Vragen van het lid Inge van Dijk (CDA) aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport over gemeenten die voor een dilemma staan over de hoge energiekosten van schaatsbanen.

  1. Heeft u kennis genomen van het bericht dat gemeenten door de hoge energieprijzen voor de keuze staan om ofwel schaatsbanen te sluiten ofwel tonnen bij te moeten storten? (1)
  2. Kunt u een overzicht geven van de energie-uitgaven van de 21 verschillende Nederlandse schaatsbanen in de jaren 2021 en 2022, zo mogelijk aangevuld met de prognose van de kosten in 2023? Kunt u daarnaast per schaatsbaan aangeven wanneer de huidige energiecontracten aflopen? 
  3. Op welke wijze voert u de aangenomen motie-Inge van Dijk/Van der Laan uit, waarin verzocht wordt nauwgezet te monitoren of de aanvullende financiële middelen afdoende zijn om de unieke Nederlandse infrastructuur van verenigingen te ondersteunen? (2)
  4. Wanneer stuurt u de maandelijkse rapportage over deze monitoring naar de Tweede Kamer, zoals verzocht in de aangenomen motie-Van Dijk/Van der Laan?
  5. Kunt u aangeven of, en zo ja welke, schaatsbanen ondersteund worden vanuit de aanvullende financiële middelen die u aan gemeenten heeft toegezegd?
  6. Herkent u het signaal van de schaatsbond KNSB dat sluiting acuut dreigt bij een à twee schaatsbanen? Bent u met de betreffende gemeenten in contact over de mogelijkheden om deze banen open te houden? Zo nee, waarom niet?
  7. Kunt u aangeven op welke wijze u voornemens bent uw toezegging na te komen om samen met de andere stakeholders te voorkomen dat Thialf de deuren moet sluiten?
  8. Klopt het dat u in gesprek bent met de gemeente Heerenveen over aanvullende financiering voor Thialf, bovenop de eerder toegezegde 1 miljoen euro? Wat is hiervan de stand van zaken? (3)
  9. Op welke wijze zorgt u ervoor dat de innovatieve ideeën voor energiebesparende maatregelen die Thialf heeft ontwikkeld beschikbaar gesteld worden aan alle andere schaatsbanen? Wat is hiervan de stand van zaken? (4)

(1) https://www.ad.nl/binnenland/het-laatste-rondje-gemeenten-moeten-kiezen-schaatsbaan-dicht-of-geld-erbij~adafe944/
(2) Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36200-XVI, nr. 173.
(3) https://lc.nl/friesland/heerenveen/Schaatsseizoen-Thialf-kan-worden-afgemaakt-28170752.html
(4) Conform het verzoek in de aangenomen motie Heerema c.s., Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36200-XVI, nr. 157.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.