Baas in eigen buurt!

Samen plannen maken voor je wijk in hét wijkplan

Mensen wonen in een bepaalde wijk, buurt of dorp, hun gemeenschap. Daar leven zij, zijn ze lid van een vereniging, gaan ze naar de naar school en naar de dokter. De directe leefomgeving van mensen is heel belangrijk voor hun welzijn. Zijn er voldoende voorzieningen, is er voldoende groen, is het veilig en leefbaar? Samen met de wijk wordt één wijkplan opgesteld.

Wij werken samen met verschillende organisaties in een team. Hoe mooi zou het zijn als er gewerkt wordt vanuit een totale (integrale) gebiedsontwikkeling. Een wijkmanager houdt als een soort wijk-conciërge alle touwtjes goed in de handen en blijft zorgen voor verbinding. Of het nu gaat om zorg, een speeltuin, een woningbouwproject of de kermis. 

Gebiedsgericht werken betekent goed naar elkaar luisteren en samenwerken. En ook dat bewoners, organisaties en ondernemers elkaar laten doen waar zij het beste in zijn. Zo doen we samen wat het beste is voor Roermond.

Gemeenschap organiseer je dicht bij de mensen in de wijken en de verenigingen. Daar vindt ontmoeting en verbinding plaats. Daar ontstaan initiatieven die onze steun verdienen. Daarbij is het essentieel dat de gemeentelijke organisatie, de ambtenaren, deze nieuwe werkwijze zelf ervaren, ondersteunen en faciliteren, zo creëren we ook een duurzame gemeentelijke organisatie.

Wij gaan dus op een andere manier werken. Zodat sociale zaken, economische zaken en ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, infrastructuur, veiligheid, leefbaarheid in één plan voor de wijk wordt opgenomen, dat door samenwerking tot stand is gekomen.

Een groene omgeving

Onze schaarse ruimte moeten we duurzaam gebruiken. De focus ligt op inbreiding in plaats van uitbreiding. Bij voorkeur geen natuur of weilanden volbouwen maar her- ontwikkelen van braakliggende terreinen of leegstaande gebouwen.  We zetten in op nieuwbouw waarbij nieuwe te bouwen panden in de toekomst eenvoudig om te bouwen zijn naar een andere functie. Dat is duurzaam.

Zo houden we ook de omgeving groen en kunnen we mensen weer dichter bij de natuurbrengen. Onthaasten in een tijd waarin de waan van de dag regeert en er weinig tot geen rustmomenten gecreëerd worden.

Nederland is in totaal 21 nationale parken rijk en een van deze parken grenst aan de gemeente Roermond. Nationaal park De Meinweg is een grenspark waar een grote mate van biodiversiteit  aanwezig is. Wij vinden behoud van het Nationaal Park belangrijk. Het is essentieel dat iedereen kan genieten van de prachtige natuur die de gemeente Roermond verder rijk is. Denk bijvoorbeeld aan de Asseltse plassen, de Boukoulse bossen, en de Roermondse Maasplassen.

Veiligheid

Duurzaam samenleven betekent ook een veilige samenleving. Samen met partners als de politie en de Veiligheidsregio Limburg-Noord zetten we ons in voor een gemeente waar mensen veilig met elkaar samenwonen. Het waarborgen van sociale en fysieke veiligheid is een overheidstaak die mede door de gemeente wordt geborgd, bijvoorbeeld crisisbeheersing en brandweer. Ondermijning is onacceptabel en wordt hard aangepakt. De verplaatsing van de coffeeshops naar een locatie buiten het centrum wordt doorgezet. Inwoners, ondernemers en bezoekers moeten Roermond als een duurzaam veilige stad en gemeente ervaren.

Sport

Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners, uit welke bevolkingslaag dan ook, jong en oud, de mogelijkheid hebben om gebruik te kunnen maken van de sportvoorzieningen die de gemeente Roermond rijk is.

Onze openbare ruimte moet meer worden ingezet om mensen uit te dagen tot bewegen.  We gaan voor een vitale bevolking en een gemeente waar iedereen mag en kan meedoen!

Onze samenleving is aan het verouderen en dit vraagt om verandering en aanpassing binnen ons gemeentelijk beleid. Beweging voor ouderen verdient meer aandacht. Ook kunnen we senioren en gezinnen helpen om gebruik te maken van het brede aanbod aan voorzieningen om zowel lichamelijk én geestelijk fit te blijven.

In het kort:

  • Wijkplannen opstellen met de wijk samen (over openbare ruimte, maar ook sociale aanpak, woningbouw, voorzieningen : integraal)
  • Wijkmanager aanstellen (“conciërge van de wijk”)
  • Meer aandacht voor sport en beweging
  • Openbare ruimte inrichten zodat het uitnodigt voor beweging
  • Gemeentelijke organisatie ontwikkelt door in het nieuwe werken

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.