23 augustus 2018

Nieuws uit de plassenraad

Nieuws uit de Plassenraad

Het werkgebied van Plassenschap Loosdrecht e.o. omvat alle wateren van de Loosdrechtse Plassen, de legakkergebieden, moeras- en rietlanden en aangrenzende weidegebieden.

Daarnaast heeft het Plassenschap een aantal recreatieterreinen, wandel- en fietspaden gelegen in het westelijk weidegebied van de gemeente Breukelen in eigendom, beheer en onderhoud. Dit betreft onder meer de terreinen Bosdijk, Zwaan, de Aa, de Geer, Oukoperdijk en enkele wandel- en fietspaden.

De deelnemers in het Plassenschap zijn de gemeenten Stichtse Vecht, Wijdemeren en Utrecht, alsmede de Provincies Utrecht en Noord-Holland.

Namens de gemeenteraad van Wijdemeren is Dik van Enk afgevaardigde in de Plassenraad.

De plassenraad vergadert ca één maal per kwartaal en behandeld zaken zoals financieel huishouding van het Plassenschap, snelvaart ontheffingen, het proefproject legakker herstel, het onderhoud aan beschoeiingen, de ontwikkelingen binnen het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, etc., etc.

Onlangs heeft o.a. het CDA een initiatief van de BELP ( Belangenvereniging Loosdrechtse Plassen) geagendeerd betreffende de ‘’woonschepenverordening’’. Januari j.l. ontvingen de 181 woonarkbewoners een brief van het Plassenschap waarin vermeldt werd dat het ontheffingen systeem per 1 januari 2019 zou vervallen. Dit veroorzaakte veel onrust omdat de rechtszekerheid van het wonen op een woonark in gevaar zou komen. Tevens betekende dit een enorm financieel verlies. Immers door het maximale aantal van de verleende ontheffingen werden deze de afgelopen decennia veel waard. Bedragen tot 80.000 € waren geen uitzondering. Het merendeel van de bewoners hadden dit moeten mee financieren bij de aankoop van een woonark. De BELP besloot de belangen van de woonarkbewoners te behartigen. Middels inspraak in de commissie en gesprekken met het college werd een voorstel gemaakt om het ontheffingen systeem voort te zetten tot het moment dat landelijke wetgeving dezelfde rechtszekerheid bood aan woonark bewoners als aan huurders van huizen. Nadat het DB van het Plassenschap en het college van Wijdemeren hun akkoord gaven werd het door het o.a door het CDA geagendeerd in de Plassenraad. Unaniem werd het voorstel aangenomen en inmiddels zijn alle woonarkbewoners per brief  geïnformeerd dat de ontheffing tot 2023 is verlengd. De BELP zal de komende periode samen met o.a het CDA de vorderingen van nieuwe landelijke wetgeving op de voet volgen. Om zodoende een zelfde rechtpositie te garanderen voor bewoners van woonarken als die van huurders van huizen.  

Dik van Enk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.