Het CDA is een brede christendemocratische volkspartij. Bij ons staat de gemeenschap centraal. De betrokkenheid van mensen bij hun dorp, hun school, hun buurt, hun kerk, hun bedrijf of hun sportvereniging. Dat is het draagvlak voor het leven in Nederweert. Wij gaan uit van een christelijke mensen maatschappijvisie. Dat betekent dat mensen vooral tot persoonlijke groei komen door verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen.

Het CDA is geworteld in alle lagen van de samenleving. Daarom biedt het CDA ook in Nederweert plaats aan veel verschillende mensen. Het zijn allemaal mensen die vanuit hun eigen bijzondere overtuiging aan politiek doen en daarnaast hun bedrijf runnen, dienstbetrekking uitvoeren of ergens vrijwilliger zijn. We zijn een partij waar iedereen erbij hoort.

Voor ons begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. De overheid geeft alle mensen en organisaties het vertrouwen dat ze doen wat ze kunnen doen. De inwoner gunt de overheid de ruimte om te doen wat ze moet doen. Vertrouwen staat centraal. We willen geen harde cultuur van controleren en afrekenen. Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van de menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken. Het is een strenge en betrouwbare overheid die heldere grenzen stelt en onrecht bestrijdt.

We zetten in op betrokken inwoners om de onderlinge verbondenheid te versterken. Wie geraakt is door het lot van de ander kan niet anders dan in beweging komen. In de hulp van de overheid moet de menselijke maat weer zichtbaar en voelbaar worden gemaakt.

Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigenbelang en onze eigen tijd. We beschermen wat van waarde is. Om een betere samenleving achter te laten voor de komende generatie.

Onze speerpunten toegelicht

Breed woningaanbod voor iedereen

Ruim baan voor starters, 
doorstromers en senioren

Er zijn op dit moment veel te weinig geschikte woningen. Wij willen extra aandacht voor de lastige positie van starters, senioren, mensen met een kleine portemonnee en eenpersoonshuishoudens bij het vinden van een geschikte huur- of koopwoning.

Om de wachtlijsten voor een woning weg te werken is voor de korte termijn meer (sociale) woningbouw nodig. Wij zetten extra in op de bouw van levensloopbestendige woningen voor senioren. Dit is niet alleen goed voor de woonbehoefte van toekomstige senioren; ook stimuleert de bouw van levensloopbestendige woningen de doorstroom op de woningmarkt.

Het bouwen van tijdelijke woningen (flexwonen) is een effectief middel in de strijd tegen woningnood dat snel kan worden toegepast. Hiermee bieden we perspectief aan mensen met een acute woonvraag, die met de reguliere woningtoewijzing tussen wal en schip vallen. Denk hierbij zoal aan starters, gebroken gezinnen, mensen die een baan gevonden hebben in een nieuwe omgeving. Wij zetten hierbij maximaal in op de mogelijkheden voor versnelde bestemmingsplanprocedures en de bouw van tijdelijke woningen (mogelijk op basis van de Crisis- en Herstelwet).

We willen bij nieuwbouwwoningen zo veel mogelijk voorrang voor inwoners van de gemeente. Kopers moeten een sociaal en/of economische binding hebben met de woonplek. Een zelfbewoningsclausule wordt onderdeel van de verkoopvoorwaarden van nieuwe woningen.

Wij zetten ons maximaal in voor het flexibel omgaan met bijzondere woonvormen. De combinatie van wonen en zorg voor een gehandicapt kind of familie in de directe woonomgeving vinden wij vanzelfsprekend. Hiervoor kan de gemeente vergunningen voor flexibele bouwconcepten met een bepaalde duur afgeven, waarna de opstal, als de zorgtaak is beëindigd, wordt verwijderd.

Kiezen voor kwaliteit,
duurzaamheid en flexibiliteit

Voor ons is het woonbeleid gericht op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Met woningcorporaties maakt de gemeente gerichte prestatieafspraken over de hoeveelheid en de kwaliteit van het woningaanbod. We willen woningbouwcorporaties meer ruimte geven om met bouw en de verduurzaming aan de slag te gaan.

Er moet een oplossing komen voor de enorme hoeveelheid regels voor woningbouwinitiatieven. We maken flexibele woonvormen voor starters mogelijk door een daadkrachtige aanpak. Deze woonvormen kunnen ook ingezet worden voor andere doelgroepen (bijv. statushouders, daklozen en eenpersoonshuishoudens).

We omarmen particuliere wooninitiatieven. Nieuwe woonconcepten krijgen vrijheid en medewerking om te ontwikkelen. Dit draagt optimaal bij aan de diversiteit en het aantal woningen.

Goede basisvoorzieningen in alle kernen

Ontmoeten

De fysieke omgeving kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van contacten tussen inwoners. Daarom zoeken we actief naar goede ontmoetingsplekken en we faciliteren die waar nodig. De Haaze-Hoof in Ospel is een goed voorbeeld van hoe een gemeenschapshuis door samenwerking tussen inwoners en ondernemers toekomstbestendig kan worden gemaakt. De overige gemeenschapshuizen worden ook gemoderniseerd. Met name De Pinnenhof verdient hierbij bijzondere aandacht, aangezien de gemeente
eigenaar van dit pand is geworden.

Iedereen hoort erbij. Het is belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten buiten de eigen ‘bubbel’ . We stimuleren ontmoetingen tussen mensen met goede banen en opleidingen met inwoners in een kwetsbare positie. Dat draagt bij aan wederzijds inlevingsvermogen en empathie.

Inzetten op preventie
en gezond leven

Sport zorgt ervoor dat mensen bewegen, maar het verbindt mensen ook. Wij versterken verenigingen en willen meer voorzieningen voor sport en beweging in de openbare ruimte. Hierbij kan ook gedacht worden aan een combinatie van sport- en speelvoorzieningen.

Wij bieden laagdrempelige sport- en bewegingsactiviteiten voor mensen die door armoede of andere belemmeringen weinig of niet sporten. Ieder kind moet een zwemdiploma kunnen halen en moet kunnen meedoen met een sportactiviteit. Ook zorgen we voor sportveldjes en groene speeltuinen in de wijk.

Wij hebben aandacht voor het onderhouden en verduurzamen van sportaccommodaties. Sportaccommodaties moeten goed bereikbaar en veilig zijn. Achterstallig onderhoud moet worden weggewerkt. We zetten sportaccommodaties multifunctioneel in voor de buurt. In alle dorpskernen dient dan ook een gymvoorziening behouden te blijven.

Accommodaties met eenaantrekkingskracht voor de gehele gemeente dienen centraal gelegen te zijn, Een goed voorbeeld hiervan is het nieuwe scoutingterrein nabij de kanalenviersprong. Bij de eventuele gebiedsontwikkeling rondom de sporthal dienen ook verenigingen en accommodaties van de kleine dorpskernen te worden betrokken, zodat dit geen leegloop van het verenigingsleven in de kleine kernen veroorzaakt.

Kunst en cultuur
voor iedereen toegankelijk

Wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of andere culturele vorming en toegang heeft tot plekken waar kunst en cultuur tot leven komen. Daarom is het belangrijk dat er laagdrempelige voorzieningen voor de beoefening van (amateur)kunst zijn en dat deze voorzieningen financieel worden ondersteund door de gemeente.

Maatschappelijk betrokken onderwijs en verenigingsleven

Voor een sterk en vitaal
verenigingsleven

Wij maken ons sterk voor een vitaal verenigingsleven. Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Hier leert jong en oud om samen te werken, om te gaan met teleurstellingen, en verantwoordelijkheid te nemen.

We gaan verenigingen in alle kernen actief benaderen en helpen na de voor  hen moeilijke coronaperiode. Daar waar ze de steun het hardste nodig hebben, geven we ondersteuning. Dit kan zijn op het gebied van ledenwerving of gaten in de begroting te dichten die als gevolg van de coronacrisis zijn ontstaan.

Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden voor verenigingen, met name voor bestuurstaken. Van goedwillende burgers wordt een professionele inzet verwacht. Hieromtrent moet meer begrip en ondersteuning van de gemeente komen. We moeten hun bestuurlijk werk verlichten.

Wij willen voor verenigingen dat regels en vergunningen worden verminderd. Geef verenigingen en clubs meer ruimte voor initiatief. Het is goed als ze voor hun plannen en ideeën de ruimte krijgen. Waar mogelijk kan worden volstaan met algemene regels of met een melding.

Daar waar voorzieningen onder druk staan worden deze bij voorkeur ingericht voor meerdere gebruikers. Zo kunnen voorzieningen langer behouden blijven. Scholen, zorginstellingen en verenigingen maken bijvoorbeeld gebruik van hetzelfde gebouw.

Leren en werken

Veel jongeren komen moeilijk aan een stageplaats tijdens hun opleiding. Een stageperiode is niet alleen belangrijk voor verdere ontwikkeling van vaardigheden en competenties, maar het is ook een voorwaarde om af te studeren of over te gaan naar een volgend studiejaar. Veel jongeren ondervinden stress omdat het aanbod van overheid en bedrijfsleven ontoereikend is. In het ergste geval staken zij om deze reden hun studie. Met als resultaat een studieschuld en geen diploma. Ondernemers ervaren op hun beurt een tekort aan (nieuwe) opgeleide medewerkers.

De maatschappelijke stage is voor scholen niet verplicht. We willen dat scholen gestimuleerd worden om scholieren kennis te laten maken met maatschappelijke organisaties. Zo willen we datjongeren ervaring opdoen door een bijdrage te leveren aan de samenleving en het werken in een (vrijwilligers)organisatie.

Duurzame schoolgebouwen

Doordat het inwonersaantal van Nederweert groeit, komen verschillende scholen krapper in hun jasje te zitten. Wij gaan benodigde uitbreidingsplannen daarom actief ondersteunen en hun hierin ontzorgen.

Voor alle scholen wordt in beeld gebracht welke duurzaamheidsinvesteringen noodzakelijk zijn, om (bijna) energieneutraal te worden en voldoende ventilatie te hebben.

Nieuwe, groene inrichting van oudere wijken

De positieve effecten van groen op onze gezondheid zijn bewezen. Mensen met een groene woonomgeving voelen zich gezonder. Wij willen de groene openbare ruimte aantrekkelijker maken om te bewegen, te zijn en te ontmoeten. De gemeente legt ‘spelen in het groen’ vast als ruimtelijke functie. Wij vinden dat openbare groenstroken beter kunnen worden benut. Het houdt Nederweert koel in de zomer, gaat wateroverlast tegen in de winter en zorgt voor versterking van de biodiversiteit. Hierbij denken we aan bloemrijk bermbeheer en toepassing van natuurlijke afscheidingen zoals een houtwal om een parkeerplaats. Door als gemeente het groen ecologisch te onderhouden en chemische middelen te verbieden geven we het goede voorbeeld.

Nederweert moet ‘waterslim’ worden zodat we de pieken in regenval en droogte beter aankunnen. Wij willen groene daken, het afkoppelen van hemelwater op het riool en energiebesparende maatregelen verder stimuleren. Europese en nationale subsidieregelingen moeten hiervoor meer worden ingezet.

Het is belangrijk dat de gemeente over het niveau van groenonderhoud communiceert met omwonenden. Wij willen bewoners meer inbreng geven over het groen in hun buurt. Willen mensen hoogwaardig groen in hun buurt, dan vragen we in ruil daarvoor hun bijdrage bij het onderhoud van dit groen. Ze kunnen snippergroen van de gemeente adopteren. De gemeente faciliteert de bewoners waar nodig met materialen en kennis, en organiseert hiertoe een vast aanspreekpunt.

Uitgangspunt is dat de samenleving als eerste verantwoordelijkheid neemt en dan pas de overheid. We leren onze kinderen dat spelen in de omgeving van water gevaarlijk kan zijn, dat speeltuinen en klimrekken risico’s met zich mee kunnen brengen en accepteren dat de
overheid niet overal een oplossing voor hoeft te bedenken.

De inrichting van de openbare ruimte mag niet het sluitstuk zijn van economische activiteiten in de omgeving. De zorg voor een aantrekkelijke en toegankelijke inpassing in de omgeving is een vast onderdeel van ontwikkelopgaven. Wij blijven erop toezien dat de openbare ruimte niet vervuilt en verloedert, maar dat wordt gewerkt aan een schoon en veilig dorp.

Iedereen moet op een veilige manier op pad kunnen. De openbare ruimte moet veilig zijn, bijvoorbeeld door het toepassen van slimme verlichting. Zo zorgen we voor zelfstandige mobiliteit van kinderen en ouderen.

Wij blijven erop toezien dat openbare ruimten en gebouwen goed toegankelijk zijn, hindernissen worden gesignaleerd en verholpen.

De gemeente ondersteunt collectieve oplossingen die inwoners zelf bedenken om beter voor elkaar te kunnen zorgen. Wij willen bijvoorbeeld meer bankjes voor ontmoeting en zodat ouderen kunnen uitrusten.

Lokaal ondernemerschap

Minder leegstand in
centrumgebied en winkelstraten

We willen dat de gemeente de regie pakt op thema’s als leegstand, aantrekkelijke groene en schone openbare ruimte en veiligheid. Oplossingen worden in samenspraak met lokale ondernemers bedacht.

We willen dat leegstaande winkels en bedrijfsgebouwen worden gebruikt om startende en kleine ondernemers te huisvesten of dat deze gebouwen getransformeerd worden naar woningen. We willen bekijken of een verhuispremie voor bedrijven helpt om het verplaatsen en concentreren van winkels aan te moedigen.

We vinden dat er terughoudend omgegaan moet worden met het realiseren van grootschalige detailhandel aan de rand van het centrum. Dit om het leegzuigen van het centrumgebied te voorkomen.

Lokaal ondernemerschap
en lokale ondersteuning

We willen geen hogere lokale belastingen voor ondernemers. Behalve als in samenspraak met de ondernemers is afgesproken om de inkomsten te gebruiken voor verbeteringen van het ondernemersklimaat.

In het kader van het toekomstbestendig maken van de economie is flexibiliteit belangrijk. De ondernemer moet meer ruimte krijgen om te ondernemen. Dat kan door het schrappen, aanpassen of flexibiliseren van regels en meer ruimte voor experimenten in het op te stellen omgevingsplan.

Wij willen een goede samenwerking tussen bedrijven stimuleren en mee investeren in een goede lobby in de regio. Dit vergroot de kansen voor ondernemers en bedrijven voor onze bedrijventerreinen.

We willen inzetten op het herstructureren en revitaliseren van bestaande bedrijventerreinen. We willen dat het gebruik van bestaande terreinen voor gaat op het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen. Regionale afstemming tussen gemeenten over de omvang en de
kwaliteit van bedrijventerreinen is hierbij belangrijk.

Voor lokaal gewortelde bedrijven moet ruimte zijn voor groei, zodat de vitaliteit van buurten, wijken en dorpskernen behouden blijft.

We stimuleren samenwerkingen op bedrijventerreinen om energieneutraal te worden. We willen dat de gemeente meefinanciert in onderzoeken zoals energiescans en haalbaarheidsstudies.

Veilig wegennetwerk voor alle gebruikers

Investeren in goede
bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid stelt mensen in staat om te participeren in de samenleving en draagt bij aan verbetering van de leefomgeving.

Op korte afstanden is de fiets een aantrekkelijk, schoon en gezond vervoermiddel. Wij kiezen voor een veilig en fijnmazig fietsnetwerk.

Met de elektrische fiets neemt het bereik van de fiets als vervoermiddel toe. Vooral in het woon-werkverkeer leidt dit tot nieuwe kansen. Wij zetten in op de aanleg van snelfietspaden tussen woon-, werken schoolplekken.

Nieuwe combinaties in het doelgroepenvervoer bieden nieuwe mogelijkheden. Inwoners kunnen zelf bijdragen aan duurzaam vervoer door bijvoorbeeld gebruik te maken van huurauto’s, autodelen, etc.

Hoogwaardige fietsverbinding
Nederweert-Weert

Voor de situatie Weert – Nederweert geldt dat door de relatief korte afstand tussen beide kernen nu al veel werknemers, scholieren, consumenten en recreanten voor hun dagelijkse verplaatsing de fiets gebruiken. Ook het station in Weert ligt voor de inwoners van alle dorpskernen op fietsafstand. Het aanleggen van een aantrekkelijke, conflictvrije en verkeersveilige route tussen Nederweert en Weert moet dit gebruik bevorderen.

Mobiliteitshub

Door de strategische ligging aan de A2 kan Nederweert een cruciale rol vervullen om verkeer minder gebruik te laten maken van deze snelweg. In combinatie met de reeds aanwezige carpoolplaats kan een zogenaamde ‘mobiliteitshub’ worden gecreëerd, van waaruit mensen gebruik kunnen maken van een busverbinding richting de regio Eindhoven, elektrische deelfietsen en -auto’s, eventueel in combinatie met flexibele werkplekken.

Recreatieve fietsroutes

Recreatieve fietsers en wandelaars hebben niet altijd dezelfde behoefte als woon-werkverkeer en schoolgaande jeugd. Voor recreanten zijn de omgeving en de (recreatieve) voorzieningen van belang. Daarnaast is bij recreatieve routes aandacht nodig voor voldoende rustplaatsen en informatievoorzieningen.

Wij willen de toeristische trekpleisters, zoals de natuurgebieden, met elkaar verbinden en er dient nu eindelijk werk te worden gemaakt van het geplande fiets- en wandelpad tussen Ospeldijk en Buitencentrum De Pelen.

Verbeteren van recreatie, cultuur en toerisme

Cultureel erfgoed

Wij tonen respect voor onze waarden en ons cultureel-, religieus-, agrarisch- en historisch erfgoed, aan dialecten en streektalen, en feesten van gemeenschappelijkheid, zoals Kerst en carnaval.

We investeren in het behoud van onze betekenisvolle en beeldbepalende monumenten. Behalve grotere restauraties ondersteunt de gemeente ook kleiner maar even waardevol cultuurhistorisch erfgoed, bijvoorbeeld door het verstrekken van kleine kredieten aan particulieren.

Veel gemeentelijke monumenten (bijvoorbeeld kruisen, kapellen en graven) zijn niet in het bezit van de gemeente. Er zijn vaak geen middelen om deze monumenten te onderhouden. Hiervoor dient een aangepast subsidiesysteem te komen.

Een circulair en duurzaam buitengebied

Landbouw

We willen een vitale agrarische sector stimuleren, die zorgt voor werkgelegenheid en het landschap. Wij willen een landbouwvisie ontwikkelen met aandacht voor alternatieve verdienmodellen, bijvoorbeeld op het gebied van energieopwekking en natuurontwikkeling met kansen voor een toekomstbestendige landbouw.

We willen werken aan maatwerk gericht op de eigen verantwoordelijkheid van agrariërs. Extra inspanning in ruimtelijke kwaliteit of energietransitie levert ruimte op om te ondernemen.

Agrariërs stimuleren we ook om zorg te dragen voor natuurbeheer. Wij zien de agrariër als beheerder van ons typerende landschap. 

Circulaire economie

Het CDA wil dat de lokale overheid helpt door bewustwording en verbinding te zoeken tussen bedrijven, organisaties en lokale initiatieven die met circulaire economie bezig zijn.

De ruil- en deeleconomie groeit, cofinanciering en crowdfunding nemen toe. De lokale overheid steunt deze initiatieven.

Wij willen kortere ketens van het land naar het bord. Wat je van dichtbij haalt is verser, lekkerder en vaak minder belastend voor het milieu. Daarom stimuleren wij lokale coöperaties van boeren, winkeliers en consumenten om regionale producten op de markt te brengen en zo bij te dragen aan een sterke lokale en circulaire economie.

Plattelandswoningen

Door nieuw beleid zijn veel voormalige bedrijfswoningen in het buitengebied op papier onbewoonbaar en onverkoopbaar gemaakt. Veel bewoners van deze plattelandswoningen zien hun woongenot en vermogen hierdoor in rook opgaan. Voor al deze situaties dient een structurele oplossing te worden gevonden.

Vrijkomende agrarische
bebouwing

Voor vrijkomende agrarische bebouwing waaraan geen andere invulling kan worden gegeven, bijvoorbeeld voor recreatie of bepaalde woonvormen, dient er een sloopregeling te komen. Een soort van “ruimte voor ruimte regeling” op gemeentelijk niveau. Van bedrijven die al langere tijd niet meer in exploitatie zijn dient de milieuvergunning ingetrokken te worden.

Agrarisch verkeer

Agrarisch verkeer mag momenteel geen gebruik maken van onze provinciale wegen. Hierdoor dienen zij vaak gebruik te maken van ons lokaal wegennetwerk, soms zelfs binnen de bebouwde kom. We maken ons er sterk voor dat agrariërs wel van de provinciale wegen gebruik mogen gaan maken.

Naar een duurzame samenleving

Betaalbaar, behapbaar
en met draagvlak

Wij zijn voor een verduurzamingsopgave die betaalbaar en behapbaar is voor inwoners. Inwoners en bedrijven zijn bereid de stap te zetten, zolang zij weten dat de lasten betaalbaar zijn en eerlijk worden verdeeld. Ook moeten zij -meer dan nu- vooraf worden betrokken bij belangrijke besluiten. Samenwerking is het sleutelwoord.

Energieopwekking
en infrastructuur

We willen dat inwoners niet gedwongen moeten worden om deel te nemen aan een collectieve energievoorziening, maar altijd een eigen keuze moeten kunnen maken. Het opwekken van energie door middel van zon en wind heeft grote invloed op ons landschap. We willen dat de ‘zonneladder’ wordt toegepast. Eerst zon op het dak.

Landbouwgronden en natuurgebieden worden zoveel mogelijk ontzien.

We kiezen voor meervoudige duurzaamheid. Onze schaarse grond wordt zoveel als mogelijk voor dubbel gebruik ingezet. We denken dan o.a. het overkappen van parkeerterreinen met zonnepanelen en asbestdaken vervangen door een dak met zonnepanelen.

Om ruimte te houden voor innovatie, om in te kunnen spelen op nieuwe inzichten en omdat het gewenst is maatregelen te blijven toetsen op kosteneffectiviteit en hun impact, willen wij dat de lokale duurzaamheidsdoelstellingen synchroon (gaan) lopen met het klimaatakkoord.

In 2050 moeten de woningen in Nederweert van het gas af. Voordat tot uitvoering wordt overgegaan willen wij dat zorgvuldige afwegingen worden gemaakt voor onze inwoners. Zo moet bekend zijn welke (regionale) warmtebronnen ingezet worden, op welke plekken en tegen welke prijs voor onze inwoners. Inwoners betrekken we voortijdig in de planvorming.

Wij willen proeftuinen starten om ondernemers, woningcorporaties en initiatieven uit de samenleving te laten experimenteren met duurzame projecten zoals energiepositief bouwen en energie- en warmtenetten.

Wij willen energiearmoede tegen gaan. We zorgen ervoor dat extra uitgaven door maatregelen voor energiebesparing en isolatie van de woning voor inwoners betaalbaar blijven. Wij maken ons er in de komende collegeperiode hard voor dat koopwoningen kunnen worden geïsoleerd met een (sociaal) krediet voor lagere- en middeninkomens.

Afvalinzameling

Wij kiezen voor een afvalbeleid, waarin hergebruik van materialen als glas, papier, plastics, elektrische apparaten en textiel voorop staat. Bij de keuze welke manier van inzamelen het meest voordelig is betrekken wij bewoners, bedrijven en organisaties. Inwoners moeten gemakkelijk hun afval kunnen scheiden en inleveren. Afvalinzameling hoort bovendien ook betaalbaar te zijn.

Meer betrokkenheid van inwoners

Participatie moet echte participatie zijn, inwoners van jong tot oud moeten mee kunnen denken over oplossingen in hun directe omgeving of inbreng kunnen leveren aan beleidsnota’s. De gemeente is er immers voor haar inwoners.

Wij willen de denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van inwoners maximaal benutten. Daarbij zoeken we nadrukkelijk naar mogelijkheden om inwoners die zich minder laten horen te bereiken.

Wij willen dat dienstverlening dichtbij de inwoners en ondernemers wordt aangeboden én waar mogelijk digitaal. Tenzij de situatie om maatwerk vraagt bijvoorbeeld in de zorg (sociaal domein) waar vaak kennis van de specifieke situatie vereist is om goede diensten te
verlenen.

Wij zijn voor het uitdaagrecht (‘right to challenge’). Als inwoners een project sneller, goedkoper of met meer draagvlak uit kunnen voeren dan de gemeente, moet hiervoor ruimte worden gegeven.

Initiatief uit de samenleving voorrang geven moet normaal worden. De gemeente hoeft niet alles zelf te doen. Bij zoveel mogelijk projecten moet de gemeentelijke organisatie zich afvragen of zij zelf aan de slag gaan of dat ideeën van de inwoners uitgevoerd kunnen worden.

Wij willen dat in de planningsfase (vroege fase) overleg plaatsvindt met omwonenden en er gelegenheid is om mee te denken. Dit doen we om goede ideeën te verzamelen en zodat bezwaarprocedures minder nodig zijn.

Participatie is echter niet alleen politieke participatie. Voor ons is sociale participatie minstens zo belangrijk. Kansarme jongeren en eenzame ouderen worden regelmatig vergeten als het gaat om participatie. Wij willen extra aandacht voor deze twee groepen. Een duurzaam betrokken samenleving begint namelijk bij inclusiviteit en het samen doen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.