Verkiezingsprogramma 2022-2026

Veilig voelen en overlast aanpakken

Beste inwoner,

In een serie brieven vertelt uw lokale CDA Goirle Riel onze programmapunten voor komende periode. Vandaag brief 1, over veiligheid. Veel leesplezier!

Hebben jullie je weleens onveilig gevoeld in Goirle? Wij horen daar met enige regelmaat geluiden over. Veilig naar de winkel, sportclub of het wijkgebouw moet altijd kunnen. Jong en oud. Overdag en ’s nachts. Om de veiligheid te verbeteren pleiten wij voor het aanpakken van vandalisme; vernielde objecten snel herstellen en indien mogelijk aanpassen ter voorkoming van nieuw vandalisme. De inzet van BOA’s naar behoefte van de inwoners, zoals voor het aanpakken van fietsers op de Hovel of beveiliging bij bedreigingen. We ondersteunen inwonersinitiatieven om veiligheid te vergroten en willen per wijk zicht op de aanpak van veiligheid. Meer politie zichtbaar op straat, het stevig aanpakken van georganiseerde (drugs)criminaliteit en het verder ontmoedigen van alcohol- en drugsgebruik. Ook hebben we behoefte aan een wervingsplan voor de lokale brandweer.

Zo beogen we ons veiliger te voelen en overlast aan te pakken in onze gemeente.

Laten we er een mooi en veilig nieuw jaar van maken.

Hartelijke groet,

CDA Goirle Riel

..........................................................................................................................

Klimaatverandering

Beste klimaatbewusteling,

In een serie brieven vertelt uw lokale CDA Goirle Riel onze programmapunten voor komende periode. Vandaag brief 2, over klimaat adaptatie. Veel leesplezier!

Afval gescheiden inzamelen, de fiets pakken en investeren in zonnepanelen, dat doen jullie toch allemaal? Daar moeten we mee doorgaan! We richten ons onder andere op het hergebruik van materialen, proeftuinen in de wijken, elektrische laadpalen, mogelijkheden tot opwekken van duurzame energie en het betaalbaar maken van het scheiden van afval.

Deze afspraken met een intentie van win-win moeten helpen net dat ene zetje extra te geven. We hebben in Goirle en Riel veel boeren of ondernemers die op een of andere manier actief zijn in het buitengebied. We willen dat we een goed en fijn buitengebied hebben waar er balans is tussen natuur, landbouw, recreatie, toerisme en wonen. Er is plaats voor de boer, de fietser en de natuurliefhebber. Dat moeten we samendoen. Laat ons het goede voorbeeld geven, waar de gemeente partijen bij elkaar brengt om te bewaken dat ons unieke karakter duurzaam kan doorgaan.

En als een boer stopt, komt er vaak een groot pand leeg te staan. We zijn in die gevallen voorstander van een nieuwe bestemming door een andere vorm van eigentijds ondernemerschap of ten dienste van de natuur of sport. Verplaatsing van agrarische ondernemers naar een leeggekomen agrarisch bedrijf is ook mogelijk, maar dan met de gedachte dat we bewegen vanuit gevoelig gebied naar een minder gevoelig gebied. De gemeente moet zich daarvoor hard maken richting de Provincie.

Zo willen we dat het gemakkelijker wordt voor iedereen om zijn of haar steentje bij te dragen aan het klimaat.

Meer weten? Zie ook www.cda.nl/goirle of mail ons: [email protected]

Woningbehoefte

Beste woningzoeker,

In een serie brieven vertelt uw lokale CDA Goirle Riel onze programmapunten voor komende periode.  Vandaag brief 3, over betaalbaar en creatief bouwen in Goirle en Riel. Veel leesplezier!

Wij vinden dat er moet worden gebouwd naar de behoefte die er is, zoals leeftijdsbestendige woningen voor senioren en ouderen, zoveel mogelijk nabij (winkel-)voorzieningen. En betaalbare woningen voor starters of mensen die na echtscheiding kleiner gaan wonen. Geschikte locaties binnen de bebouwde kom kunnen hiervoor worden gebruikt. Ook het plaatsen van tijdelijke woningen kan kansen bieden.

Bouwen en renoveren zijn cruciaal. Woningen moeten worden gebouwd naar demografische behoefte, niet vanuit het beste verdienmodel. Je moet als inwoner meer zelf kunnen bepalen, bijvoorbeeld door ‘achter de gevel bouwen’ of woningen te splitsen, waarbij de gemeente flexibele bestemmingsplannen hanteert. Ook zijn vernieuwing en innovatie middels het toestaan van andere woonvormen belangrijk, zoals tiny houses bijvoorbeeld.

De gemeente moet ervoor zorgen dat corporaties, ontwikkelaars en investeerders samenwerken. Ook de herbestemming van voormalige agrarische locaties moet eenvoudiger. Daarnaast wil je thuis ook gewoon (heel) goed internet. En glasvezel hoort daarbij. We willen die mogelijkheden grijpen.

En de leegstand op bedrijventerreinen stoort ons. We willen geen nieuwe bedrijventerreinen ontwikkelen; er zijn nog kavels beschikbaar en er staan bedrijfspanden leeg. Beheer, herstructurering en ontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen moet meer in samenhang met andere gemeenten in de regio worden gedaan.

Met al deze ideeën beogen we jou als woningzoeker te helpen.

Meer weten? Zie ook www.cda.nl/goirle of mail ons: [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.