Op alfabet

Al onze standpunten op alfabetische volgorde.

Thema's

Lees hier wat we vinden van de thema's economie, Europa, werk, gezin, zorg, duurzaamheid, samenleving en onderwijs.

Het CDA kiest voor vitale dorpen, waar het voor iedereen goed wonen is. Veiligheid in de buurt en op de weg, zorg voor elkaar en voor natuur en omgeving.                                                                        

1. Zorg                                                                                                                                                         Wij zijn van mening dat iedereen moet kunnen blijven rekenen op hulp, ondersteuning en zorg. Maar we willen ook meer aandacht voor het voorkomen van problemen, dan het alleen oplossen daarvan. We streven naar een samenleving waaraan jong en oud, mensen met en zonder beperking deel kunnen nemen.

2. Wonen                                                                                                                                                    Ons ideaal: Een gemeente waar het goed en veilig wonen is. Een gemeente waarin iedereen zo lang mogelijk in zijn eigen omgeving kan blijven, ook als er sprake zou zijn van ondersteuning of lichte zorg. Om dit mogelijk te maken vinden we, dat er tijdig voorlichting gegeven moet worden over aanpassingen aan de woning.

3. Milieu                                                                                                                                                      Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het inzamelen van afval. Reusel-de-Mierden is de eerste gemeente die de doelstelling voor afvalscheiding met nog maar 5% restafval gehaald heeft. Een geweldig resultaat!! Maar ook een met een zwart randje. Want de kosten van de afvalverwijdering blijven voor de burgers stijgen. We moeten ervoor zorgen dat we de inwoners die zo enorm hun best doen om hun afval te scheiden, kunnen belonen met lagere tarieven in plaats van ze te “straffen” met hogere.  

4. Water                                                                                                                                       Zonder water geen leven. Schoon water is niet alleen een taak van het waterschap. Medicijnen zijn moeilijk in de waterzuivering te verwijderen. Zorginstellingen, apotheken, artsen en de gebruikers kunnen ieder hun steentje bijdragen, door ervoor te waken dat er zo min mogelijk medicinaal afval in het riool komt.

5. Jeugd 
De jeugd moet kunnen rekenen op positieve omstandigheden om op te kunnen groeien. De gemeente richt  zich samen met betrokken partijen op de versterking van de lokale pedagogische infrastructuur.  Daarbij is het belangrijk om een jeugdbeleid te voeren waarbij problemen voorkomen of beperkt worden. Het gezegde “goede voorzieningen voor kinderen zijn van blijvende waarde” spreekt het CDA aan!  

6. Centrumplan 
Een ambitieus plan met een duidelijke visie op gewenste ontwikkelingen, een plan dat samenvalt met de afwaardering van de Wilhelminalaan en een verbinding tot stand brengt met Wilhelminalaan Zuid en de Markt.  We zijn blij dat de psychogeriatrische (pg) plaatsen in Mariahof al snel gerealiseerd gaan worden en dat voor de seniorenwoningen de schop in de grond gaat. We willen erop aan dringen om ook op de andere aspecten van het plan door te pakken en de schouders eronder te zetten.


7.  Ambulances 
De aanrijtijden van ambulance en brandweer blijven een punt van zorg. We hebben al vaker gepleit voor een concreet plan van aanpak om de aanrijtijden van de ambulance en brandweer te verbeteren of acceptabel te maken, maar het blijft een moeilijk onderwerp.  


8. Duurzaamheid                                                                                                                            Onze gemeente moet in 2025 energieneutraal zijn. Verder willen we duurzame en flexibele woningbouw in alle kernen. 

9. Buitengebied                                                                                                                                      De leefbaarheid op het platteland staat of valt met een gezonde en duurzame agrarische sector. Wij streven naar een goede balans tussen wonen, natuur, landbouw en recreatie. We kiezen voor een buitengebied waar plaats is voor de agrariër, de inwoner en de toerist, met respect voor eenieders belang.

10. Overheid en burger 
Het CDA gelooft in de vitaliteit van de lokale samenleving. De gemeente is daarbij allereerst een ondersteuner van de eigen initiatieven en prioriteiten van de inwoners. De gemeentelijke overheid moet dienstbaar en betrouwbaar zijn. Dienstverlening moet snel en adequaat zijn en de informatievoorziening moet gemakkelijk en toegankelijk zijn. 

 

 

 

Publicaties

Een overzicht van al onze recente publicaties.

Uitgangspunten

De basis van het CDA-gedachtegoed wordt gevormd door vier uitgangpunten: gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap.

  • Lees meer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.