Voor een uitgebreid overzicht van onze standpunten, download ons verkiezingsprogramma 2022-2026 hieronder!
 


Een kort overzicht van onze standpunten vindt u hieronder.
​​​​​​​Voor overige vragen over onze standpunten kunt u ons bereiken via [email protected]

Onze standpunten

Samen Tilburg

Het CDA gelooft in mensen, in de kracht van de gemeenschap. Je hoort erbij en je doet mee, dat past bij onze C. Die staat voor een samenleving die gebaseerd is op bepaalde waarden en normen: het gaat over fatsoenlijk met elkaar omgaan, respect en omkijken naar elkaar. En dat kun je niet los zien van de D van democratie. Een partij in het midden, die niet kiest voor tegenstelling, maar voor verbinding. Het CDA overbrugt verschillen en zoekt naar balans. Wij zijn trots op die normen en waarden, dat gaat over de kracht van gezinnen, verenigingen, wijken en dorpen, scholen, sportclubs, kerken en andere godshuizen. Die kracht van de samenleving is ons uitgangspunt, want het zijn de inwoners die samen onze stad en haar dorpen maken. We hebben daarbij oog voor diversiteit: van stad tot dorp, van jong tot oud, ongeacht afkomst, geslacht, geaardheid, religie of handicap. Wij staan voor openheid en betrouwbaarheid. Met elkaar, want samen maken we Tilburg!

Wonen

Iedereen wil prettig wonen. We gaan fors investeren in woningbouw. Die ruimte zoeken we vooral in de bestaande stad en de dorpen. Hierbij kijken we naar een evenwichtige samenstelling van de wijk. We maken ons hard om de gewenste woningbouw in Biezenmortel te realiseren. We stimuleren alternatieve huisvestingsvormen zoals verruimde mantelzorgwoningen en zorggemeenschappen. Woningen zijn geen investeringsobjecten en leegstand pakken we aan. Er wordt capaciteit vrijgemaakt om adviesgesprekken met initiatiefnemers van woningbouw te voeren waarbij het uitgangspunt is, hoe we het wél kunnen realiseren.

Buurt en wijken

Goed wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Minstens zo belangrijk is de wijk waarin die woning staat. Het CDA Tilburg staat voor een ongedeelde stad met ongedeelde wijken. In zo'n stad komen diverse bevolkingsgroepen tot elkaar door samen dingen te doen. Daarom is de nieuwe zaal in Koningsoord ook belangrijk. . We gaan voor duurzame groei en ontwikkeling, maar met behoud van het goede. We bouwen het wijkgericht werken in Tilburg verder uit. De komende jaren zetten we stappen van een wijkagenda naar een begroting per wijk en dorp. Zo worden inwoners betrokken bij gemeentelijk beleid en hebben zeggenschap over een wijkbegroting en groenonderhoud.

Zorg

Het CDA staat voor een samenleving die naar elkaar omkijkt en voor elkaar zorgt. Iedereen moet mee kunnen doen. Daarbij kijken we vooral naar waarmee iemand is geholpen: menselijkheid en maatwerk. Goede zorg is op maat en dichtbij, bij voorkeur in een informeel netwerk. Zodat er gebruik wordt gemaakt van de kracht binnen families en het eigen netwerk en niet alles dat afwijkt van het gemiddelde wordt geproblematiseerd. Dat vraagt om het versterken van de sociale netwerken van iedere Tilburger. We waarderen en ondersteunen onze mantelzorgers en zorgen voor respijtzorg en een mantelzorgplan en werken aan goede ondersteuning en voorzieningen voor senioren. Armoede mag niet leiden tot een sociaal isolement. Hierbij hebben we extra aandacht voor kinderen in armoede, want ieder kind moet mee kunnen doen volgens de gedachte 'voor ieder kind een club'. We werken verder aan toegankelijkheid.

Veiligheid

Fijn samenleven vraagt om een veilige gemeente. Mensen moeten zich veilig voelen in hun huis, in hun buurt en zich vrij kunnen bewegen door de stad en de dorpen. Daarbij gaat het om elke vorm van veiligheid: van de aanpak van woninginbraken en ondermijnende criminaliteit, tot straatintimidatie en digitale criminaliteit. We maken ons sterk voor buurtpreventieteams. Het CDA wil gebruik van drugs onder jongeren sterk terugdringen. Coffeeshops zijn in ieder geval niet toegestaan binnen een straal van 350 meter van scholen, of in het zicht van speelplekken. We sluiten een pact tussen politie, handhaving en scholen om het dealen van drugs op en rondom schoolpleinen tegen te gaan. De gemeente Tilburg doet niet mee aan de proef om zelf cannabis te gaan kweken. CDA Tilburg ziet geen duurzame oplossing in deze vorm van legalisering.

Klimaat

Klimaatverandering vraagt om actie. Zodat we de toekomst op een goede manier doorgeven aan de volgende generaties. Dit vraagt om maatregelen dichtbij huis. Iedere Tilburger krijgt vanuit de gemeente gratis energieadvies aan huis. We maken afvalinzameling en afvalscheiding makkelijk en laagdrempelig. We zetten actiever in op nascheiding. Nieuwbouwhuizen moeten klimaatneutraal worden gebouwd. Niemand gaat gedwongen van het gas af. We zorgen voor een goed en interessant aanbod zodat bewoners vrijelijk kiezen om van het gas af te gaan. Duurzame vormen van energie zijn van en voor alle Tilburgers. Alle inwoners moeten kunnen investeren in en profiteren van windmolens en zonnepanelen, bij voorkeur via de lokale energiecorporaties.

Werken & ondernemen

Een leefbare stad vraagt om een gezonde economie zodat iedereen de kans krijgt om talenten in te zetten en een inkomen te verwerven. We realiseren openbare werkruimtes met flexplekken in het centrum (Spoorzone), de dorpen en de wijken, inclusief de Reeshof. Bedrijven moeten kunnen doorgroeien, daarvoor is een nieuw, maar vooral innovatief en duurzaam bedrijventerrein nodig. Daarnaast herstructureren we bestaande bedrijventerreinen. We introduceren een Tilburgs Traineeship, zodat het MKB afgestudeerden aan zich kan binden. Zo zorgen we dat jongeren kennismaken met Tilburgse bedrijven en dat we afgestudeerden aan de stad verbinden. Bij inclusieve en gemengde wijken hoort ook een gemengde bedrijvigheid. We laten kleine, dienstverlenende bedrijven toe in woonwijken, mits veilig en inpasbaar

Mobiliteit

De bereikbaarheid van onze stad, onze dorpen en onze wijken is van groot belang. Een goed bereikbare gemeente is aantrekkelijker voor bezoekers. We stimuleren het gebruik van de fiets. Onze dorpen Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel moeten goed bereikbaar blijven via het openbaar vervoer. Daar investeren we in. Gevaarlijke verkeerssituaties pakken we aan. We maken budget vrij om ieder jaar drie van deze situaties aan te pakken. De snelheid op de Ringbaan Zuid wordt verlaagd naar 50 km/u. Dit is beter voor de verkeersveiligheid, het milieu en de ontsluiting voor de omliggende wijken. We realiseren gratis parkeren op zon- en feestdagen op plekken in wijken waar nu betaald parkeren geldt. Dit doen we om het ontvangen van bezoekers makkelijker te maken.

Onderwijs

Goed onderwijs biedt kansen voor de toekomst. De komende jaren willen we extra nadruk leggen op het onderwijs als spil in het maatschappelijk netwerk. Scholen vormen een belangrijke werkplaats in de wijk. Een werkplaats waarbinnen diverse professionals bezig zijn met de ondersteuning van kinderen en gezinnen. Waar ouders elkaar ontmoeten en van elkaar leren. We geven prioriteit aan de aanpak van laaggeletterdheid. Het taalonderwijs in de voorschoolse opvang heeft daarbij topprioriteit. We maken ons sterk voor de beschikbaarheid en betaalbaarheid van kinderopvang en peuterspeelzalen. We maken verschil per wijk in het aantal dagdelen dat peuterspeelzalen wordt aangeboden. Alle studenten krijgen een gratis bibliotheekabonnement.

Beleven

Tilburg is een echte evenementenstad. Een leefbare stad waar iets te béleven valt, ook door initiatieven vanuit bewoners zelf. De kwaliteit van leven en het sociale DNA van Tilburg zijn ons belangrijkste kapitaal. De vele verenigingen vormen een sterke sociale basis van onze stad en dorpen. We faciliteren dit door bijvoorbeeld voldoende speel- en oefenlocaties beschikbaar te stellen. Ook zorgen we voor een betere verdeling van cultuur tussen de binnenstad, wijken/dorpen en stadsdelen. We zetten ons in om de kermis tot immaterieel erfgoed te benoemen. We maken het mogelijk dat ieder Tilburgs museum en podium één dag per jaar de deuren gratis opent voor alle inwoners van de gemeente Tilburg.

Sport

Een gezonde stad waar mensen fijn samenleven vraagt om een divers palet aan sportverenigingen. Sport verbindt: of het nu om topsport of breedtesport gaat. Daar zetten we ons graag voor in. Voor inwoners met een laag inkomen zorgen we dat zij ook mee kunnen doen. We merken sportverenigingen in Tilburg aan als 'vrijwilligersorganisaties met een maatschappelijk nuttig doel'. Daarmee verkrijgen ze vrijstelling van of compensatie voor de OZB-heffing. De Tilburgse sport wordt draaiende gehouden door vele honderden vrijwilligers. We zetten ons in voor meer waardering voor deze vrijwilligers, in welke vorm dan ook. Ook bieden we hen een programma van scholing en deskundigheidsbevordering aan. We maken ons sterk om het zwembad in Udenhout te behouden.

Tot slot

We zijn breed georiënteerd en we zijn er voor iedereen. Van studenten tot senioren, voor stad en dorp. Ongeacht afkomst, religie of achtergrond. Daarbij hebben we oog voor elkaar, werken we wijkgericht en bundelen we de krachten. Die ambities zijn alleen te behalen door een gemeente die zorgvuldig en duurzaam omgaat met het geld dat aan haar is toevertrouwd. En bovenal door een gemeentebestuur dat Tilburgers ruimte biedt voor eigen initiatief en aan elkaar verbindt. Want we maken Samen Tilburg!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.