppen?

 

 1. De Rechtspraak, 21 januari 2022, via ECLI:NL:HR:2022:61, Hoge Raad, 20/01897 (rechtspraak.nl).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.