Schriftelijke vragen van de leden Inge van Dijk (CDA) en Van Baarle (DENK) aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over het bericht dat commissarissen en bestuurders bij zo'n twintig woningcorporaties privé huizen blijken te verhuren voor persoonlijk rendement. 
 
Vraag 01:
Bent u bekend met het gezamenlijk onderzoek van de NOS en Nieuwsuur, waaruit blijkt dat commissarissen en bestuurders bij zo'n twintig woningcorporaties privé huizen blijken te verhuren voor persoonlijk rendement? (1)
 
Vraag 02:
Deelt u de mening van de indieners dat bestuurders en commissarissen van woningcorporaties, gezien hun publieke functie, een voorbeeldrol hebben en het daarom principieel onwenselijk is dat zij vastgoed verhuren voor persoonlijk rendement? 

Vraag 03:
Deelt u de mening van de indieners dat het verhuren van deze huizen voor maandbedragen die niet redelijk zijn dubbel onwenselijk is en afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van de sector?
 
Vraag 04:
Klopt het dat woningcorporaties het huizenbezit van de functionarissen op dit moment niet hoeven te melden bij de Autoriteit Woningcorporaties?  Zo ja, wat vindt u hiervan? Zo ja, waarom is hiervoor gekozen?
 
Vraag 05:
Hoe is het mogelijk dat na de uitkomsten van de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties in 2014 een lacune is blijven bestaan in het toezicht op het vastgoedbezit van corporatiebestuurders en de (schijn van) belangenverstrengeling die hier mogelijk uit voortvloeit?
 
Vraag 06:
In hoeverre zijn bestuurders van woningcorporaties die privévastgoed verhuren voor persoonlijk rendement in de directe omgeving van de woningcorporatie waarvoor zij werken in overtreding van de Woningwet, waarin staat dat het lidmaatschap van bestuurders en commissarissen bij woningcorporaties onverenigbaar is met enige andere functie waarvan de uitoefening nadelig kan zijn voor de belangen van de corporatie?
 
Vraag 07:
Deelt u de mening van de indieners dat de genoemde praktijken de integriteit van de corporatiesector schaden en het daarom van cruciaal belang is om zo spoedig mogelijk met aangescherpte regelgeving en aanpassingen van het toezichtkader te komen?
 
Vraag 08:
Heeft de regelgeving voldoende sanctionerende maatregelen wat u betreft, mede gezien deze recente berichtgeving?

Vraag 09:
Hoe gaat u sturing geven aan en toezien op de aanscherping van de regels en de handhaving van deze aangescherpte regelgeving?  
 
Vraag 10:
Klopt het dat de Autoriteit Woningcorporaties, die toezicht moet houden op de sector, een onderzoek gaat instellen naar het privé verhuren van huizen door hoge functionarissen van woningcorporaties? Zo ja, bent u bereid de uitkomsten van dit onderzoek met de Tweede Kamer te delen?
 
Vraag 11:
Klopt het dat Aedes de integriteitscode gaat aanscherpen specifiek op dit punt? Bent u in overleg met Aedes hierover en bent u van mening dat dit afdoende is? En hoe zorgt u ervoor dat ook bestuurders van woningcorporaties die niet zijn aangesloten bij Aedes zich houden aan deze integriteitscodes?
 
(1) https://nos.nl/nieuwsuur/collectie/13938/artikel/2479920-onderzoek-de-twee-gezichten-in-corporatieland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.