Ik zie jou!

Als ik jou zie kun je zijn wie dat je bent. Het begint met het zien van de ander en als de ander zich gezien en gehoord voelt, kan hij of zij er zijn.

Dit is de essentie van een samenleving. Dat je met elkaar leeft, werkt en diegene kunt zijn wie dat je bent. Een samenleving waarin welzijn voorop staat. Vaak zijn we geneigd om te denken dat we naar groei moeten streven. Groei in economisch opzicht door meer banen te creëren of meer bedrijvigheid. We streven naar groei als dit ook meer welzijn oplevert. Niet alleen voor een enkeling die hiervan profiteert maar we streven naar welzijn voor de gehele gemeenschap.

Welzijn is hetgeen waar wij naar streven en welvaart is dienend aan welzijn.

Zoals we de afgelopen jaren hebben gezien, profiteert niet iedereen in gelijke mate van de welvaartsgroei. Sterker nog, de ongelijkheid neemt de laatste decennia alleen maar verder toe.

Het alleen maar nastreven van economische groei is vanuit onze planeet een niet realistische opgave geworden. We zullen de groei van onze economie in een veel breder perspectief moeten plaatsen, waarbij de grenzen aan de mogelijkheden van onze aarde gerespecteerd worden en de verdeling van de voordelen van de groei bij alle inwoners terecht komt en niet slechts een klein deel van de bevolking.

Om urgente kwesties als klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en toenemende ongelijkheid aan te pakken zijn radicale veranderingen nodig. Dit alles brengt een gevoel van chaos en onbehagen met zich mee. Diverse wetenschappers duiden deze tijd ook wel aan als een overgang naar een nieuw tijdperk. Een kantelpunt in de geschiedenis van de mensheid. Onze verouderde systemen komen langzaam maar zeker tot stilstand en bieden het fundament voor een andere, betere manier van samenleven. Het creëren van een nieuw waardenstelsel is het vertrekpunt van de verandering. Het centraal stellen van de mens, elkaar vertrouwen en samenwerken. En juist die kernwaarden zitten in het hart van ons CDA, al járen. Wij werken en denken vanuit deze kernwaarden en die bieden een stevige basis voor de broodnodige verandering.

Onze krachtige waarden zijn actueler dan ooit.

Gespreide verantwoordelijkheid: Voor het CDA begint politiek met de erkenning van het maatschappelijk initiatief. Buurtverenigingen, sportclubs, scholen, kerken, multiculturele instellingen, zorginstellingen, bedrijven. Ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving. Een goed functionerende samenleving kan niet zonder maatschappelijke organisaties. Ze zorgen voor binding en verbinding.

Publieke gerechtigheid: Het CDA staat voor de rechtstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid. Een betrouwbare overheid die grenzen stelt en onrecht bestrijdt is nodig om ruimte te scheppen voor al het goede dat mensen in de samenleving tot stand kunnen brengen. De overheid moet rechtvaardig zijn. Ze moet in haar optreden recht doen aan alle facetten van het mens-zijn en op die verantwoordelijkheid aanspreekbaar zijn.

 

Solidariteit: Betrokken inwoners versterken de onderlinge verbondenheid. Niet alleen betrokkenheid tussen generaties , maar ook tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor ons zelf, maar zijn mens door met elkaar te leven. Wie geraakt is door het lot van de ander, kan niet anders dan in beweging komen. De overheid dient onder andere een basis te bieden aan sociale zekerheid, beschikbare gezondheidszorg en hoogwaardig onderwijs.

Rentmeesterschap: Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. We hebben de natuur en de cultuur geërfd van onze (voor)ouders en te leen van de mensen die na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze huidige tijd, ook op financieel gebied. Beheren en beheersen zijn niet voldoende. Om een betere samenleving achter te laten zijn creativiteit en innovatie nodig.

 

Hoe gaan we dit realiseren?

Kleine stapjes in de goede richting om nieuwe oplossingen te verkennen. Deze gaan over veranderingen in dagelijks gedrag en leefstijlkeuzes van ons allemaal.  Als genoeg mensen meer toekomstgerichte keuzes gaan maken, dan komen de gewenste veranderingen eerder in zicht en kan het opeens snel gaan.

Duurzame gedragsverandering komt tot stand als mensen door het nemen van kleine stappen vertrouwen opbouwen in hun eigen kunnen om het anders te doen. Elk individu is belangrijk om samen met elkaar de juiste stappen te kunnen zetten.

Als kleine veranderingen lukken, kun je ook grotere veranderingen tot stand brengen. Zo kunnen kleine stappen uiteindelijk voor iedereen een groot verschil maken.

Wij willen iedereen erbij betrekken en een rol geven in het oplossen van dilemma’s.  Zowel door het aangaan van het gesprek als bij de zoektocht naar oplossingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.