Algemene Beschouwingen 2018

Algemene beschouwingen fractie CDA Reusel-De Mierden begroting 2019 e.v.

Het College is er dit jaar weer in geslaagd om een sluitende begroting aan te bieden. Structureel zitten we dit jaar in de plus, maar incidenteel dik in de min, evenals alle bedragen zowel structureel als incidenteel voor de komende jaren!  Dit baart ons grote zorgen, zeker als we de bedragen van deze meerjarenbegroting vergelijken met de bedragen die in de programmabegroting 2018-2021 staan en voor het merendeel een positief saldo laten zien!  

Volgens het college is de begroting deels een voortzetting van bestaand beleid maar komen de aandachtspunten uit het coalitieprogramma “Een blik naar buiten”. Aandachtspunten die nog nadere uitwerking vergen en vaak nog wat voorbereiding en/of onderzoek nodig hebben, aldus het college. Dus we weten nauwelijks wat er op ons bordje komt. De begroting is dan wel gebaseerd op “de blik naar buiten” maar voor het CDA is het geen blikvanger in positieve zin. 

 

Ondanks het tekort op bijna alle onderdelen van de meerjarenbegroting worden er vergaande voorstellen gedaan voor nieuw beleid. 

·      In 2020/ 2021 wordt er een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van fietsverbindingen in de Sleutelstraat en de Leijenstraat ter waarde van 25.000 euro. Dit zou dus alleen voor de Leijenstraat gelden, want voor Weijereind en Sleutelstraat zijn in het recente verleden al onderzoeken gedaan. Dit onderzoek staat gepland in het laatste jaar van deze regeerperiode. Als je dan echt fietspaden wil aanleggen, hoe ambitieus ben je als je dit pas in 2022 doet?

·      Ook in 2020 en 2021 wil men 100.000 euro uitgeven aan faciliteiten bij de natuurpoorten. De faciliteiten bij de natuurpoorten worden nu geëxploiteerd door particulieren. Is het de bedoeling dat wij hier als gemeente actief en financieel in gaan participeren?   Of is dit nu juist een prachtig project voor “Samen Doen”?

·      Het onderzoek naar behoeften en woonwensen voor jongeren zou uitgevoerd gaan worden in 2020. Het CDA is er voorstander van om dit juist naar voren te halen. Voor het onderzoek is afgerond en uitgewerkt zijn we vier jaar verder. Willen we de jongeren in onze gemeente aan woonruimte helpen dan moeten we sneller acteren, anders zijn we misschien te laat. Jongeren die in onze gemeente blijven, dragen bij aan de leefbaarheid van onze kernen.  Amendement

·      In 2020 staat ook een herhaling van het belevingsonderzoek op de agenda. Hiervoor is 50.000 euro uitgetrokken. Wij vragen ons af of dit onderzoek niet kosteloos gedaan kan worden bijvoorbeeld als afstudeerproject voor studenten. De resultaten van het belevingsonderzoek van 2017 zien wij als een nul-meting. Een vervolgonderzoek zou dus grotendeels moeten bestaan uit dezelfde vragen, wil men de uitkomsten kunnen vergelijken met het eerste onderzoek en dus kunnen duiden als resultaten van uitgevoerd beleid.

Naast deze zaken blijven wij aandacht vragen voor enkele aspecten van het huidige beleid.

·      Het aantal WMO- aanvragen, als gevolg van het langer thuis blijven wonen, zal in de toekomst toenemen. De landelijke overheid heeft ons een bezuiniging opgelegd, maar deze houdt er geen rekening mee dat er nu al veel taken rusten op de schouders van de mantelzorgers. Het blijft voor ons een zorg of de middelen die door de overheid toegekend worden, in de toekomst toereikend zullen zijn om iedereen die daarvoor in aanmerking komt te helpen. Wij vinden dat het voorgestelde maatwerkbudget een goed initiatief is om onwenselijke situaties te voorkomen.

·       Ook bij de jeugdzorg hebben we te maken gehad met forse bezuinigingen van bovenaf. Ook hier lopen we het risico dat er niet genoeg middelen ter beschikking komen voor de doelgroep. We vragen het College dan ook om zowel bij de WMO als bij de Jeugdzorg goed te monitoren en tijdig te evalueren.

•    In de beleidsregels beoordeling woningbouw initiatieven vastgesteld op 22 mei 2018 is opgenomen dat plannen vanaf 5 woningen minimaal 60% sociale woningbouw bevatten. Dit is opgetekend in de woonvisie. Dit geldt voor de hele gemeente. In alle kernen zijn we goed op weg om dit daadwerkelijk te realiseren, maar in de kern Hooge Mierde wordt hier niet aan voldaan terwijl er bij de inwoners die in Hooge Mierde willen blijven wonen wel degelijk behoefte is aan sociale woningbouw.  Het CDA stelt voor dat het College met RSZK het gesprek aan gaat om er voor te zorgen dat er op korte termijn op de Leeuwerik sociale woningbouw gaat plaats vinden.

·      Begin 2019 gaan WVK en ISD samen op in het Participatiebedrijf als uitvloeisel van de Participatiewet. Het nieuwe bedrijf wordt niet alleen werkgever van de bestaande populatie Wsw ‘ers maar gaat meer opereren als arbeidsmakelaar voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Insteek wordt om zo min mogelijk mensen met een arbeidsbeperking thuis te laten zitten. Het CDA hoopt dat dit nieuwe bedrijf zo succesvol wordt dat deze doelstelling ruim gehaald wordt. Maar er zullen altijd mensen over blijven die alleen kunnen participeren in een beschermde omgeving. Het CDA hoopt dat hier rekening mee wordt gehouden.

·      Vorig jaar hebben we gepleit voor een concreet plan van aanpak om de aanrijtijden van de ambulance en brandweer te verbeteren of acceptabel te maken, maar het bleek toen een moeilijk onderwerp. Gelukkig kunnen wij in Reusel-de-Mierden nog steeds steunen op onze first responders. Lof voor deze mensen. Er wordt nu gewerkt aan het ambulance spreidingsplan. Er komen meer ambulances en er wordt extra personeel aangetrokken. Het CDA hoopt dat we door deze maatregel nu eindelijk de normen ten aanzien van de aanrijtijden van ambulances gaan halen.     

·      Ook vroegen we aandacht voor veilige oversteekplaatsen: Bijvoorbeeld op de Wilhelminalaan, en de Schoolstraat en een veilige oversteekplaats voor de jeugd die naar het sportveld gaat. We hadden gedreigd zelf de kwast ter hand te nemen. Voor de Wilhelminalaan was dit niet nodig, maar het oversteken op de Schoolstraat is nog steeds gevaarlijk.  College zet vaart achter het Centrumplan, zodat er een veilige oversteek voor het winkelend publiek bij de Schoolstraat snel gerealiseerd wordt. Of liever nog, neem dit op als een prioriteit.

·      Er is veel te doen geweest wat betreft de huisvesting van migranten. In september is het “Raadsvoorstel Afwegingskader voor initiatieven huisvesting arbeidsmigranten” in de raad aangenomen. Dit zou het mogelijk maken om initiatieven wat betreft huisvesting te kunnen honoreren. Wat schets onze verbazing? Het thema arbeidsmigranten staat pas voor 2023 op de agenda.

 

Geacht College, deze begroting is allerminst een blikvanger waar je trots op kunt zijn. Als deze meerjarenbegroting wordt goed gekeurd, zullen we heel goed op ons huishoudboekje moeten passen, als we niet onder toezicht van de Provincie willen komen te staan. Wij vragen aan onze collega raadsleden dan ook, zeer verstandig om te gaan met het voorgestelde nieuwe beleid, en zeer serieus de afweging te maken of we met het uitvoeren daarvan onze burgers van dienst zijn.

 

 

 

 

 

 

 

Uitgelicht

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.