Kansen zien

Verkiezingsprogramma

 

Het CDA Reusel-De Mierden staat voor een krachtige, vitale, en actieve samenleving. Samen met de kandidaten, met het bestuur en met u zullen we campagne voeren om deze boodschap uit te dragen. We hopen dat we op 21 maart 2018 voldoende ondersteuning krijgen van u als kiezer, zodat we in de komende vier jaar verder kunnen werken aan onze samenleving.

Er is de afgelopen 4 jaar hard gewerkt aan het uitvoeren van ons coalitieprogramma. Veel is gerealiseerd, andere zaken zijn in gang gezet. Het coalitieprogramma had als motto: Lokaal-Samen-Doen, Samen sta je sterk. Het “Samen Doen” is inmiddels een rode draad geworden in heel veel taakvelden van onze gemeente. We veranderen van een gemeente die de regie neemt, naar een gemeente die participeert in initiatieven vanuit de gemeenschap en waarbij we optrekken als partner, niet als een schoolmeester die alles beter denkt te weten. Dit krijgt ook al vorm in ons verenigingsleven waar we enorm trots op zijn. Zij vertalen het samen doen onder andere in “iedereen kan mee doen”. Complimenten voor al die vrijwilligers die zich jaar in jaar uit in zetten om de verenigingen draaiend te houden.  

 

Bestuur

In ons vorig verkiezingsprogramma hebben we als CDA uitgesproken dat we voor het uitbreiden van de Kempensamenwerking waren en tegen een gemeentelijke herindeling.    Maar in januari van dit jaar (2017) hebben wij goed naar onze inwoners geluisterd. Zij vroegen ons om als Reusel-De Mierden te kiezen voor een bestuurlijke fusie, liefst met de andere Kempengemeenten. Daarbij moet gelet worden op een goede verbinding tussen gemeente en burgers, de leefbaarheid van de dorpen moet versterkt worden en we moeten zorg dragen voor sterke dorpsraden. En natuurlijk moeten we aandacht blijven houden voor kwaliteitsverbetering. Wij zullen alles in het werk stellen om te komen tot een fusie met alle 5 Kempengemeenten, ook al lijkt dit voor andere gemeenten op dit moment een brug te ver. We willen pas investeren in een fusie als het hoogst haalbare bereikt is.  

   

In de komende vier jaar willen we Reusel-De Mierden nog sterker maken en daarbij zorg dragen voor wonen, werk en leefbaarheid. Dit willen we samen met de inwoners uitvoeren op een maatschappelijk verantwoorde manier.

Ons ideaal is een gemeente waarin zoveel mogelijk mensen zich thuis voelen en een gemeenschap waarin ieder naar vermogen zijn persoonlijke bijdrage levert. Dat vraagt om een gemeente die mensen de ruimte geeft en hen aanspreekt op eigen verantwoordelijkheid en zorg voor hun omgeving. Wij geloven in de vitaliteit van de lokale samenleving. Mensen maken hun leefomgeving. De gemeente moet daarbij dienstbaar en betrouwbaar zijn, en ruimte bieden aan initiatieven. In een steeds complexer wordende samenleving kunnen problemen alleen worden opgelost door gezamenlijk de schouders eronder te zetten. Ook hier is Samen Doen een vereiste.

We willen meer bereiken met minder administratieve lasten. We willen meer sturen op wat men doet, dan op hoe het gedaan moet worden. Wij hebben vertrouwen in de burger als professional.

Zorg

Omdat we allemaal steeds ouder worden, wordt ook de zorg voor elkaar steeds belangrijker  in de familie of in kleinschalige voorzieningen in de buurt. Wij stimuleren deze nabije zorg en ondersteunen mantelzorgers in het zware werk dat ze doen. Bij alle veranderingen in de zorg moeten en mogen ouderen, chronisch zieken en gehandicapten altijd kunnen blijven vertrouwen op de zorg die ze nodig hebben. Dat is geen gunst, maar een oprechte en blijvende solidariteit met mensen die het vaak al moeilijk genoeg hebben.

Goede ouderenzorg is voor het CDA een kwestie van beschaving. Het gaat om liefdevolle en waardevolle zorg, die veelal op kleine schaal kan worden georganiseerd. Wij willen dat er voor ouderen voldoende aandacht is, dat we eenzaamheid tegengaan en ook aandacht hebben voor gesprekken rond levensvragen en zingeving in de laatste fase van het leven.

Ouderen moeten kunnen vertrouwen op goede zorg thuis, voor hen zelf en voor de mensen die voor hen zorgen.  

Het CDA is van mening dat iedereen moet kunnen blijven rekenen op hulp, ondersteuning en zorg. Maar we willen ook meer aandacht voor het voorkomen van problemen, dan het alleen oplossen daarvan. We streven naar een samenleving waaraan jong en oud, mensen met en zonder beperking deel kunnen nemen. Daarbij is een goede leefbaarheid en een sociale infrastructuur in dorpen en wijken belangrijk.

Mensen moeten zich prettig en veilig voelen in hun eigen dorp of wijk. Ze moeten daar elkaar kunnen ontmoeten, sporten en andere activiteiten ondernemen. Hun kinderen moeten er naar school kunnen gaan. Daarom wil het CDA investeren in goede voorzieningen in de dorpen en wijken. Denk daarbij aan gemeenschapshuizen, brede scholen, sportparken, ontmoetingsruimten, maar ook aan het subsidiëren van (buurt-) verenigingen. Mensen moeten zelfredzaam zijn, maar ook bewogen worden om een bijdrage te willen leveren aan een vereniging of het helpen van een medemens.

 

Mensen die hulp nodig hebben moeten kunnen rekenen op maatwerk. Wij willen daarom geen ingewikkeld indicatieproces door een extern orgaan, maar een aanbod op basis van behoefte(n), mogelijkheden, samenwerking en vertrouwen. Wij willen zo min mogelijk bureaucratie en de mogelijkheid om snel te schakelen in het aanbod. Daardoor kan overbelasting van de mantelzorger(s) worden voorkomen. De regie moet zoveel mogelijk liggen bij de mensen zelf of hun zorgdragers. Pas als die niet voldoende is dan willen we dat een regisseur het traject uitvoert, maar dan zoveel mogelijk vanuit het eigen lokale netwerk.

Jeugdzorg

Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. Van de preventieve (voorwaardelijke) inzet tot en met de kinderbeschermingsmaatregelen. Uit evaluatie van het oude jeugdzorgstelsel was gebleken dat er de afgelopen jaren te veel kinderen zijn verwezen naar speciale vormen van onderwijs en ondersteuning. De opdracht aan gemeenten is om minder te “verbijzonderen” en de hulpverlening beter te coördineren. De communicatie en samenwerking met ouders en opvoeders is daarbij erg belangrijk. In een gezin moet de hulpverlening in samenspraak met de ouders op elkaar worden afgestemd (één kind=één plan of één gezin=één plan).

Er is landelijk veel aandacht voor positief jeugdbeleid. Dat wil zeggen dat jeugd moet kunnen rekenen op positieve opgroeiomstandigheden. De gemeenten richten zich samen met betrokken partijen op de versterking van de lokale pedagogische infrastructuur. Zij spreken dan van een goed functionerende basisstructuur voor kinderen en ouders. Daarbij is het belangrijk om een jeugdbeleid te voeren waarbij problemen voorkomen of beperkt worden. Het gezegde “goede voorzieningen voor kinderen zijn van blijvende waarde” spreekt het CDA aan!

In Reusel-de Mierden hebben alle scholen het brede school concept onderschreven en gerealiseerd. In de brede school is er sprake van samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, en voorschoolse en naschoolse opvang. Daarnaast kunnen ouders in alle brede scholen terecht voor vragen over opvoeden. Zo nodig kan adequate ondersteuning gegeven worden.  

Wonen

Ons ideaal: Een gemeente waar het goed en veilig wonen is. Een gemeente waarin iedereen zo lang mogelijk in zijn eigen omgeving kan blijven, ook als er sprake zou zijn van ondersteuning of lichte zorg. Om dit mogelijk te maken vinden we, dat er tijdig voorlichting gegeven moet worden over aanpassingen aan de woning. Ook kwetsbare oudere mensen en mensen met een handicap of verstandelijke beperking moeten in onze gemeente veilig kunnen blijven wonen, evenals mensen die aangewezen zijn op intramurale zorg. Er zouden voor hen kleinschalige voorzieningen gerealiseerd moeten worden in Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel. Het centrum van Reusel is een prima als locatie voor verpleeghulp. Het moet wel een gebied worden waar jonge mensen en ouderen met of zonder beperkingen zich thuis voelen in een sfeervolle omgeving.

In samenwerking met woningcorporaties en projectontwikkelaars willen we meer aandacht voor het bouwen van kleinere goedkopere woningen zowel huur- als koopwoningen. We wonen in een gemeente met relatief grotere, duurdere huizen met veel grond. Maar de gezinssamenstelling verandert. Er komen meer een – en tweepersoonshuishoudens. Daar moeten we ons woningbouwprogramma op aanpassen. Ook arbeidsmigranten en statushouders moeten een veilig onderkomen hebben. Dit moet niet ten koste gaan van de eigen woningbehoefte. 

Woningen moeten zoveel mogelijk duurzaam gebouwd worden. Er komen steeds nieuwe technieken die dat mogelijk maken. Er zijn al woningen die gebruik maken van een warmtepomp en waarbij bij de bouw al zonnepanelen gepland zijn. Als gemeente moeten we bij het aanvragen van vergunningen hierop inspelen en er zorg voor dragen dat de best beschikbare technieken gebruikt worden, zodat een huis energiezuinig of zelfs energieneutraal gebouwd kan worden. 

We stimuleren het renoveren van bestaande woningen in energiezuinige woningen, door voorlichting te geven. Het moet ook mogelijk zijn om bestaande woningen aan te passen zodat er meerdere gezinnen of leeftijdsgroepen in kunnen wonen.

Het plaatsen van mobiele mantelzorgwoningen moet voor de aanvragers eenvoudig te realiseren zijn!

 

Veiligheid  

De aanrijtijden van ambulance en brandweer blijven een punt van zorg. We hebben al vaker gepleit voor een concreet plan van aanpak om de aanrijtijden van de ambulance en brandweer te verbeteren of acceptabel te maken, maar het blijft een moeilijk onderwerp. Gelukkig kunnen wij in Reusel-de-Mierden steunen op onze first responders en de vele mensen die een AED kunnen bedienen. Als die er niet waren, zou het voor een aantal inwoners slecht afgelopen zijn. Lof voor deze mensen.

Naast brandbestrijding moeten we ook inzetten op brandpreventie. We vinden dat er extra controle plaats moet vinden in de verzorgingstehuizen, maar ook in de horecagelegenheden, scholen en gemeenschapshuizen. Verder blijven we ons inzetten voor veilige oversteekplaatsen: met name op de Wilhelminalaan en de Schoolstraat, maar ook veilige oversteekplaatsen voor de jeugd bij scholen of bij sportvelden. Soms vragen we ons weleens af (als je na gaat dat we al 4 jaar pleiten voor een zebrapad van de Markt naar de winkels aan de Schoolstraat) hoe moeilijk het kan zijn om een paar witte strepen op de weg te kalken. Desnoods kopen wij als CDA een pot witte verf en komen we het zelf doen!! 

Van verschillende inwoners hebben we gehoord dat het meldnummer van de politie (0900 8844) vaak overbezet is. Dit is onacceptabel en draagt zeker niet bij aan het gevoel van veiligheid. Hier moet zo snel mogelijk actie op ondernomen worden.

We willen als CDA meer gebruik maken van de denkkracht van de inwoners en hun bereidheid om zelf mee te werken aan een betere, veilige leefomgeving. Daarom hebben we in ons vorige verkiezingsprogramma voorgesteld dat met de Dorpsraden en buurtverenigingen elk jaar het onderhoud van het groen, de straten en de pleinen besproken wordt. Dat heeft resultaat gehad. De Dorpsraden krijgen nu jaarlijks geld van de gemeente om zelf kleine onderhoudswerkzaamheden aan wegen en voetpaden uit te laten voeren. Dit zou ook moeten gelden voor het onderhouden van het groen. Veel mensen klagen over de kwaliteit van het groenonderhoud. We stellen voor om het uitvoeren van het groenonderhoud zoveel mogelijk door de inwoners te laten organiseren. De gemeente betaalt daarvoor een vergoeding aan de vereniging of de dorpsraad.  

Een veilige leefomgeving is ook een schone leefomgeving. We horen van veel inwoners dat zij zich ergeren aan het zwerfafval in het buitengebied maar ook in de dorpskernen.

Hier moeten we natuurlijk ook zelf onze verantwoordelijkheid nemen. We moeten onze kinderen al vanaf jongs af aan leren, dat je geen lege verpakkingen zomaar achteloos weggooit. Als we in het buitengebied grotere vervuilende objecten tegen komen, is het raadzaam om de gemeente van de locatie op de hoogte te stellen, zodat het grof vuil verwijderd kan worden. Want vuil trekt als het ware vuil aan. Ook willen we iedereen aanraden meteen de gemeente te bellen als men het vermoeden heeft dat het gaat om drugsafval. Blijf hierbij uit de buurt en verwittig onmiddellijk de gemeente. Er is een speciaal alarmnummer dat ook in het weekend en de avonden gebeld kan worden.

 

Als CDA staan we voor een duurzame leefomgeving waarin sprake is van biodiversiteit in flora en fauna. Dit geldt niet alleen voor het buitengebied maar ook voor straten en pleinen in de woonkernen. Dorpskernen moeten aantrekkelijk zijn, uitnodigen tot verblijf.

 

Economie

Zonder ontwikkeling en innovatie van de lokale economie, zowel kwalitatief als kwantitatief, komt er geen werkgelegenheid bij. De gemeente moet randvoorwaarden creëren voor die noodzakelijke ontwikkeling en bedrijven ondersteunen. Als een bedrijf niet aan de huidige regelgeving voldoet, moet de gemeente het daar niet bij laten, maar actief samen met de ondernemer zoeken naar eventuele andere oplossingen.    

 

Bedrijventerreinen moeten goed bereikbaar zijn, zowel logistiek als digitaal. Als CDA zijn we blij dat de economie aantrekt en dat er op het bedrijventerrein Kleine Hoeven steeds meer opties op grond genomen worden en dat hier een prachtig, volwaardig bedrijventerrein gerealiseerd wordt. De andere bedrijventerreinen in onze gemeente moeten opnieuw onder de loep genomen worden om te bezien wat daar in de toekomst voor activiteiten mogelijk zijn. Koningshoek in Lage Mierde komt steeds meer in de bebouwde kom te liggen. Passen de activiteiten die daar plaats vinden nog wel zo dicht bij woningen???  Of moeten we hier andere normen gaan stellen?? Wij kiezen voor dat laatste!

Het CDA vindt dat het voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers), of bedrijven met weinig personeel binnen het bestemmingsplan makkelijker gemaakt moet worden om een eigen bedrijf aan huis te vestigen, als dit geen overlast veroorzaakt voor de omwonenden. In het aanbestedingsbeleid wordt ruimte gegeven aan kleine zelfstandigen en kleine bedrijven uit de regio om mee te dingen naar opdrachten. Dit kan door grote opdrachten op te delen in kleinere.

 

Intensieve dierhouderij

De leefbaarheid op het platteland staat of valt met een gezonde en duurzame agrarische sector. Wij streven naar een goede balans tussen wonen, natuur, landbouw en recreatie. We kiezen voor een buitengebied waar plaats is voor de agrariër, de inwoner en de toerist, met respect voor eenieders belang.

Noodzakelijke vergroting van agrarische bedrijven moet een win-win situatie opleveren maar dan wel op duurzame locaties. In de gemeenteraad is het beleid aangenomen dat er geen vierkante meter stal bij mag komen, tenzij er sprake is van een diervriendelijke uitbreiding, echte innovatie of staldering. Natuurlijk moet er een aanzienlijke reductie zijn van emissie uitstoot van ammoniak, fijnstof en geur door gebruikmaking van de best beschikbare technieken. Kwalitatieve inpassing van agrarische bedrijven in het landschap is een vereiste, waarbij we oog hebben voor gezondheidsaspecten.

 

Als een agrarisch bedrijf stopt moet er een nieuwe bestemming op het pand kunnen komen, door bijvoorbeeld ruimte te geven aan een zorgboerderij of een andere vorm van eigentijds ondernemerschap. De voormalige bedrijfswoning moet dan ook 

de bestemming “plattelandswoning” krijgen zodat de voormalige agrariër wel in zijn eigen huis kan blijven wonen.

 

Milieu

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het inzamelen van afval. Reusel-de-Mierden is de eerste gemeente die de doelstelling voor afvalscheiding met nog maar 5% restafval gehaald heeft. Een geweldig resultaat!! Maar ook een met een zwart randje. Want de kosten van de afvalverwijdering blijven voor de burgers stijgen. We moeten er  voor zorgen dat we de inwoners die zo enorm hun best doen om hun afval te scheiden, kunnen belonen met lagere tarieven in plaats van ze te “straffen” met hogere. Dit zou kunnen door een efficiënter ophaalbeleid. 

In onze klimaatvisie hebben we de ambitie uitgesproken om in 2025 een energie neutrale gemeente te zijn. Om deze ambitie te halen moeten we inspelen op moderne technieken. Alleen zonnepanelen of windmolens zijn niet voldoende. De wetenschap komt steeds met nieuwe innovaties op het gebied van energieopwekking. We moeten zorgen dat we daar snel op in kunnen spelen.  

Water

Zonder water geen leven. Schoon water is niet alleen een taak van het waterschap. Medicijnen zijn moeilijk in de waterzuivering te verwijderen. Zorginstellingen, apotheken, artsen en de gebruikers kunnen ieder hun steentje bijdragen, door ervoor te waken dat er zo min mogelijk medicinaal afval in het riool komt.

Klimaatverandering zorgt voor meer wateroverlast maar ook voor meer droogte en hitte in dorpen en steden.  Om dat te ondervangen zal de gemeente veel moeten investeren. Vergroening van de wijk helpt en verhoogt ook het woongenot. Burgers en bedrijven kunnen bijdragen door het regenwater niet in het riool te lozen, maar zelf op te vangen.

Een goede samenwerking van gemeente met het waterschap rendeert. De gemeente kent de mensen, instellingen en bedrijven. Het waterschap heeft middelen en extra expertise. Zo kan er samen gewerkt worden aan duurzame waterbeheersing zodat onze veiligheid en bezittingen niet worden bedreigd en het water zodanig schoon is dat wij en de natuur ervan kunnen genieten.

 

Bestuurskracht en dienstverlening

Het CDA gelooft in de vitaliteit van de lokale samenleving. De gemeente is daarbij allereerst een ondersteuner van de eigen initiatieven en prioriteiten van de inwoners. De gemeentelijke overheid moet dienstbaar en betrouwbaar zijn. Dienstverlening moet snel en adequaat zijn en de informatievoorziening moet gemakkelijk en toegankelijk zijn. Wij als CDA willen ons daarvoor inzetten.

 

Mensen krijgen steeds meer flexibele werktijden. De gemeente moet zich daarbij aanpassen. Eenmaal per week moet het gemeentehuis ’s avonds open zijn. Het werken op afspraak is een goede zaak. Verder gaan we erop aandringen dat ouderen die zelf niet naar de balie kunnen komen, thuis bezocht worden door de ambtenaar. We zijn er ons van bewust dat niet iedereen internet heeft, dus blijven we eisen dat de gemeente toegankelijk blijft via de telefoon of door een bezoek aan de balie.

De digitale informatie en dienstverlening van onze gemeente moet makkelijk vindbaar zijn.

Bovendien vinden we dat de gemeente zijn administratie op orde moet hebben. Het één keer aanleveren van persoonlijke gegevens moet voldoende zijn.

 

Omdat we een grensgemeente zijn, is het van belang om samen te werken met de gemeenten in België. Er zijn gemeenschappelijke belangen, zoals infrastructuur, milieu en natuur.

 

Centrumplan

In de Raadsvergadering van 17 oktober is het Centrumplan “Nieuw hart voor Reusel” vastgesteld. We hebben hier wel een aantal jaren op moeten wachten en achteraf gezien was het het lange wachten waard. Er ligt nu een ambitieus plan ligt met een duidelijke visie op gewenste ontwikkelingen, een plan dat samenvalt met de afwaardering van de Wilhelminalaan en een verbinding tot stand brengt met Wilhelminalaan Zuid en de Markt. Over 10 jaar wordt er door onze partij hopelijk met voldoening teruggekeken op een totaal gerealiseerd plan in een prachtig vitaal centrum in Reusel.

We maken ons wel zorgen over de leegstand van de winkels in het centrum van Reusel. Het nieuwe centrumplan voorziet in meer vierkante meters winkeloppervlak.  We vinden dat er creatief omgegaan moet worden met de beschikbare ruimte: bijvoorbeeld meer winkels in een pand, of meer verschillende activiteiten in een pand. Een op maat gemaakt bestemmingsplan moet dit mogelijk maken!

We zijn blij dat de psychogeriatrische (pg) plaatsen in Mariahof al snel gerealiseerd gaan worden en dat voor de seniorenwoningen begin volgend jaar de schop in de grond gaat. We willen erop aan dringen om ook op de andere aspecten van het plan door te pakken en de schouders eronder te zetten. Verder moeten we ons nog bezinnen over de toekomst van De Kei.  In de Raad zijn er twee scenario’s voorgelegd: De huidige Kei verbouwen, of de Kei onderbrengen in het gemeentehuis. We vinden dat er, net als in de andere kernen, ook in Reusel een ontmoetingsplek moet zijn waar mensen en verenigingen elkaar kunnen opzoeken. Voor de grotere voorzieningen is het beter om verder te kijken dan onze gemeentegrenzen ook als we straks opgaan in een grotere gemeente.  Waar de nieuwe Reuselse MFA moet komen is mede afhankelijk van het financiële plaatje en de uitvoerbaarheid van de plannen.

   

Iedereen (2012)

Het gaat om iedereen. Jong en oud, klein en groot, rijk en arm, man en vrouw, ziek en gezond, student en gepensioneerd, stedeling en plattelander, ondernemer en werknemer, nieuwkomer en achterblijver. Het gaat misschien wel het meest om onze kinderen. Als wij nu niet doen wat nodig is, zitten zij straks met onze problemen: schulden, verdeeldheid, verruwing, overlast, vervuiling, werkloosheid.
Het gaat bij de ingelaste verkiezingen voor de Tweede Kamer, op 12 september, om onze toekomst. Om de toekomst van iedereen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.