27 oktober 2017

CDA ledenbrief Toekomst van Wijdemeren: Bestuurlijk zelfstandig, ambtelijk fuseren

Beste CDA-leden,

Op 2 november is er een extra raadsvergadering over de brief van de provincie over de herindeling. Via deze brief willen wij u graag persoonlijk informeren over het standpunt van de CDA fractie.

De CDA fractie komt deze vergadering met een motie waarin wij ons standpunt kenbaar maken: bestuurlijk zelfstandig blijven, maar onze ambtenaren bij Hilversum onder te brengen (ambtelijk fuseren).

Wij willen dus opnieuw een poging doen om Wijdemeren zelfstandig te houden, maar we willen richting de provincie wel een stap zetten door een positieve houding aan te nemen om te komen tot één gemeente in de regio Gooi en Vechtstreek op de langere termijn. Dit is een ultieme poging om onze zelfstandigheid voor nu niet op te geven, maar wel te zorgen voor voldoende bestuurskracht in Wijdemeren. Daarnaast wordt op deze manier voorkomen dat fusie op fusie de komende jaren nodig zal zijn. Het wordt spannend, maar we hopen dat deze motie een ruime meerderheid gaat halen!

Deze periode

Deze raadsperiode nadert met rasse schreden het einde. In maart volgend jaar staan de verkiezingen gepland. De CDA fractie is trots op dit college. Er is zoveel bereikt van hetgeen in ons verkiezingsprogramma 2014-2018 staat. Een compliment voor dit college dat stevig inzet op het bouwen van woningen, openbaar groen en ook een succesvolle overgang van het sociale domein van de overheid naar de gemeente. Samen met de inwoners zijn straten en pleinen heringericht, zoals het Zuidereinde in ‘s-Graveland en het dorpsplein in Nederhorst den Berg. Dit alles met nu voor het 3e jaar op rij geen OZB verhoging (buiten de inflatiecorrectie)! Maar ook de terugkeer naar een samenwerking in de regio Gooi en Vechtstreek was voor ons heel belangrijk.

Gemeentelijke herindeling

Wat als een rode draad door deze periode loopt is de gemeentelijke herindeling. De provincie heeft vorig jaar een bestuurskrachtonderzoek laten uitvoeren. Hier kwam naar voren dat de bestuurskracht van Wijdemeren onvoldoende is. Om onze bestuurskracht te versterken hebben wij in eerste instantie, door onderzoek van de fractie bij andere gemeenten en na advies van onze leden in september 2016, ingezet op ambtelijke fusie. Om allereerst te beginnen met het laten samenvoegen van de PIOFACH taken (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting).

In februari dit jaar kregen wij een brief van de provincie dat deze aanpak onvoldoende was om de bestuurskracht te versterken. De CDA fractie heeft het initiatief genomen om in de raad op dit punt eenheid te krijgen om op een zo sterk mogelijke manier het besluit van de provincie te weerleggen. Op 11 mei kregen wij de gedeputeerde Jack van der Hoek (D66) op bezoek om onze aanpak te verdedigen, er waren immers ruim 7700 handtekeningen opgehaald tegen een fusie!

De argumenten van de raad van Wijdemeren werden als niet voldoende beschouwd door de gedeputeerde. Inmiddels (juni 2017) heeft de raad unaniem besloten in de buidel te tasten om fors te investeren in de eigen organisatie, deze was behoorlijk verzwakt geraakt door bezuinigingen in de vorige periode.

Zomermotie CDA fractie

Daarna bleef het stil in politiek Wijdemeren. De CDA fractie heeft nog een ultieme poging gedaan om een directe bestuurlijke fusie te ontlopen. De definitieve beslissing valt immers uiterlijk 7 november 2017. Na veel telefoontjes, e-mails en vergaderingen met de andere partijen zijn wij in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces met een motie gekomen. In het kort de inhoud van de motie:

Vanuit onze eigen verantwoordelijkheid willen wij zelf de regie houden en initiatieven nemen om in samenspraak met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, de bestuurskracht van Wijdemeren te versterken. Met daarin een stappenplan te onderzoeken welke gemeente het meest passend en complementair is voor Wijdemeren, eerst een ambtelijke fusie doorvoeren. Dit betekent dat onze eigen raad en college beslissingen nemen voor onze dorpen, maar de uitvoering vindt plaats door de andere gemeente. Na verloop van tijd onderzoeken of de bestuurskracht van Wijdemeren voldoende versterkt is en daarna mede afhankelijk van de noodzaak en de bestuurlijke ontwikkelingen in de regio, kiest Wijdemeren op een nader te bepalen tijdstip hoe de toekomst op de langere termijn verder ingevuld kan worden.

Uitermate teleurgesteld constateerden wij dat deze motie geen meerderheid haalde. Nu is de provincie vrij om bij hun eigen standpunt te blijven. De raad van Wijdemeren heeft zichzelf deze avond een slechte dienst bewezen door eigen politieke belangen zwaarder te laten wegen dan het belang van onze inwoners, ondernemers en verenigingen!

Brief provincie

Nu ligt voor ons een nieuwe brief van de provincie. Hierin geeft de provincie haar besluit van 12 september weer:
Wijdemeren kiest vóór 7 november 2017 tot een bestuurlijke fusie met in ieder geval Hilversum vóór 2023 en de nieuwe raad besluit vervolgens vóór 1 januari 2019 per wanneer die fusie daadwerkelijk plaatsvindt. Als Wijdemeren kiest voor zelfstandigheid en het zoeken van samenwerking op PIOFACH taken met andere gemeenten, dan biedt dit geen oplossing voor het lokale bestuurskracht probleem. Dan zal de provincie de arhi-procedure (algemene regels herindeling) voeren om tot een fusie te komen.

Na 7 november is de provincie aan zet om een besluit te nemen over onze bestuurlijke toekomst. We hopen dat onze motie wordt aangenomen en dat we daarmee de provincie overtuigen dat Wijdemeren op deze manier haar bestuurskracht op korte termijn versterkt.

CDA fractie blijft bij haar standpunt

Vorig jaar zomer is de CDA fractie bij andere gemeenten op bezoek geweest waar ook fusie perikelen zijn of geweest zijn, om te ontdekken welke vorm voor Wijdemeren het beste is. Ook hebben wij onze leden gevraagd waar de voorkeur ligt. Voor zowel leden als fractie had en heeft een ambtelijke fusie de voorkeur. Dit betekent dat de ambtenaren naar Hilversum gaan. Maar dat de raad en het college gewoon in onze eigen gemeente blijven. Gewoon aanspreekbaar voor wat er in de dorpen leeft. Zo staan wij dicht bij onze inwoners en haar wensen. Hiermee willen we zelf de regie in handen houden. Zo kunnen wij met elkaar het meeste bereiken voor de inwoners, ondernemers en verenigingen van onze dorpen!

Uiteindelijk willen we komen tot één gemeente in Gooi en Vechtstreek. Dit versterkt de bestuurskracht in de regio en voorkomt fusie op fusie.
Daarvoor hebben we dan ruimschoots de tijd. Met alle dorpen en steden in de regio bepalen wat belangrijk is voor die dorpen en steden. Wij willen klankbordgroepen in alle dorpen van Wijdemeren benoemen om inzicht te krijgen in de antwoorden op onder andere de onderstaande vragen:

  • Wat vindt u belangrijk voor uw dorp?
  • Wat wilt u behouden?
  • Wat gaat er goed?
  • Wat gaat er niet goed?
  • Wat willen we bereiken?
  • Is het goed dat elk dorp een eigen budget krijgt?

Met de informatie die hieruit naar voren komt gaan wij met elkaar voor het behoud van een sterk Ankeveen, Loosdrecht, ’s-Graveland, Nederhorst den Berg, Breukeleveen en Kortenhoef!

Op maandagavond 30 oktober om 20.00 uur is er een avond in het gemeentehuis voor bewoners die willen inspreken over de bestuurlijke toekomst van Wijdemeren. U bent daarvoor van harte uitgenodigd.

Heeft u vragen? Laat het ons weten.

Vriendelijke groet,

Jan Verbruggen
Fractievoorzitter CDA Wijdemeren

E-mail: jan.verbruggen@wijdemeren.cda.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.