04 juli 2023

Perspectiefnota 2023: onze inbreng!

Lees de volledige inbreng van onze fractievoorzitter Ineke Couwenberg hieronder!
Er staan goede dingen in deze perspectiefnota We herkennen de prioriteiten. Er staan ook een heleboel mooie woorden in deze perspectiefnota. Als je nog niet in deze stad woont, dat is dit een goede brochure om die keuze alsnog te maken. “Ik citeer
We zetten onze inwoners in de buurten en wijken voorop en we verrijken, verdiepen en versnellen de uitvoering waar nodig. Vertrouwen, nabijheid en maatwerk zijn sleutelwoorden in al ons handelen.
Mooi he, dat is een Tilburg waar je wilt wonen!
Maar de realiteit is soms OOK  anders. De medewerkers van de afdeling wijken maken een wijk of dorpsplan, organiseren bijeenkomsten om inwoners mee te laten praten, maar de medewerkers van de afdeling veiligheid plompen een coffeeshop in de wijk. Zonder overleg, niet met de collega’s niet met de inwoners. De wijkraad Berkel-enschot had anders verwacht en Ik citeer uit de brief van gebiedsteam Noord “….
We willen daarom graag diepgaandere gesprekken met het stadsbestuur over hoeveel beslis- of invloedsruimte we mogen verwachten op verschillende thema’s. Om te voorkomen dat we in de toekomst geconfronteerd worden met voldongen feiten waarvan we dachten dat we er iets over te zeggen hadden. En om te bereiken dat Wijkgericht Werken echte gedeelde zeggenschap en eigenaarschap kan gaan betekenen.. Wat deze partners betreft is vertrouwen en nabijheid ver te zoeken.

U schrijft in de perspectiefnota Vanuit het NPLV werken we langjarig aan kansengelijkheid door middel van een gebiedsgerichte inzet in Tilburg NoordWest.
De werkelijkheid is dat de wijkraad geen idee heeft waar de miljoenen voor gebruikt zijn.  In de praktijk is de mascagnistraat nr 9 nog steeds niet open en kunnen inwoners met hun eigen initiatieven nergens terecht, En gaat Forwart vanwege onveiligheid van het verdi plein verhuizen
De realiteit anders. We maken een plan voor nieuwbouw in Lijnsheike waarbij we niet luisteren naar onze inwoners. Er worden besluiten genomen zonder dat iemand op de situatie ter plekke geweest is.

De realiteit is dat de parkring afgesloten wordt tijdens de herinrichting – terwijl de belofte was dat dit nooit zo gebeuren en dat moeten de ondernemers aan de korvelseweg in de krant lezen.
“Vertrouwen, nabijheid, maatwerk…” Je kunt het wel opschrijven, maar daarmee is het nog niet zo. Papier is geduldig.

Ik citeer uit uw bestuursakkoord over de uitvoeringstoets. “De beweging naar de uitvoering voorop vraagt om anders werken en denken en terughoudendheid als het gaat om nieuw beleid.”
Hierbij zou worden gekeken naar geld, capaciteit processen, planning en samenwerking met partners. Ander half jaar verder hebben we nog niets gezien van een uitvoeringtoets.Er is bij geen enkel beleidsvoorstel gerapporteerd over de uitvoeringstoets. Er is geen terughoudendheid bij nieuw beleid.  Er is nog nooit vooraf geconcludeerd dat iets niet haalbaar is. Dat dingen niet op tijd gerealiseerd gaan worden, niet door geld of door gebrek aan medewerkers.

De praktijk is dat het piept en kraakt in onze samenleving. We hebben een tekort aan een heleboel zaken;  woningen, huisartsen, wijkverpleging, jeugdhulp, huishoudelijke hulp. We kunnen dat tekort niet oplossen en dat betekent dat onze inwoners elkaars concurrenten worden.  Dat willen we niet, maar is wel de praktijk.We concurreren met elkaar voor een woning, een huisarts, een plek in een verzorgingstehuis. Dat doet wat in onze samenleving. We staan steeds vaker tegenover elkaar in plaats van naast elkaar. Niet omdat we een hekel hebben aan de ander of willen discrimineren, maar omdat het bij ons zelf pijn doet. Erken dat dat geluid er is. Dat Tilburg een mooie stad is, waar we het beste proberen te doen en waar dat verhoudingsgewijs nog best goed lukt. Maar het is niet de ideale samenleving. We hebben problemen en begrip voor de mensen die elke dag met deze problemen moet dealen. Daar hebben we oog voor en die durven we te benoemen.

Inwoners willen weten waarvoor zij terecht kunnen bij de overheid. De mate waarin wij problemen op kunnen lossen geeft vertrouwen in die overheid. Niets anders.

Een perspectiefnota gaat ook over geld. WE zouden het bijna vergeten

We zien de financiële ontwikkeling op de lange termijn, en die baart ons best zorgen. Tegelijkertijd begrijpen we de keuze om niet op dit moment maar bij de begroting beslissingen te nemen. Een integrale afweging tussen het verhogen van de woonlasten voor onze inwoners of het snijden in de fondsen om de ambities van onze wethouders uit te voeren. Wij voorzien dat het een interessante discussie gaat worden in de coalitie. Laten we als vast meegeven waar het CDA voor gaat. Als er keuzes gemaakt moeten worden dan kiezen wij voor het snijden in projecten zoals gratis geld voor iedereen a la wandelbos, een praktijkinstrument met een handjevol basisbanen en 4 miljoen om onze lokale democratie te versterken. Wij kiezen ervoor te accepteren dat niet alles kan en deze lasten niet neer te leggen bij onze inwoners.

Na 1,5 jaar zijn de wittebroodsweken voorbij. Het is tijd om te laten zien dat “de uitvoering centraal” voor u meer is, dan een mooie titel. Wij willen een eerlijk verhaal voor onze inwoners en als u de uitvoering voorop stelt we verwachten na 1,5 jaar ook wel terug te zien in de perspectiefnota – en straks in  de begroting – waar u dan aan het verschuiven bent in uw budgetten en met mensen. Van het stadhuis, naar de wijk. Van beleid naar de uitvoering. WIJ gaan er voor. Want alleen samen maken we Tilburg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.